จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,329.30336.7285.5 %5.0635.03149.3576.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,414.228,500.0056.2 %5.063.4671.81-13.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก24,595.2124,927.37-1.4 %0.086.5451.7540.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,022.1018,828.181.0 %0.586.2571.3517.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,977.402,144.0028.0 %5.0901.25631.6429.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,146.582,375.0024.5 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,584.9710,576.0046.0 %5.03,278.251,453.5055.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด13,905.9616,135.10-16.0 %0.02,497.151,377.3644.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,167.972,275.0056.0 %5.01,186.491,915.20-61.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,839.613,092.0019.5 %5.01,205.51757.3137.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,880.531,645.0042.9 %5.0863.22294.4865.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,899.101,347.0053.5 %5.0863.22296.6665.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,376.752,378.0029.6 %5.01,167.481,212.20-3.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,039.212,620.17-28.5 %0.0586.96308.7547.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,833.635,348.00-10.6 %0.01,604.851,073.1033.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,391.913,384.360.2 %0.51,072.40347.8867.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,647.049,563.1217.9 %5.0896.35101.6388.7 %5.0
ท่าอากาศยานตาก20,810.334,110.0080.3 %5.0176.3010.0094.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด52,243.8835,631.0031.8 %5.01,133.33529.5053.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,584.011,684.0053.0 %5.01,110.43484.5056.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,469.948,544.5040.9 %5.05,314.291.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,042.01591.0080.6 %5.097.2385.1012.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,166.94157.0086.5 %5.082.552.8596.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,166.94420.0064.0 %5.033.8228.7315.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,791.42929.0066.7 %5.0939.2974.8192.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,722.68714.0073.8 %5.0806.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,500.203,710.18-6.0 %0.01,110.43466.6658.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,965.4041,414.88-246.1 %0.01,756.973,491.77-98.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,715.017,123.99-24.7 %0.01,985.17202.5589.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,489.241,910.9145.2 %5.0939.29346.8363.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก121,754.348,604.7292.9 %5.04,632.41167.8696.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,253.572,143.0034.1 %5.0958.29946.951.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,768.734,318.049.5 %4.51,110.43499.3155.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,133.131,743.1744.4 %5.0920.28239.0574.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,049.042,166.4828.9 %5.0668.16374.3944.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,964.352,927.7026.1 %5.0768.143.0499.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,151.742,334.0062.1 %5.0407.18686.55-68.6 %0.0
เรือนจำกลางตาก 28,580.9436,488.93-27.7 %0.01,018.23679.4533.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,799.21677.5775.8 %5.0692.07134.8080.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,888.693,422.1041.9 %5.01,890.06595.3868.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,825.19873.3669.1 %5.0546.03480.6012.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,676.014,850.10-3.7 %0.01,015.35425.7258.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,058.141,419.0053.6 %5.0939.29444.6052.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,622.054,467.6080.3 %5.08,697.821,108.3487.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,000.4411,803.8446.3 %5.02,761.63813.3970.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 127,872.162,093.9692.5 %5.01,860.26309.6083.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,561.375,870.7610.5 %5.0458.05513.20-12.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,146.957,309.4010.3 %5.0384.22526.95-37.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด78,100.3620,267.0074.1 %5.01,180.2359.5495.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก31,889.6322,911.9328.2 %5.01,170.981,610.86-37.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก39,886.2122,732.0043.0 %5.01,276.73609.1452.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,207.3416,656.92-2.8 %0.01,317.372,012.36-52.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,770.213,198.5615.2 %5.01,186.491,076.739.3 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,668.18561.0079.0 %5.0692.08271.7060.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก41,990.7116,564.0060.6 %5.06,433.735,190.9019.3 %5.0
รวม 767,338 428,821 44.12 % 76,385 35,621 53.37 %