จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,235.35617.0080.9 %5.0426.290.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,899.257,317.3050.9 %5.060.0349.3817.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี5,837.695,919.57-1.4 %0.0825.620.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,141.542,472.0021.3 %5.0692.5172.1189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี29,361.9423,310.0020.6 %5.02,488.571,023.1558.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,029.46376.0090.7 %5.0246.2853.8378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,787.911,064.0081.6 %5.0377.3155.1085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,033.33605.0085.0 %5.0314.2373.6276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,843.95330.0091.4 %5.0476.60124.4573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,455.821,523.0065.8 %5.0350.5994.7173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,680.21404.0091.4 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,994.181,395.0065.1 %5.0412.78117.8071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,533.05363.0089.7 %5.0886.8457.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,796.26606.0084.0 %5.0266.2457.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,356.174,562.6345.4 %5.01,529.20659.8056.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,633.972,085.0055.0 %5.0939.72777.3517.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,025.02551.0081.8 %5.0551.32202.1563.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี4,439.191,258.0071.7 %5.0388.26150.1061.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี5,718.434,861.0015.0 %5.01,434.141,014.7029.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,371.147,657.00-20.2 %0.01,920.58637.4566.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี5,684.553,473.2838.9 %5.01,331.681.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,521.153,807.00-51.0 %0.0521.87231.8055.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,341.792,495.2353.3 %5.01,358.07420.6669.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,718.591,809.0051.4 %5.0806.6188.3589.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,235.9017,490.62-89.4 %0.01,434.50184.3587.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,456.866,878.17-26.0 %0.01,436.10268.4981.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,077.532,914.0428.5 %5.0901.69323.0064.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,225.4916,610.76-9.1 %0.05,053.191,658.8767.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,249.9210,051.3510.7 %5.04,315.00892.0579.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,543.281,425.0059.8 %5.0768.56246.0168.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,384.444,397.60-29.9 %0.0616.45342.9544.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,366.115,203.603.0 %1.51,013.73523.5648.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,251.9228,533.66-443.3 %0.01,472.171,921.01-30.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,237.512,333.0044.9 %5.0977.75195.7180.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,531.064,499.00-27.4 %0.0768.56273.8864.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,871.0715,579.96-57.8 %0.01,833.8424.6798.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,315.642,188.0080.7 %5.0673.48399.1340.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,649.963,128.0014.3 %5.0844.64285.9566.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,469.911,271.0071.6 %5.0958.74774.2919.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,673.224,646.0018.1 %5.01,415.12293.7679.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,928.543,892.010.9 %0.5768.5857.0092.6 %5.0
สพ.ราชบุรี52,372.5431,076.1140.7 %5.01,060.01210.0080.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี161,153.225,982.0096.3 %5.0758.64815.36-7.5 %0.0
เรือนจำกลางราชบุรี 122,524.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,673.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 132,387.63246,540.00-86.2 %0.01,564.161,223.2221.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,630.87797.0069.7 %5.0445.30173.4961.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี23,791.7326,709.90-12.3 %0.01,865.12226.5087.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,135.422,717.1055.7 %5.0673.50247.8363.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,642.975,536.5616.7 %5.01,015.78484.5052.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,541.761,441.0059.3 %5.0768.58266.9065.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,955.042,820.0028.7 %5.01,032.73322.9868.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี40,772.4518,324.8055.1 %5.04,675.87306.2693.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,192.923,992.10-25.0 %0.01,081.17224.8079.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 261,226.548,192.6486.6 %5.0983.16499.2249.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 171,377.339,369.0986.9 %5.01,597.78283.1082.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)7,746.739,370.00-21.0 %0.03,796.81165.6295.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,327.023,696.0030.6 %5.0332.3054.9283.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,266.0848,099.40-83.1 %0.0101.751,800.95-1,670.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม45,634.7544,841.001.7 %0.51,013.44710.0029.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี23,768.4545,290.00-90.5 %0.0810.24427.5547.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ14,561.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,313.8313,556.00-31.4 %0.01,742.22848.3551.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี63,568.149,615.9784.9 %5.025,403.74163.5499.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,856.811,358.0052.5 %5.01,158.35102.3191.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี179,938.91103,410.6542.5 %5.01,551.74225.9585.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,011.453,568.0011.1 %5.01,105.06560.5549.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,801.98665.0076.3 %5.0521.37476.378.6 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,407.6921,119.7213.5 %5.04,483.261.85100.0 %5.0
รวม 1,219,731 877,991 28.02 % 103,623 25,488 75.40 %