จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4739,488.445,511.9899.3 %5.03,963.83291.6292.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,726.46864.0076.8 %5.0141.7473.8247.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก225,764.4116,535.9792.7 %5.0286.73390.40-36.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,981.0925,173.003.1 %1.576.7687.16-13.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก23,974.2521,001.6912.4 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,132.704,665.89-48.9 %0.0822.30210.1774.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,307.172,084.0037.0 %5.0746.2439.9594.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,256.032,221.0031.8 %5.0494.44197.4660.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 724,494.5626,104.00-6.6 %0.03,500.01267.3192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก43,444.5826,978.0037.9 %5.03,617.661,338.5563.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,824.847,862.86-63.0 %0.02,185.751,106.5249.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,261.926,900.76-31.1 %0.01,544.911,258.2118.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,836.532,715.0029.2 %5.0285.2462.6878.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,720.302,173.0841.6 %5.01,012.44537.7046.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,367.591,820.5245.9 %5.0496.48127.7374.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,677.2283,142.10-370.3 %0.06,745.453,572.7047.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,821.041,349.0072.0 %5.01,867.39262.0286.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,933.14935.0068.1 %5.0765.2438.8894.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,017.043,944.0021.4 %5.01,601.961,482.427.5 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์ 64,915.717,515.04-52.9 %0.02,185.11598.6772.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,006.433,320.0033.7 %5.01,544.91246.6584.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,779.1819,225.0441.3 %5.02,199.403,287.15-49.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,679.843,592.00-113.8 %0.0357.31517.84-44.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก6,526.434,904.0024.9 %5.01,563.92442.6871.7 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,632.501,888.0048.0 %5.0936.40588.4837.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,869.153,268.0015.5 %5.01,659.012,287.94-37.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,574.4521,982.08-89.9 %0.01,922.77888.8353.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก345,629.09178,920.3448.2 %5.0901.10495.9045.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,918.7115,807.00-32.6 %0.04,581.143,789.7517.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,560.393,856.11-8.3 %0.0898.36316.3664.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,978.505,194.4025.6 %5.01,469.04272.6581.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,846.299,764.0042.0 %5.06,614.752,610.3660.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,957.709,860.001.0 %0.53,955.83263.1593.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,831.561,034.0078.6 %5.092.5338.1358.8 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก724,550.505,412.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,275.97928.0071.7 %5.0860.331.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,486.03705.3771.6 %5.0651.14164.1674.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,809.520.000.0 %0.0700.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ38,568.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,212.45ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,209.404,903.17-16.5 %0.0846.91649.4623.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,113.021,162.0277.3 %5.0540.71363.8432.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,494.0616,164.90-148.9 %0.01,582.9491.8994.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,352.069,914.5025.7 %5.02,227.171,080.1551.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก11,109.402,143.5980.7 %5.0803.29427.6246.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,873.153,745.703.3 %1.51,107.52612.6944.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,906.782,644.3332.3 %5.01,050.492.8599.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,365.673,105.9028.9 %5.01,126.56301.2073.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,046.754,340.30-7.3 %0.0860.321.9099.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก36,266.725,741.0084.2 %5.0618.36180.5070.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 64,478.8595,492.00-48.1 %0.01,487.021,248.5016.0 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 57,900.9053,543.007.5 %3.51,280.77856.8433.1 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก21,711.0521,917.34-1.0 %0.0821.29380.4053.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,039.0515,503.01-3.1 %0.03,180.511,333.4558.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,987.82443.0485.2 %5.0651.15183.4371.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,546.572,577.8227.3 %5.0917.36307.1466.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,956.1316,414.0021.7 %5.02,063.44437.0078.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก9,966.131,223.0787.7 %5.03,465.51221.4493.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,512.364,840.4425.7 %5.01,487.84534.5164.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,294.391,688.2848.8 %5.0945.21183.2680.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,889.592,636.0032.2 %5.0879.33159.1281.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)13,859.068,896.9535.8 %5.03,319.20279.7191.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 161,612.5913,657.3977.8 %5.01,170.60331.3771.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 218,884.3614,925.6621.0 %5.02,577.22306.3188.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 327,859.7511,417.6059.0 %5.02,008.28128.5993.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 767,636.685,513.5691.8 %5.0431.01626.76-45.4 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,007.1414,972.9950.1 %5.0382.481,342.58-251.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก74,705.9357,429.2123.1 %5.01,751.31125.6792.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว22,000.8015,022.0031.7 %5.0887.71373.5557.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก121,195.3244,979.0062.9 %5.01,030.31206.5180.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก112,510.3423,759.0178.9 %5.01,602.44622.7861.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก28,463.592,982.3689.5 %5.0963.911,067.81-10.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย55,728.92150.2399.7 %5.01,043.99528.0049.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,939.9136,094.00-101.2 %0.02,408.391,257.5047.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,610.8020,731.00-140.8 %0.03,009.14177.7094.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก17,424.5918,603.75-6.8 %0.02,410.96319.2786.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,999.751,364.0054.5 %5.01,333.41191.2985.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก31,159.3312,421.0060.1 %5.02,017.43633.0468.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,317.223,046.008.2 %4.0860.33510.6340.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,396.474,199.924.5 %2.01,155.48127.7388.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,223.67650.0070.8 %5.01,234.322.8599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,661.37938.3764.7 %5.0407.53110.0673.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 653,782.6539,285.8027.0 %5.011,492.798,577.8925.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก56,547.7720,601.0063.6 %5.012,221.424,648.1862.0 %5.0
รวม 3,486,596 1,180,942 66.13 % 146,570 60,215 58.92 %