จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,630.95428.0083.7 %5.0452.37121.8473.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,166.628,898.5055.9 %5.090.19160.55-78.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,233.172,561.0020.8 %5.0737.61144.1580.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,856.762,639.007.6 %3.5680.56103.7384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,897.355,678.2242.6 %5.02,486.52989.6360.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,896.511,509.0069.2 %5.0306.3076.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,774.31549.0085.5 %5.0327.8580.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,053.131,343.0066.9 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,125.33933.0077.4 %5.0431.2564.2685.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,814.161,391.0063.5 %5.0403.3797.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,006.32957.0076.1 %5.0290.0440.1986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,880.26891.0077.0 %5.0231.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,298.37860.0083.8 %5.0297.5138.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,586.15782.0078.2 %5.0323.0641.8087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,979.40600.0084.9 %5.0200.4672.6463.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,366.034,234.0042.5 %5.01,174.971,103.816.1 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,075.041.00100.0 %5.0623.510.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,067.713,356.0017.5 %5.0984.81664.0532.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,038.001,592.0060.6 %5.0667.35660.131.1 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,933.872,340.0020.2 %5.0566.46383.9032.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,278.154,077.004.7 %2.01,041.861,900.75-82.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี12,377.444,376.0064.6 %5.0602.94882.18-46.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,550.391.00100.0 %5.01,213.01617.4949.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,941.173,528.7910.5 %5.01,003.83459.6854.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,932.628,947.0043.8 %5.01,517.26156.7489.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,235.1912,931.03-15.1 %0.04,281.474,994.45-16.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,438.202,548.0025.9 %5.0813.67526.3035.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี6,370.716,232.032.2 %1.01,916.60464.5575.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,283.281,494.0054.5 %5.0756.6236.5895.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,252.411,003.0076.4 %5.0509.410.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,540.243,824.19-8.0 %0.0594.06656.54-10.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,770.8445,158.20-362.2 %0.01,688.416,017.90-256.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี8,235.029,732.00-18.2 %0.01,289.07382.7670.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,086.972,291.0043.9 %5.0870.72174.7079.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,192.4310,493.29-102.1 %0.01,403.17114.9291.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,230.8810,570.9825.7 %5.02,120.57629.8070.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี4,909.092,306.0053.0 %5.0870.72871.53-0.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,892.672,876.9241.2 %5.0813.67601.8026.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,408.123,870.0012.2 %5.01,155.96194.4383.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,510.512,948.0034.6 %5.01,193.99834.3730.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,165.452,806.0011.4 %5.0604.49116.1380.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี8,121.948,957.00-10.3 %0.0447.42580.35-29.7 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 80,539.2663,313.1421.4 %5.01,313.74456.0065.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,461.67927.0062.3 %5.0433.3542.7590.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,762.583,070.0018.4 %5.0693.11202.3570.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,309.6219,521.0137.7 %5.01,963.96715.9563.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,495.561,488.0057.4 %5.0566.46342.2739.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,546.674,673.00-2.8 %0.0927.77823.0311.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,771.052,089.0044.6 %5.0476.93285.0040.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,342.803,570.19-6.8 %0.0870.72821.655.6 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,750.972,412.0049.2 %5.0593.88657.00-10.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)6,621.319,796.00-47.9 %0.02,131.821,091.1848.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1158,118.6925,354.7684.0 %5.0955.66472.8950.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 212,822.147,666.3240.2 %5.01,107.90291.2473.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 323,368.749,758.1658.2 %5.01,407.34853.4139.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,322.639,017.00-23.1 %0.0346.801,035.50-198.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,935.6723,286.002.7 %1.0747.11549.4126.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง31,998.2511,049.9665.5 %5.0766.164,190.97-447.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง60,945.0713,244.9678.3 %5.0698.39407.0841.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี71,575.0178,727.00-10.0 %0.01,341.471,107.3017.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี62,933.6126,725.2557.5 %5.0825.46853.08-3.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี27,542.9248,782.00-77.1 %0.0946.57930.001.8 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี18,497.0518,944.90-2.4 %0.01,806.491,466.6018.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,309.624,161.463.4 %1.5722.37589.9418.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,263.3910,106.00-92.0 %0.02,148.86173.1091.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,075.291,228.0060.1 %5.0623.51313.8849.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,312.5213,273.0065.4 %5.03,826.921,439.9462.4 %5.0
รวม 941,025 604,698 35.74 % 66,437 46,266 30.36 %