จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.095.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,742.7869.076.8 %182.495.047.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,643.9429.088.2 %161.647.570.6 %
ด่านศุลกากรแม่กลอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,994.71,143.061.8 %326.1442.1-35.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,926.84,689.3-60.2 %603.7730.9-21.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม5,973.510,383.0-73.8 %902.8219.575.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,534.21,689.052.2 %501.461.687.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,722.31,162.057.3 %444.355.187.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,816.01,230.056.3 %330.2257.422.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม759.20.00.0 %204.4195.94.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,464.74,491.1-0.6 %919.70.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,203.61,554.086.1 %482.4378.521.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม0.01,458.00.0 %0.0167.20.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,508.03,867.514.2 %482.4105.978.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,136.20.00.0 %444.3199.555.1 %
รจก.สมุทรสงคราม 40,552.90.00.0 %630.6234.262.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,135.11,050.066.5 %235.10.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,858.23,942.2-2.2 %729.6418.642.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,087.0888.971.2 %387.3391.2-1.0 %
สปส.จ.สมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม0.021,617.20.0 %0.0389.40.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา11,358.847,818.0-321.0 %190.8345.3-81.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,354.814,262.112.8 %936.80.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม29,799.922,229.025.4 %1,302.7431.366.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,780.30.00.0 %254.20.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,973.4577.495.2 %2,678.9502.181.3 %
รวม 128,098 122,274 0 % 10,986 5,112 0 %