จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,603.51.0100.0 %719.80.999.9 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,386.726,773.059.7 %262.3390.7-48.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี0.019,551.70.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,766.71.0100.0 %668.80.999.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,995.12,670.010.9 %910.024.797.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี17,517.416,728.04.5 %2,659.41,424.546.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,575.1382.089.3 %357.891.274.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,102.71,349.067.1 %303.492.869.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,646.2652.082.1 %304.291.370.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,726.9626.083.2 %452.290.979.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.091.20.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,165.91,502.063.9 %340.237.689.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรสังขละบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,369.81.0100.0 %1,746.70.999.9 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี0.02,776.00.0 %0.025.20.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,244.32,425.042.9 %1,489.4111.892.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,089.51,752.043.3 %910.0179.580.3 %
สำนักชลประทานที่ 13242,350.1239,947.61.0 %96,563.999,882.9-3.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,957.24,283.028.1 %2,176.51,638.724.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,113.21.0100.0 %617.60.999.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,794.25,149.0-35.7 %678.4107.784.1 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,257.11,696.047.9 %1,024.173.092.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,841.91.0100.0 %852.90.999.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,100.84,399.013.8 %1,632.40.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี1,447.33,335.0-130.4 %754.0341.854.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,427.17,144.2-61.4 %1,333.5108.991.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,753.02,126.081.9 %1,138.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,585.24,627.217.2 %1,594.5248.984.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี398,196.21.0100.0 %624.40.999.8 %
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,428.31.0100.0 %1,423.30.999.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,562.05,747.9-3.3 %598.7575.93.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,560.42,711.023.9 %1,081.0209.880.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)251,630.01.0100.0 %5,887.40.9100.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี17,672.21.0100.0 %937.00.999.9 %
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี15,295.91.0100.0 %268.60.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 231,642.712,024.062.0 %3,476.40.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี851.74,685.8-450.2 %337.80.999.7 %
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,488.41.0100.0 %221.10.999.6 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,658.17,272.042.6 %981.20.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี43,190.118,248.057.7 %2,563.31,854.127.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,565.13,607.0-1.2 %1,138.2584.348.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี959.52,200.1-129.3 %852.9593.730.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี23,303.81.0100.0 %5,566.40.9100.0 %
รวม 1,240,821 384,074 0 % 137,951 108,766 0 %