จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,769.32467.1183.1 %5.0466.46145.4668.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,148.221,944.3538.2 %5.0543.73219.5359.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,029.765,694.00-87.9 %0.0374.97105.0872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร21,827.7115,021.0131.2 %5.02,710.35787.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,373.10840.0080.8 %5.0406.80108.8473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,961.72457.0090.8 %5.0221.1775.8665.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,470.01422.0087.8 %5.0248.7590.2563.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0200.9758.9070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,731.34570.0084.7 %5.0222.3889.4259.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,642.80577.0084.2 %5.0178.6695.0046.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,555.53799.0077.5 %5.0314.25106.2266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,531.081,189.0073.8 %5.0273.3192.9066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,497.01891.0074.5 %5.0201.3390.1255.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,150.883,147.9824.2 %5.01,017.93594.5041.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,653.473,253.2211.0 %5.0633.11670.29-5.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,254.912,398.2826.3 %5.0656.62146.5777.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,960.411,352.0054.3 %5.0313.32303.113.3 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,131.512,373.0053.8 %5.01,431.66892.1937.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,260.443,918.00-73.3 %0.0515.23954.69-85.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,579.991,408.5269.2 %5.01,151.04803.9730.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,432.052,285.0033.4 %5.0906.09160.8482.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,478.769,255.23-42.9 %0.01,176.06246.7179.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,168.701,056.5466.7 %5.0441.730.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,240.40438.0064.7 %5.046.2594.51-104.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,166.461,739.6345.1 %5.0713.6754.5892.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,720.45685.4174.8 %5.0485.48485.60-0.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,553.823,431.003.5 %1.5770.72421.9645.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร19,885.262,060.2089.6 %5.01,284.152,376.92-85.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,003.516,816.52-13.5 %0.01,246.12816.1834.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,489.672,525.2427.6 %5.0732.69443.6539.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,673.9255,788.05-1,093.6 %0.01,055.9654.8294.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,285.753,321.60-1.1 %0.0618.59304.2450.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,567.852,053.7742.4 %5.0827.77290.4564.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,982.253,606.339.4 %4.51,017.93338.2066.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,186.341,728.0058.7 %5.0903.83782.9613.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,952.913,442.00-16.6 %0.0523.5136.3893.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,896.601,897.0082.6 %5.0694.65598.5013.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 31,704.5523,169.1326.9 %5.0695.86482.3030.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,732.891,222.0055.3 %5.0447.4563.1985.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,365.571,626.7051.7 %5.0675.64225.7666.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,958.07849.3092.2 %5.0504.49229.0854.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,958.084,633.15-17.1 %0.0884.81329.7662.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร5,301.963,444.4835.0 %5.0808.78281.4765.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,709.446,045.08-28.4 %0.0789.7366.6091.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 116,482.6315,666.115.0 %2.51,197.96474.4460.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 230,696.3810,452.4565.9 %5.01,301.05591.3854.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร484.503,849.03-694.4 %0.0185.47414.57-123.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,210.9016,072.5727.6 %5.0730.401,498.80-105.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร32,358.8211,988.3363.0 %5.0592.94555.976.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร127,042.0042,280.5066.7 %5.0887.761,577.08-77.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,664.467,157.39-26.4 %0.0670.432,513.59-274.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,370.392,943.0012.7 %5.0599.60221.3563.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,587.026,532.00-42.4 %0.01,610.48514.8368.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,835.621,124.0060.4 %5.0511.44386.9924.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,969.0019,777.78-16.6 %0.03,499.354,003.93-14.4 %0.0
รวม 500,646 327,685 34.55 % 42,121 28,368 32.65 %