จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี0.07,317.30.0 %0.049.40.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี3,852.85,919.6-53.6 %787.6127.383.8 %
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,097.52,472.020.2 %692.572.189.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี28,949.823,310.019.5 %2,488.61,023.258.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,393.31,523.065.3 %350.694.773.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,865.31,395.063.9 %374.8117.868.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,706.71,064.081.4 %377.355.185.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,976.7605.084.8 %314.273.676.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,614.5404.091.2 %223.438.083.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,790.00.00.0 %476.6124.573.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,972.9376.090.5 %246.353.878.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,743.0606.083.8 %266.257.078.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,483.5363.089.6 %886.857.093.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,277.41,000.087.9 %1,529.2950.037.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,568.92,085.054.4 %939.7499.146.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,982.6551.081.5 %551.3202.163.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี4,376.91,258.071.3 %388.30.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 100.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,417.03,807.0-57.5 %521.9231.855.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี0.02,495.20.0 %0.0420.70.0 %
ส.ป.ก. ราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 6,968.015,907.2-128.3 %1,549.550.096.8 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,380.36,878.2-27.8 %1,408.50.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,112.52,914.029.1 %939.7323.065.6 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,005.617,152.4-14.3 %5,053.22,027.159.9 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,092.010,051.49.4 %4,315.0892.079.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,493.61,425.059.2 %768.6246.068.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,062.84,397.6-43.6 %616.5342.944.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,631.15,203.6-43.3 %825.6268.567.5 %
สำนักงานจังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,178.02,333.044.2 %977.8195.780.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,118.015,580.0-70.9 %1,795.850.197.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี0.02,188.00.0 %0.0399.10.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,598.73,128.013.1 %844.6285.966.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,890.61,271.067.3 %863.7477.444.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,593.64,646.016.9 %1,415.1293.879.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,873.43,892.0-0.5 %768.657.092.6 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี159,244.15,982.096.2 %779.6815.4-4.6 %
สพ.ราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางราชบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจก.เขาบิน 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,838.34,270.011.7 %1,091.9312.371.4 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี22,380.926,709.9-19.3 %1,865.1226.587.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,049.32,717.155.1 %673.5247.863.2 %
สปส.จ.ราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,204.21,646.048.6 %768.6190.075.3 %
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี1,980.62,820.0-42.4 %995.1323.067.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี32,885.015,806.551.9 %15,031.0867.394.2 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)0.0495,163.00.0 %0.0363.60.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 170,375.512,521.582.2 %1,597.81,283.519.7 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,120.73,696.027.8 %206.054.973.3 %
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี62,676.09,616.084.7 %24,627.7163.599.3 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,816.71,358.051.8 %1,158.4102.391.2 %
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,955.13,568.09.8 %1,105.1560.549.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,065.121,119.712.2 %4,483.30.00.0 %
รวม 574,868 253,349 0 % 81,660 14,434 0 %