จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,363.3336.785.8 %635.0149.376.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,299.818,828.22.4 %86.371.417.3 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก24,954.324,927.40.1 %86.551.840.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,747.18,500.057.0 %63.571.8-13.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,020.92,144.029.0 %901.3631.629.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,192.52,375.025.6 %920.30.999.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,870.910,576.046.8 %3,278.31,453.555.7 %
ด่านศุลกากรแม่สอด14,109.016,135.1-14.4 %2,497.11,377.444.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,226.42,275.046.2 %1,186.51,915.2-61.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,895.73,092.020.6 %1,205.5797.233.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,922.61,645.043.7 %863.2294.565.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,941.41,347.054.2 %863.2296.765.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,523.42,378.032.5 %1,205.51,212.2-0.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,069.02,620.2-26.6 %587.0308.847.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก0.0450.00.0 %0.01,558.20.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,441.43,384.41.7 %1,072.4347.967.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,817.19,563.119.1 %896.3101.688.7 %
ท่าอากาศยานแม่สอด53,006.635,631.032.8 %1,133.3529.553.3 %
ท่าอากาศยานตาก21,114.14,110.080.5 %176.32.898.4 %
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,636.31,684.053.7 %1,110.4484.556.4 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,681.28,544.541.8 %5,314.31.0100.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,086.4591.080.9 %97.285.112.5 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)0.0420.00.0 %0.026.80.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)0.0157.00.0 %0.00.90.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,832.2929.067.2 %939.374.892.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,762.4714.074.2 %806.20.999.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,551.33,710.8-4.5 %1,110.4466.758.0 %
สำนักงานจังหวัดตาก9,203.541,414.9-350.0 %1,509.83,491.8-131.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,798.47,124.0-22.9 %1,985.2202.589.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,011.01,910.9-89.0 %639.1346.845.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก5,992.58,604.7-43.6 %1,224.5167.986.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,301.12,143.035.1 %958.3947.01.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,838.34,318.010.8 %1,110.4499.355.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,225.21,743.246.0 %939.3239.074.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,093.62,166.530.0 %668.2374.444.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,022.22,927.727.2 %768.13.099.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,241.52,334.062.6 %407.2686.5-68.6 %
เรือนจำกลางตาก 28,998.236,488.9-25.8 %1,018.2679.533.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,840.1677.676.1 %692.1134.880.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก0.03,422.10.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,866.4873.469.5 %526.6480.68.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,744.34,850.1-2.2 %1,015.4425.758.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,102.81,419.054.3 %939.3444.652.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,952.34,467.680.5 %8,697.81,108.387.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 128,279.12,094.092.6 %1,860.3309.683.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,321.611,803.847.1 %2,761.6813.470.5 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,657.15,870.811.8 %458.0513.2-12.0 %
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,265.97,309.411.6 %384.2527.0-37.1 %
วิทยาลัยเทคนิคตาก40,468.522,732.043.8 %1,276.7609.152.3 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก32,355.222,911.929.2 %1,171.01,530.4-30.7 %
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,443.916,656.9-1.3 %1,317.42,012.4-52.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,825.33,198.616.4 %1,186.51,076.79.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,707.1561.079.3 %692.1271.760.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,603.716,564.061.1 %6,433.75,190.919.3 %
รวม 562,224 399,207 29 % 67,676 33,813 50 %