จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,806.3467.187.7 %466.5145.568.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,404.60.00.0 %508.10.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร0.015,021.00.0 %0.0787.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร0.00.00.0 %0.058.90.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,694.8577.084.4 %178.795.046.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,126.3840.079.6 %406.8108.873.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,784.6570.084.9 %222.489.459.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,607.6799.077.9 %314.3106.266.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,109.91,189.071.1 %273.392.966.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,301.42,398.327.4 %656.6146.677.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,201.63,918.0-78.0 %515.2954.7-85.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก. พิจิตร0.02,285.00.0 %0.0160.80.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร5,674.69,255.2-63.1 %1,176.1246.779.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,214.01,056.567.1 %441.70.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,258.1438.065.2 %46.394.5-104.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,211.71,739.645.8 %713.754.692.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,768.3685.475.2 %485.5485.6-0.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร1,199.42,525.2-110.5 %439.40.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,377.8775.077.1 %786.70.999.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,618.82,053.843.2 %827.8291.464.8 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,039.13,606.310.7 %1,017.9338.266.8 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,250.11,728.059.3 %903.8464.948.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,052.31,897.082.8 %694.7598.513.8 %
รจจ.พิจิตร 32,380.20.00.0 %710.10.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,373.71,626.751.8 %675.62.899.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร11,114.6849.392.4 %504.5229.154.6 %
สปส.จ.พิจิตร0.04,633.10.0 %0.0329.80.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 116,718.115,666.16.3 %2,084.9474.477.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร0.01.00.0 %0.00.90.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร0.01.00.0 %0.00.90.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร0.01.00.0 %0.00.90.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,303.61.0100.0 %670.40.999.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,955.01.0100.0 %580.60.999.8 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,648.66,532.0-40.5 %1,610.5514.868.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,876.11.0100.0 %511.40.999.8 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,211.41.0100.0 %3,499.40.9100.0 %
รวม 136,498 61,197 0 % 19,823 5,540 0 %