จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,216.53,351.2-4.2 %533.860.888.6 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,617.613,463.034.7 %81.9114.0-39.1 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,951.817,128.39.6 %144.457.760.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,217.02,501.340.7 %895.196.689.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์0.02,607.00.0 %0.00.10.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,214.68,292.026.1 %2,777.71,573.243.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,582.1898.074.9 %285.954.281.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,655.3660.081.9 %416.472.382.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,177.4500.088.0 %368.4446.6-21.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,032.5542.086.6 %523.4111.778.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,928.11,118.077.3 %326.8108.566.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว0.0137.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,469.888.098.4 %344.6107.568.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง0.0573.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์0.00.00.0 %0.088.50.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,384.0793.081.9 %366.235.690.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,506.9537.088.1 %326.3108.866.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,468.614,648.0-167.9 %1,427.61,433.2-0.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,030.92,591.348.5 %1,218.4691.743.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,893.21,352.053.3 %781.0151.180.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,650.01,103.069.8 %705.0314.655.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,781.63,295.062.5 %1,979.02,124.8-7.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,888.83,331.0-76.4 %517.11,108.8-114.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,618.13,345.740.4 %1,503.61,378.88.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,774.52,942.038.4 %1,419.3368.974.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,762.114,050.0-10.1 %1,297.2196.884.8 %
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์71,207.916,728.676.5 %243.6181.025.7 %
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,230.216,197.0-32.4 %4,635.35,720.8-23.4 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,902.41,537.247.0 %819.1374.254.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,661.21,016.038.8 %75.672.14.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,169.11,568.050.5 %895.182.490.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,777.4864.077.1 %762.0287.062.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์31,705.54,295.586.5 %1,009.21,105.2-9.5 %
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,352.34,920.541.1 %1,618.11,059.934.5 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,096.14,268.016.2 %891.3370.458.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์1,581.12,022.8-27.9 %690.0260.262.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์5,951.212,405.2-108.5 %1,126.0143.587.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,963.52,398.078.1 %762.0253.266.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,359.63,723.014.6 %990.2385.361.1 %
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,606.45,189.021.5 %1,903.0801.257.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,836.41,575.973.0 %895.1220.575.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์3,077.22,941.04.4 %399.8166.958.3 %
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์11,487.03,309.071.2 %2,424.5542.577.6 %
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์43,822.912,684.271.1 %1,227.01,462.7-19.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,698.2962.064.3 %609.955.690.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,801.12,410.158.5 %860.7458.946.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,217.71,878.041.6 %743.4544.126.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,787.44,232.011.6 %689.8477.430.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,364.41,504.055.3 %971.2192.780.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,596.312,006.717.7 %5,363.9655.287.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 121,506.621,498.00.0 %1,596.3699.956.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 226,868.813,697.249.0 %1,787.6537.769.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 332,293.212,246.962.1 %1,837.5964.147.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)25,345.97,760.869.4 %2,723.5533.580.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,370.13,702.615.3 %351.1531.4-51.4 %
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์34,380.79,655.171.9 %433.8375.813.4 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์25,280.520,212.820.0 %1,115.91,977.9-77.3 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,283.717,589.055.2 %822.9307.362.7 %
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์203,641.152,994.074.0 %1,824.7601.567.0 %
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน49,209.918,072.063.3 %944.7913.53.3 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,665.015,143.233.2 %1,100.51,180.6-7.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,751.022,986.4-162.7 %2,619.03,147.6-20.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,639.03,403.96.5 %895.51,714.3-91.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,846.920.099.3 %666.9236.264.6 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,143.32,413.690.0 %6,039.55,472.39.4 %
รวม 936,300 438,561 53 % 73,604 45,783 38 %