จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,147.833,351.18-6.5 %0.0533.8260.7888.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,177.3313,463.0233.3 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,547.1017,128.287.6 %3.5144.3757.6760.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,126.992,501.3139.4 %5.0895.1398.4989.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,126.122,607.0016.6 %5.0800.4094.1588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,806.618,292.0023.3 %5.02,777.701,276.6554.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,353.0088.0098.4 %5.0344.59107.4768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,505.66898.0074.4 %5.0285.9254.2481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,410.63537.0087.8 %5.0326.32108.8266.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,822.881,118.0076.8 %5.0326.82108.4666.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,290.43793.0081.5 %5.0366.2335.6490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,088.15500.0087.8 %5.0368.3544.7487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,946.37542.0086.3 %5.0523.37111.7278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4388.5279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,577.29660.0081.6 %5.0416.3572.3382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,234.63137.0096.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,838.88573.0085.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,390.463,990.5626.0 %5.01,427.57588.1558.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,923.482,591.3147.4 %5.01,218.40691.7543.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,831.431,352.0052.3 %5.0781.03151.1080.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,572.041,103.0069.1 %5.0704.97314.6255.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,594.063,295.0061.7 %5.01,979.042,124.85-7.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,848.463,331.00-80.2 %0.0517.101,108.80-114.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,498.143,345.6639.1 %5.01,503.641,378.838.3 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,672.582,942.0037.0 %5.01,419.27368.9274.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,492.6414,050.00-12.5 %0.01,297.17109.5391.6 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์69,687.4818,342.0073.7 %5.0672.77156.4076.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,969.1016,197.00-35.3 %0.04,635.275,720.80-23.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,840.411,537.2045.9 %5.0819.06374.1954.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,625.711,016.0037.5 %5.075.5972.094.6 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,101.421,568.0049.4 %5.0895.1382.4390.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,696.75864.0076.6 %5.0762.01286.9862.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,704.464,295.54-16.0 %0.01,009.211,105.20-9.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,173.924,920.4839.8 %5.01,618.091,059.9134.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,987.284,268.0014.4 %5.0891.27370.3858.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,586.172,022.8063.8 %5.01,123.32260.2376.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์5,824.1012,405.24-113.0 %0.01,126.02143.4587.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,729.402,398.0077.7 %5.0762.01253.1966.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,266.473,184.0025.4 %5.0990.21385.3261.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,465.375,189.0019.7 %5.01,902.97801.1757.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,711.751,575.9072.4 %5.0895.12220.5475.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์3,958.722,941.0025.7 %5.0598.25166.8872.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์11,241.693,309.0070.6 %5.02,424.54542.4577.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์42,887.233,684.2491.4 %5.01,227.001,462.67-19.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,640.58962.0063.6 %5.0609.8955.5790.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,677.262,410.0657.5 %5.0860.70458.8646.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,087.522,195.0028.9 %5.0762.37322.7757.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,685.144,231.989.7 %4.5689.85477.3730.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,292.511,504.0054.3 %5.0971.19192.7380.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,284.6612,006.7215.9 %5.05,363.89655.2287.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 226,295.0413,697.2047.9 %5.01,787.60537.7069.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)24,804.767,760.8068.7 %5.02,723.46533.5480.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 121,047.4221,498.00-2.1 %0.01,596.33699.8556.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 331,603.6812,246.8761.2 %5.01,837.53964.0747.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,646.589,345.0072.2 %5.0433.75375.7613.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,276.803,442.5019.5 %5.0351.13397.37-13.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์38,444.8817,589.0054.2 %5.0822.90582.1729.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,740.7020,212.8018.3 %5.01,115.851,977.85-77.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์199,292.9252,993.9773.4 %5.01,824.671,385.0424.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน48,159.1618,072.0062.5 %5.0944.67856.459.3 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,181.0615,143.2031.7 %5.01,100.501,180.56-7.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,834.5322,986.40-160.2 %0.02,619.003,147.64-20.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,561.293,403.884.4 %2.0895.481,714.29-91.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,786.151,184.0057.5 %5.0666.93236.2464.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์23,627.791,560.0093.4 %5.06,039.453,517.5341.8 %5.0
รวม 905,251 423,352 53.23 % 75,907 43,003 43.35 %