จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,152.9526,772.9959.5 %5.0262.29390.68-48.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,703.22951.0064.8 %5.0719.8195.0086.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,763.5712,590.83-43.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี16,572.8619,551.70-18.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04285.00-64.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,201.303,798.0066.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,753.403,000.0020.1 %5.0668.78190.0071.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,984.522,670.0010.5 %5.0909.9724.7497.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี17,455.7516,728.004.2 %2.02,659.421,424.5246.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0371.1991.2075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,151.201,502.0063.8 %5.0340.2037.5989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,088.221,349.0067.0 %5.0303.4492.8169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,035.42721.0082.1 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,633.34652.0082.1 %5.0304.1991.2870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,778.18650.0082.8 %5.0415.5791.1878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,830.81300.0092.2 %5.0690.3989.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,148.84300.0092.8 %5.0895.8595.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,638.81165.0095.5 %5.0454.73123.5072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,713.75626.0083.1 %5.0452.2290.8679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,924.90462.0088.2 %5.0286.8489.1568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,599.19382.0089.4 %5.0376.7891.1775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,812.95698.0081.7 %5.0340.1291.3473.1 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,345.533,276.0024.6 %5.01,861.89455.1375.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,360.657,030.72-10.5 %0.01,746.671,250.1128.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,734.872,776.0041.4 %5.01,081.1125.1797.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,229.372,425.0042.7 %5.01,489.44111.8192.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,078.601,752.0043.1 %5.0909.97179.4580.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13241,496.69239,947.640.6 %0.596,563.8799,882.90-3.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,052.821,341.0056.1 %5.0833.76471.6943.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,936.244,283.0027.8 %5.02,176.501,638.6724.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,105.772,910.00-38.2 %0.0617.64579.906.1 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,173.904,243.5431.3 %5.01,610.74883.5045.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,780.855,149.00-36.2 %0.0678.42107.7584.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,062.1115,795.00-160.6 %0.01,385.37111.6591.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,557.364,351.00-22.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,245.631,696.0047.7 %5.01,024.0672.9692.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,831.931,486.0047.5 %5.0852.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,763.594,980.00-32.3 %0.0658.93146.1577.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,082.814,399.0013.5 %5.01,632.43748.7454.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,236.384,531.5027.3 %5.01,518.48118.7592.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,555.393,335.006.2 %3.01,157.18341.8370.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,411.537,144.18-61.9 %0.01,333.54108.9091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,711.612,291.0080.4 %5.01,138.01943.2017.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,860.694,413.40-14.3 %0.01,176.19804.6531.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,274.343,772.0011.8 %5.01,347.19282.5579.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,565.554,627.2316.9 %5.01,594.54248.8684.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,955.963,961.48-0.1 %0.0482.321,059.01-119.6 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,403.499,380.9917.7 %5.0593.61554.446.6 %3.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี136,536.1944,794.1267.2 %5.01,579.04665.2457.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,710.071,200.0055.7 %5.0719.8195.0086.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,412.663,884.6712.0 %5.01,423.25495.5765.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,248.311,790.7244.9 %5.0959.48169.1882.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,684.025,747.91-1.1 %0.0655.71575.9512.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,547.865,813.00-63.8 %0.01,080.96450.9358.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)250,744.026,295.0097.5 %5.05,887.42247.0095.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี20,665.933,735.2481.9 %5.0963.21261.5372.8 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"15,242.053,320.0078.2 %5.0268.62104.5061.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417,261.4714,183.1017.8 %5.01,401.94866.5538.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,720.7610,000.0051.7 %5.01,927.17420.8578.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 212,721.0112,024.005.5 %2.53,452.20273.7092.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 316,522.108,303.0049.7 %5.04,189.14583.3086.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี848.724,685.78-452.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,440.924,295.5168.0 %5.0221.15709.42-220.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,043.3242,411.0013.5 %5.01,422.44308.3378.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี32,757.7621,187.0035.3 %5.01,186.39198.5583.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี34,831.3435,183.00-1.0 %0.01,341.161,031.9523.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,478.7222,795.0022.7 %5.01,209.08566.2053.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี52,604.0934,239.0034.9 %5.01,142.20618.4545.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,613.567,271.9642.3 %5.0981.24347.7064.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี44,703.9118,248.0059.2 %5.02,563.321,761.3931.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,552.533,607.00-1.5 %0.01,138.16584.2548.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,111.236,000.0060.3 %5.03,483.25950.0072.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี956.072,200.14-130.1 %0.0852.92593.6630.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี23,221.7922,390.003.6 %1.55,566.448,976.20-61.3 %0.0
รวม 1,363,937 790,771 42.02 % 181,955 136,558 24.95 %