จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,742.7996.073.4 %327.2118.663.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,171.63,618.7-14.1 %593.8173.270.8 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,286.63,231.01.7 %574.8133.676.7 %
สำนักงานสรรพากรภาค 628,182.927,615.42.0 %5,251.8149.497.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม10.013,661.50.0 %0.0678.30.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 223,815.421,856.08.2 %2,258.4939.458.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,502.01,264.071.9 %197.373.063.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,307.33,145.040.7 %365.2128.964.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,687.8686.081.4 %363.247.586.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,798.61,551.073.3 %281.070.375.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,261.71,928.089.4 %466.059.887.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,073.51,158.093.2 %275.30.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 70.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,599.65,275.0-46.5 %783.2439.543.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,522.82,027.042.5 %778.2127.183.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม3,983.42,172.045.5 %822.0346.857.8 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,298.72,847.013.7 %613.647.492.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,081.6975.068.4 %593.8204.665.5 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,766.65,664.01.8 %2,342.4505.478.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม14,126.9895.093.7 %1,696.70.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,099.03,103.2-0.1 %438.0487.7-11.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,845.44,035.016.7 %1,107.2320.971.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,385.82,099.038.0 %634.47.898.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,023.816,552.6-3.3 %1,848.81,586.014.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,361.51,270.062.2 %707.9413.641.6 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,120.61,445.053.7 %650.872.688.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,016.91,200.060.2 %422.673.782.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดนครปฐม9,965.26,647.533.3 %1,225.0527.357.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,063.57,399.0-22.0 %1,582.6676.057.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม1,940.52,301.0-18.6 %579.88,219.4-1,317.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,291.811,564.05.9 %2,970.887.497.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,516.13,573.269.0 %707.9353.350.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,728.13,621.32.9 %764.9234.569.3 %
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม8,076.67,015.313.1 %1,866.8491.073.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,867.55,756.0-18.3 %594.663.789.3 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา21,805.516,320.025.2 %914.60.999.9 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร13,250.231,679.5-139.1 %905.6693.923.4 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,178.314,827.818.4 %1,029.0323.068.6 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,134.37,255.028.4 %1,123.9851.824.2 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางนครปฐม145,185.1169,944.0-17.1 %1,557.6978.537.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2,794.71.0100.0 %1,202.3202.883.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,564.42,352.034.0 %669.9433.635.3 %
สปส.จ.นครปฐม12,571.013,380.8-6.4 %2,115.11,539.827.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,360.12,994.010.9 %650.8234.763.9 %
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 248,577.810,317.578.8 %936.8456.151.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 10.013,367.70.0 %0.043.10.0 %
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม16,471.09,909.639.8 %364.5529.3-45.2 %
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล28,605.114,768.048.4 %480.6296.438.3 %
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม37,218.826,588.028.6 %576.4380.034.1 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม0.023,245.80.0 %0.00.00.0 %
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)256,644.30.00.0 %1,450.51,843.1-27.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรภาค 769,828.949,269.829.4 %20,192.19,038.355.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม44,706.524,419.945.4 %5,626.74,770.015.2 %
รวม 725,764 558,513 0 % 72,511 39,752 0 %