จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,938.3942.067.9 %482.40.999.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,502.84,773.743.9 %39.7149.4-276.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย0.01,963.00.0 %0.086.70.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,537.612,224.021.3 %1,908.6562.570.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย6,241.01,790.071.3 %250.261.375.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,089.0537.086.9 %289.8101.764.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,983.5407.089.8 %345.9135.860.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,823.01,336.077.1 %328.159.581.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,571.8777.083.0 %280.7142.549.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,145.5803.080.6 %468.538.091.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,108.5692.083.2 %277.0110.260.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,109.1996.075.8 %239.6133.044.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,997.1356.091.1 %243.9133.045.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย0.02,282.00.0 %0.0262.90.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,171.51,987.037.3 %748.7117.784.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,376.9782.076.8 %691.6296.757.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,099.43,294.3-56.9 %527.0420.120.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก. สุโขทัย1,584.43,407.0-115.0 %805.7139.682.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,592.1225.985.8 %61.50.998.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,383.41,062.068.6 %418.449.488.2 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,739.0623.077.3 %577.536.693.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,747.636,984.0-543.5 %1,338.22,618.4-95.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย0.012,453.00.0 %0.0105.80.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,603.12,126.053.8 %564.8370.234.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,270.41,847.083.6 %710.6211.070.3 %
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย26,995.724,441.29.5 %683.8475.030.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,654.71,157.056.4 %500.870.785.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย1,267.52,931.5-131.3 %748.7426.043.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,079.8947.469.2 %615.5390.636.5 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,622.94,166.5-15.0 %919.8585.436.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 278,027.513,109.983.2 %47,579.6483.699.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 111,907.614,610.5-22.7 %1,285.4380.970.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,456.116,241.6-151.6 %366.5872.6-138.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,707.42,893.0-6.9 %691.6353.149.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,404.913,941.752.6 %4,482.14,367.62.6 %
รวม 273,739 172,412 0 % 69,472 14,294 0 %