จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,573.591,300.0049.5 %5.0259.39124.4852.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,342.931,419.0057.6 %5.0323.27183.0143.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,759.332,137.0022.6 %5.0405.36174.7056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,924.2817,478.00-35.2 %0.01,628.82878.7546.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,796.54721.0081.0 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,134.88362.0091.2 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,236.31299.0090.8 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,664.99373.0089.8 %5.0164.26133.9118.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,342.58242.0082.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,179.861,588.0062.0 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,542.72273.0082.3 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,066.571,790.0041.6 %5.0299.50363.80-21.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,865.802,374.0038.6 %5.0678.02497.1926.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,102.88417.0062.2 %5.0477.28249.5747.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,951.191,155.0070.8 %5.0697.04385.7044.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,223.982,158.0033.1 %5.0620.951,026.65-65.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,791.284,360.00-143.4 %0.0364.95258.5329.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,719.112,398.00-39.5 %0.0667.44509.3623.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,459.9713,990.57-12.3 %0.0868.1874.4691.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,877.592,278.0041.3 %5.0544.91391.3128.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,499.031,309.0070.9 %5.0553.3453.5790.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,033.63656.5878.4 %5.0354.75178.9849.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,430.223,331.002.9 %1.0582.94118.1079.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,065.8720,817.00-243.2 %0.01,115.391,266.17-13.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,787.645,919.00-23.6 %0.0667.440.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง5,974.489,861.23-65.1 %0.01,039.312.8599.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง943.292,659.00-181.9 %0.0430.82555.38-28.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,377.852,444.0027.6 %5.0620.98218.2864.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,416.942,003.0041.4 %5.0506.880.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,496.431,705.0062.1 %5.0697.04116.8583.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง1,005.132,232.00-122.1 %0.0361.7762.2582.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,298.381,633.00-25.8 %0.0633.22196.1669.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 40,174.7638,187.924.9 %2.0620.57533.7514.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,623.191,406.0046.4 %5.0180.89152.3215.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,755.671,285.0053.4 %5.0269.61337.67-25.2 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,715.523,280.6311.7 %5.0551.93524.634.9 %2.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,299.202,735.0017.1 %5.0449.830.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,271.115,904.17-80.5 %0.0553.85275.2950.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง81,645.7415,252.0681.3 %5.01,018.27106.3289.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง1,978.944,363.00-120.5 %0.0171.58138.9919.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง17,439.421.00100.0 %5.0428.420.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,182.021.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ31,504.1512,231.4061.2 %5.0362.86192.8546.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,938.8915,260.63-157.0 %0.0977.461,138.20-16.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,490.662,274.0034.9 %5.0506.88313.7438.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,831.32836.0078.2 %5.0287.1254.8180.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง26,672.8710,997.6758.8 %5.011,414.661,696.3985.1 %5.0
รวม 366,409 225,698 38.40 % 34,592 13,758 60.23 %