จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,672.521,268.0065.5 %5.0166.3673.5355.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,981.231,460.0051.0 %5.0424.372.6899.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,174.742,553.0019.6 %5.0481.4236.7692.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 138,059.3914,786.7661.1 %5.03,037.69935.6669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,807.4521,597.0027.5 %5.03,309.57840.5374.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 19,259.843,695.0060.1 %5.0279.31131.1053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,511.773,704.0017.9 %5.01,013.85520.2748.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,632.802,481.0031.7 %5.0709.61508.5628.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,917.831,419.0051.4 %5.0405.360.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,135.541,548.0050.6 %5.0481.42157.7267.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,323.161,827.0045.0 %5.0509.290.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,751.552,608.00-48.9 %0.0296.12238.9619.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,360.632,899.9733.5 %5.0994.83528.2046.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร4,966.2716,738.01-237.0 %0.01,045.88727.1130.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,403.602,346.0031.1 %5.0595.52230.5961.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,454.451,278.0063.0 %5.0652.5778.2788.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,707.58971.0064.1 %5.0329.29311.125.5 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,844.274,050.00-42.4 %0.0367.33303.0517.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร5,597.3142,865.00-665.8 %0.01,013.871,287.56-27.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,574.285,912.00-65.4 %0.0690.60110.3084.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,090.921,876.0039.3 %5.0394.5336.7690.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,422.7014,210.13-162.0 %0.01,136.0976.8293.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร11,015.631,301.0088.2 %5.0386.3542.7588.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,907.073,225.0017.5 %5.0652.57365.6644.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,889.623,539.009.0 %4.5690.60392.7743.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,935.193,842.7022.1 %5.0728.63340.7753.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,519.404,260.005.7 %2.5462.4136.7692.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,606.632,773.0076.1 %5.0576.50152.7473.5 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 59,010.6868,495.02-16.1 %0.0926.46600.4835.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,687.201,202.0055.3 %5.0253.23108.0857.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,158.9613,817.20-50.9 %0.01,983.69766.3361.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,000.583,856.003.6 %1.5804.69356.6155.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร7,868.3121,352.00-171.4 %0.01,763.81535.3469.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,731.581,178.0056.9 %5.0329.2955.1583.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,975.0911,305.91-41.8 %0.02,196.18278.6487.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร12,969.595,767.0855.5 %5.0301.66184.0139.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,066.9910,400.0050.6 %5.0775.14305.6860.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,278.705,156.4868.3 %5.0221.11137.7537.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร68,945.9961,060.0011.4 %5.01,140.90700.6138.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว20,879.1215,048.0027.9 %5.0383.52513.00-33.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,578.697,466.9429.4 %5.01,047.46744.1329.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,285.292,688.8237.3 %5.0747.65604.0719.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,456.07444.0081.9 %5.0234.2118.3892.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร68,693.9348,199.0029.8 %5.013,520.083,668.1472.9 %5.0
รวม 505,110 448,470 11.21 % 48,461 18,045 62.76 %