จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,682.77755.0071.9 %5.0216.1395.0056.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,422.85340.0086.0 %5.0292.2072.4175.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,220.982,253.9030.0 %5.0425.3132.1192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,730.0019,244.0035.3 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,695.74429.0088.4 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0795.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,796.01869.0077.1 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,677.454,430.44-20.5 %0.0936.04248.5373.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,386.884,243.11-25.3 %0.0577.44332.5042.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม2,920.431,981.0032.2 %5.0311.21474.88-52.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,040.411,143.0062.4 %5.0406.29442.12-8.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,807.921,155.0058.9 %5.0167.14111.4733.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,826.63668.8076.3 %5.0273.18172.1537.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,968.413,307.30-11.4 %0.0603.67730.87-21.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,830.322,041.0046.7 %5.0672.52277.9358.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม6,058.5610,382.95-71.4 %0.0902.83219.4775.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,584.481,689.0052.9 %5.0501.3761.5587.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,761.081,162.0057.9 %5.0444.3255.1587.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,967.961,229.9758.6 %5.0330.23257.3522.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,429.443,222.186.0 %3.0501.37306.9138.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,257.98759.1185.6 %5.01,109.88321.2971.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,743.732,490.0047.5 %5.01,033.821,048.43-1.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,284.971,598.0051.4 %5.0501.37189.7262.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,528.274,491.080.8 %0.5919.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,363.051,554.0086.3 %5.0482.36378.5021.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,711.142,024.0045.5 %5.0615.47402.9734.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,324.111,458.0056.1 %5.0463.34167.2063.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,572.193,905.9714.6 %5.0482.36105.8978.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม2,990.762,918.002.4 %1.0330.2355.1583.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,294.713,812.0066.2 %5.0444.32199.5055.1 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 41,130.1215,397.0762.6 %5.0630.60234.2562.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,179.781,050.0067.0 %5.0235.150.9599.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,742.183,942.2016.9 %5.0729.56418.6342.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,130.95888.9071.6 %5.0387.28391.19-1.0 %0.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,891.683,602.007.4 %3.5634.48148.7276.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,825.361,781.0037.0 %5.0273.18199.6926.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,308.282,602.2021.3 %5.0463.34272.6241.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม9,427.4821,617.24-129.3 %0.0543.28389.4328.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม858.831.0099.9 %5.0186.540.9599.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา11,520.5047,817.96-315.1 %0.0190.78345.28-81.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม61,606.7491,515.21-48.5 %0.01,130.42840.7525.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,857.1910,927.0831.1 %5.0368.42236.0335.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,587.6314,262.0514.0 %5.0936.80760.3918.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,224.0922,229.0026.5 %5.01,302.69431.3066.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,314.611,689.0049.0 %5.0463.34410.6211.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,819.890.000.0 %0.0254.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,143.85577.4195.2 %5.02,678.89502.1181.3 %5.0
รวม 368,629 325,456 11.71 % 27,136 12,817 52.77 %