จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,378.01,419.058.0 %323.3183.043.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,356.7242.082.2 %145.10.999.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,703.4373.089.9 %164.3133.918.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,223.71,588.062.4 %193.61,354.0-599.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,558.9273.082.5 %121.50.999.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,906.42,374.039.2 %678.0523.422.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,810.14,360.0-140.9 %365.0258.529.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.02,398.00.0 %0.0509.40.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง4,607.1132.497.1 %1,115.7245.078.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,918.32,278.041.9 %544.9391.328.2 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง0.02,444.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,543.61,807.060.2 %697.0116.983.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง0.01,633.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง0.03,280.60.0 %0.0524.60.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง82,502.215,252.181.5 %1,018.3106.389.6 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.012,231.40.0 %0.0192.80.0 %
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.015,260.60.0 %0.01,138.20.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 115,508 30,098 0 % 5,367 3,314 0 %