จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,795.981,420.0062.6 %5.0327.21118.6263.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,549.481.00100.0 %5.0726.91173.2176.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,333.363,307.000.8 %0.5574.78133.6476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 628,584.0827,615.383.4 %1.55,251.83149.3697.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,177.8213,661.4743.5 %5.02,609.49678.3074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 224,154.4521,856.009.5 %4.52,258.44939.4058.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,316.551,158.0093.3 %5.0275.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,566.051,264.0072.3 %5.0197.2672.9763.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,957.42974.0075.4 %5.0187.9296.5548.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,382.893,145.0041.6 %5.0365.24128.8664.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,290.421,122.0073.8 %5.0315.73114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,499.481,928.0089.6 %5.0466.0124.6494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,881.201,551.0073.6 %5.0281.0370.3075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,740.31686.0081.7 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,791.347,471.0045.8 %5.02,209.311,033.7853.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,572.922,027.0043.3 %5.0778.16127.0783.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,650.795,275.00-44.5 %0.0783.24439.5043.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,040.132,172.0046.2 %5.0821.99346.7557.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,345.652,847.0014.9 %5.0613.6047.4292.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,936.802,002.0031.8 %5.0517.7384.2483.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,125.47975.0068.8 %5.0593.78204.5665.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,839.367,461.4237.0 %5.01,658.691,089.4534.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,848.745,664.003.2 %1.52,342.42505.4078.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,143.083,103.241.3 %0.5437.97487.70-11.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,914.354,035.0017.9 %5.01,107.23320.8971.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,433.972,099.0038.9 %5.0634.447.8398.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,528.0716,552.56-0.1 %0.01,848.841,586.0114.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,148.606,147.4344.9 %5.0675.53239.9264.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,409.331,270.0062.7 %5.0707.88415.4741.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,165.021,445.0054.3 %5.0650.8572.6488.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,059.891,200.0060.8 %5.0422.6573.6682.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,723.174,129.00-139.6 %0.0636.48283.2055.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม10,107.086,647.5434.2 %5.01,224.95527.3157.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,149.777,399.00-20.3 %0.01,582.63676.0057.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,075.502,301.0062.1 %5.01,145.2678.8593.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,466.7911,564.037.2 %3.52,970.8087.4097.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,680.033,573.2369.4 %5.0707.89353.3150.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,828.723,621.305.4 %2.5783.96234.5070.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,963.053,317.0016.3 %5.0860.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม8,191.577,015.3314.4 %5.01,866.77491.0073.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,952.765,756.00-16.2 %0.0783.9463.7291.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก18,160.1956,786.18-212.7 %0.0766.25735.174.1 %2.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร13,438.7831,679.53-135.7 %0.0905.64693.9323.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,437.0214,827.8019.6 %5.01,028.99323.0268.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา22,115.9016,320.0026.2 %5.0914.62402.0656.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,325.5314,575.0131.7 %5.01,016.93278.0272.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม12,300.607,255.0041.0 %5.01,123.85851.7524.2 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม147,251.81169,944.00-15.4 %0.01,557.58978.5037.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม433.071,080.00-149.4 %0.0119.18161.42-35.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม7,821.821.00100.0 %5.01,202.31202.8083.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,615.132,352.0034.9 %5.0669.86433.5735.3 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,699.9213,380.762.3 %1.02,115.081,001.9752.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,407.972,715.0020.3 %5.0650.85234.7163.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม6,809.095,103.2125.1 %5.0602.35356.7740.8 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,243.741,800.0044.5 %5.0726.7673.4289.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123,509.8913,367.7143.1 %5.01,155.27505.6956.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 249,269.2710,317.5179.1 %5.0936.84456.1251.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม71,129.736,549.9690.8 %5.0287.66577.63-100.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,848.017,901.33-15.4 %0.0353.21206.0841.7 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,160.6531,140.680.1 %0.5662.94459.9330.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม53,112.2446,125.0013.2 %5.0975.31384.1060.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม103,338.8144,265.0057.2 %5.0662.22766.66-15.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม16,705.479,909.5740.7 %5.0364.48529.35-45.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม37,748.6026,588.0029.6 %5.0576.42164.1871.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)55,069.3517,104.8068.9 %5.0472.07329.8830.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล29,012.3014,768.0049.1 %5.0480.62296.4538.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม7,226.0223,245.75-221.7 %0.01,179.242,166.71-83.7 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)260,297.59366,937.00-41.0 %0.01,450.451,843.13-27.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,169.843,658.1312.3 %5.0585.521,003.45-71.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,710.481,182.0056.4 %5.0384.61302.7021.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 770,822.8849,269.7730.4 %5.020,192.099,038.2855.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,342.8724,419.9346.1 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,480,856 1,241,329 16.17 % 92,453 43,153 53.32 %