จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก228,989.60.00.0 %286.7390.4-36.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,177.54,665.9-46.8 %822.3210.274.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,302.52,221.032.7 %494.4197.560.1 %
สำนักงานคลังเขต ๖3,354.42,084.037.9 %1,500.539.997.3 %
สำนักงานสรรพากรภาค 70.026,104.00.0 %0.0267.30.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก44,065.226,978.038.8 %3,617.71,338.663.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,893.87,862.9-60.7 %2,185.81,106.549.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก0.06,900.80.0 %0.01,257.30.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,891.32,715.030.2 %285.262.778.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,773.42,173.142.4 %1,012.4537.746.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,415.71,820.546.7 %496.5127.774.3 %
สำนักงานชลประทานที่ 30.083,142.10.0 %0.03,571.70.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,889.91,349.072.4 %1,867.4262.086.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,975.0935.068.6 %765.238.994.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,088.73,944.022.5 %1,602.01,482.47.5 %
สำนักงานปศุสัตว์ 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 80.03,320.00.0 %0.0245.60.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,703.83,592.0-110.8 %357.3517.8-44.9 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก6,619.74,904.025.9 %1,563.9442.771.7 %
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,976.51,888.052.5 %1,039.0588.543.4 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,924.43,268.016.7 %1,659.02,287.9-37.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก8,383.527,645.6-229.8 %1,829.2981.046.4 %
ท่าอากาศยานพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,089.015,807.0-30.8 %4,581.13,789.817.3 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 90.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,900.61,034.078.9 %92.536.260.8 %
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก734,901.35,412.099.3 %249.22.898.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,322.8928.072.1 %860.31.999.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,521.5705.472.0 %651.1164.274.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,737.75,044.3-35.0 %589.5476.919.1 %
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก1,369.21,162.015.1 %245.41.999.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,315.516,164.9-156.0 %1,582.995.594.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก11,268.12,143.681.0 %803.3427.646.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,498.73,745.716.7 %1,069.5612.742.7 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,428.03,105.929.9 %1,126.6301.273.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก0.04,340.30.0 %0.00.00.0 %
สพ.พิษณุโลก36,784.85,741.084.4 %618.4180.570.8 %
รจจ.พิษณุโลก 58,728.153,543.08.8 %1,280.8856.833.1 %
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,021.221,917.30.5 %821.3223.172.8 %
เรือนจำกลางพิษณุโลก 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,233.615,503.0-1.8 %3,124.11,333.557.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,030.5443.085.4 %651.2183.471.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,597.23,202.211.0 %917.4307.166.5 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก0.016,414.00.0 %0.0437.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก10,108.51,223.187.9 %3,465.5221.493.6 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,605.44,840.426.7 %1,487.8534.564.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,341.51,688.349.5 %945.2183.380.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,945.22,636.033.2 %879.3159.181.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 162,431.513,657.478.1 %1,156.7331.471.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 20.014,925.70.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 77,561.45,513.627.1 %431.0626.8-45.4 %
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,435.814,973.050.8 %382.51,342.6-251.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว22,315.115,022.032.7 %887.7373.557.9 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก114,117.623,759.079.2 %1,602.4704.256.1 %
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,042.61,364.055.2 %1,290.2191.385.2 %
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก31,604.512,421.060.7 %2,017.4633.068.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,364.63,046.09.5 %860.3510.640.6 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,459.34,199.95.8 %1,155.519.798.3 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,699.4938.465.2 %407.5110.173.0 %
ตำรวจภูธรภาค 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก57,355.619,578.065.9 %12,221.44,648.262.0 %
รวม 1,399,571 378,508 0 % 69,840 30,197 0 %