จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,896.94942.0067.5 %5.0482.430.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,383.014,773.7043.1 %5.054.61149.37-173.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,804.951,963.0030.0 %5.0615.5586.7485.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,915.082,739.006.0 %3.0653.580.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,318.7112,224.0020.2 %5.01,908.64562.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย6,153.061,790.0070.9 %5.0250.2061.2775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,031.41537.0086.7 %5.0289.79101.6564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,927.40407.0089.6 %5.0345.94135.8560.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,740.931,336.0076.7 %5.0328.1459.5481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,507.41777.0082.8 %5.0280.67142.5049.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,087.07803.0080.4 %5.0468.5138.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,086.94692.0083.1 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,051.20996.0075.4 %5.0239.60133.0044.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,940.81356.0091.0 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,718.457,049.008.7 %4.01,376.192,030.81-47.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,121.692,632.0036.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,930.892,282.0041.9 %5.0976.17262.8573.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,126.851,987.0036.5 %5.0748.66117.6584.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,329.36782.0076.5 %5.0691.61296.7457.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,842.243,503.0048.8 %5.02,326.99758.3967.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,069.823,294.28-59.2 %0.0527.01420.0720.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,088.003,519.0013.9 %5.01,128.98557.1950.6 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,983.123,407.0014.5 %5.0805.71139.6582.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,204.8013,988.00-168.8 %0.01,186.03252.8378.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,419.201,413.0058.7 %5.0767.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,999.20225.9088.7 %5.061.530.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,335.721,062.0068.2 %5.0418.3549.4388.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,335.72623.0081.3 %5.0748.6636.5895.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,340.772,646.6020.8 %5.0748.66200.4073.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,666.6736,984.00-552.7 %0.01,338.162,618.44-95.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,816.985,814.00-220.0 %0.0738.77410.0244.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,430.862,367.0056.4 %5.0805.71210.9073.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,039.7512,452.98-147.1 %0.01,128.98105.8390.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,330.20775.0076.7 %5.0786.69148.2081.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,526.013,995.17-13.3 %0.0862.76370.9157.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,474.313,936.0012.0 %5.01,243.08196.4784.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,538.242,126.0053.2 %5.0564.81370.1834.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,914.892,021.0030.7 %5.0615.5553.4491.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,111.641,847.0083.4 %5.0710.63211.0170.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย26,615.5124,441.208.2 %4.0683.75702.30-2.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,617.281,157.0055.8 %5.0501.4567.6686.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,981.232,931.4826.4 %5.0748.66426.0143.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,036.41947.4068.8 %5.0615.55390.6036.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,945.174,166.50-5.6 %0.0919.80585.3636.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,372.913,400.00-0.8 %0.0615.55313.2249.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,141.114,654.709.5 %4.51,636.60889.0045.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,289.604,397.40-33.7 %0.0729.64135.8681.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,917.197,518.005.0 %2.53,659.59835.7877.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 111,739.8814,610.48-24.5 %0.01,998.82380.9380.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 276,928.5413,109.8683.0 %5.02,103.57483.5877.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,777.155,820.00-227.5 %0.0258.47321.02-24.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย57,161.5544,430.0022.3 %5.01,186.741,048.3011.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย67,247.8121,440.0068.1 %5.0778.93658.3315.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย20,483.0020,119.201.8 %0.5798.791,320.00-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,291.8416,914.0120.6 %5.0659.25831.45-26.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย27,519.5111,056.4059.8 %5.0825.75515.4437.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง62,823.5816,416.0073.9 %5.0736.401,070.66-45.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,390.0416,241.64-154.2 %0.01,401.96872.6537.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,670.582,893.00-8.3 %0.0691.61353.0649.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,295.79987.0070.1 %5.0501.452.8599.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,990.8013,941.7051.9 %5.04,482.134,367.582.6 %1.0
รวม 628,777 402,661 35.96 % 54,299 28,107 48.24 %