จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร454.81,268.0-178.8 %166.473.555.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,939.41,460.050.3 %424.42.799.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,130.22,553.018.4 %481.436.892.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 137,525.223,256.538.0 %3,037.71,319.556.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,389.121,597.026.5 %3,309.6541.783.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,581.82,481.030.7 %709.6508.628.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,876.91,419.050.7 %405.40.999.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,091.51,548.049.9 %481.4157.767.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,276.51,827.044.2 %509.30.999.8 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,409.12,900.034.2 %994.8528.246.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร4,896.616,738.0-241.8 %1,045.9727.130.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,449.62,346.032.0 %633.5230.663.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,398.11,278.062.4 %652.678.388.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,669.6971.063.6 %329.3311.15.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,804.44,050.0-44.4 %367.3303.017.5 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร5,518.842,865.0-676.7 %1,013.91,345.6-32.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,606.45,912.0-63.9 %690.6110.384.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร850.21,876.0-120.7 %193.636.881.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,346.614,210.1-165.8 %1,136.176.893.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,865.51,301.088.0 %386.442.888.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร0.03,539.00.0 %0.0392.80.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,912.83,842.721.8 %747.7340.854.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,456.04,260.04.4 %462.436.892.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร0.02,773.00.0 %0.0152.70.0 %
รจจ.สมุทรสาคร 58,182.568,495.0-17.7 %926.5600.535.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,512.41,202.052.2 %253.2108.157.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร7,796.813,817.2-77.2 %1,983.7766.361.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,944.43,856.02.2 %804.7356.655.7 %
สปส.จ.สมุทรสาคร7,523.621,352.0-183.8 %1,668.7535.367.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร0.01,178.00.0 %0.055.10.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร2,985.711,305.9-278.7 %388.3293.324.5 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร12,787.65,767.154.9 %301.7184.039.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,788.210,400.050.0 %775.3418.046.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,050.25,156.567.9 %221.1137.837.7 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว20,586.115,690.023.8 %383.5513.0-33.8 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,218.87,466.926.9 %1,036.2744.128.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,225.12,688.836.4 %747.7604.119.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,421.6444.081.7 %234.218.492.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,729.848,199.028.8 %13,520.13,668.172.9 %
รวม 381,202 375,800 1 % 41,424 15,758 62 %