จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี10,927.68,898.518.6 %70.2160.6-128.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,267.12,561.021.6 %737.6144.280.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,886.72,156.025.3 %680.6103.784.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,188.45,678.244.3 %2,581.6989.661.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,921.03,871.51.3 %231.10.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,623.8782.078.4 %323.141.887.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี0.01,509.00.0 %0.076.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,095.61,343.067.2 %209.795.054.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,854.21,391.063.9 %403.497.076.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,354.0860.083.9 %297.538.087.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,168.6933.077.6 %330.664.380.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,813.9549.085.6 %327.980.875.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,048.3957.076.4 %290.040.286.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,443.34,234.043.1 %1,175.01,103.86.1 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,080.41,592.061.0 %667.3660.11.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,964.62,340.021.1 %566.5383.932.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,323.04,077.05.7 %1,041.91,900.8-82.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,559.74,376.04.0 %504.2882.2-75.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,982.53,528.811.4 %1,003.8459.754.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี16,099.78,947.044.4 %1,517.3156.789.7 %
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง0.012,931.00.0 %0.04,994.40.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,474.32,548.026.7 %813.7526.335.3 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี6,437.56,232.03.2 %1,916.6464.575.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี0.01,494.00.0 %0.036.60.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,297.01,003.076.7 %509.40.999.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,577.43,824.2-6.9 %594.1656.5-10.5 %
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี8,914.845,158.2-406.6 %1,688.45,129.9-203.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี8,321.49,732.0-17.0 %1,289.1382.870.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี1,216.12,291.0-88.4 %509.7174.765.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,246.910,493.3-100.0 %1,403.2114.991.8 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี3,494.52,306.034.0 %870.7871.5-0.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,944.02,876.941.8 %813.7601.826.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,454.43,870.013.1 %1,156.0194.483.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,557.82,948.035.3 %1,194.0834.430.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี999.52,806.0-180.7 %604.5116.180.8 %
สพ.สุพรรณบุรี8,207.18,957.0-9.1 %447.4962.3-115.1 %
รจ.จ.สุพรรณบุรี 81,384.163,313.122.2 %1,313.7456.065.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,487.5927.062.7 %433.442.890.1 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,638.019,521.038.3 %1,964.0715.963.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี853.81,488.0-74.3 %566.5342.339.6 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,594.44,673.0-1.7 %927.8823.011.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,377.93,570.2-5.7 %870.7821.75.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,800.82,412.049.8 %593.9182.069.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 323,613.99,758.258.7 %1,407.3853.439.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 212,956.67,666.340.8 %1,107.9291.273.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1502,360.825,354.895.0 %955.7472.950.5 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี72,325.878,727.0-8.9 %1,341.51,107.317.5 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี63,593.826,725.358.0 %825.5853.1-3.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี18,691.118,944.9-1.4 %1,806.51,466.618.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,354.84,161.54.4 %722.4589.918.3 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)0.010,106.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,714.413,273.065.7 %3,826.91,439.962.4 %
รวม 1,037,493 444,636 0 % 45,202 28,891 0 %