จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,846.65594.0079.1 %5.0360.32191.5046.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,065.672,486.0038.9 %5.0797.73111.0686.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,423.489,463.11-176.4 %0.0940.040.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,433.672,104.0038.7 %5.0588.48114.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา215,230.5216,464.00-8.1 %0.04,151.95733.7082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,244.1220,100.00-31.9 %0.02,736.40948.4265.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,550.952,709.0051.2 %5.0245.8348.7380.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,275.372,236.0057.6 %5.0243.7757.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,396.52911.0079.3 %5.0370.5738.7689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,719.62576.0084.5 %5.0305.2272.5276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,231.471,620.0061.7 %5.0185.2088.2052.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,186.25496.0088.2 %5.0206.5762.2569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,574.81283.0092.1 %5.0186.6557.4969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,609.59793.0082.8 %5.0203.26110.5045.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,612.50375.0089.6 %5.0259.4262.3676.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,593.91407.0088.7 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,040.26234.0094.2 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,683.68762.0079.3 %5.0129.7683.4035.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,243.10620.0085.4 %5.0250.6951.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,578.56577.0083.9 %5.0193.3991.3452.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,266.03520.0087.8 %5.0154.0084.6945.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,555.521,531.0066.4 %5.0303.85114.2062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,718.017,459.38-58.1 %0.0967.01739.6423.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,726.553,801.00-2.0 %0.0649.091,524.75-134.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,339.352,613.0021.8 %5.0550.48385.6429.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,383.112,071.0052.8 %5.0892.77582.1334.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,382.462,573.0023.9 %5.0569.46446.9821.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,925.752,225.0043.3 %5.0855.76851.770.5 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,134.681,304.0058.4 %5.0474.42539.62-13.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,201.353,660.0029.6 %5.01,327.641,224.827.7 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,148.9812,795.00-39.9 %0.01,991.311,368.7231.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,924.952,322.5452.8 %5.01,216.00979.3619.5 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,474.871,939.0044.2 %5.0740.6436.6395.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,865.7321.8199.4 %5.01,242.42159.3487.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,543.2228,407.12-412.5 %0.01,368.17395.6371.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,907.122,894.0025.9 %5.0892.76207.6276.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,528.451,366.0061.3 %5.0711.0245.8093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,941.761,581.0046.3 %5.0447.95613.92-37.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,920.303,696.005.7 %2.5760.76173.9077.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,143.333,161.0038.5 %5.01,330.14236.5782.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,964.565,895.001.2 %0.51,044.901,289.26-23.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,199.753,180.0048.7 %5.01,063.88164.2684.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,887.6610,923.79-38.5 %0.01,801.9337.0797.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,661.873,602.0069.1 %5.0702.60775.48-10.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,007.726,292.00-57.0 %0.0797.68466.8241.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,863.504,715.0031.3 %5.01,139.9736.7196.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,008.024,063.5218.9 %5.01,254.04205.0083.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,616.264,637.00-0.4 %0.0702.65108.8784.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,348.176,067.6017.4 %5.0347.61215.9137.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,772.1310,582.001.8 %0.5438.67190.1256.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 40,976.4254,330.99-32.6 %0.0667.13926.49-38.9 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 73,058.4191,020.00-24.6 %0.01,146.271,077.996.0 %3.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 41,698.4632,946.0021.0 %5.0589.2369.6488.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,283.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0587.56518.4511.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,007.611,105.0063.3 %5.0263.4898.9162.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,458.201,526.0065.8 %5.0826.0074.2991.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,385.032,892.0046.3 %5.0721.59501.9030.4 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,137.838,127.00-32.4 %0.01,596.36659.0658.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,678.022,029.0044.8 %5.0778.79298.5861.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,198.276,093.0875.8 %5.01,320.83523.5060.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,708.7626,434.92-58.2 %0.05,190.3988.4798.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา17,696.153,135.8982.3 %5.0760.04347.6454.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑14,854.4320,960.44-41.1 %0.02,029.84807.7460.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 237,104.2312,806.6165.5 %5.02,842.481,138.8659.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,660.530.000.0 %0.0251.10911.40-263.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา71,972.3474,844.00-4.0 %0.01,417.802,038.14-43.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,867.9623,184.002.9 %1.0601.37527.3412.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา10,604.0320,003.00-88.6 %0.0447.52660.25-47.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 73,373.3920,558.4072.0 %5.0598.28497.3516.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,277.9619,656.00-28.7 %0.0607.381,864.85-207.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา144,932.0526,445.0081.8 %5.0523.85109.7579.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 24,661.6514,615.5340.7 %5.0471.93430.338.8 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,133.8219,826.0070.9 %5.0524.161,092.90-108.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,663.7421,835.3454.2 %5.09,750.291,632.0283.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,721.932,017.0045.8 %5.0702.611,504.80-114.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,040.371,278.0058.0 %5.0436.39193.5355.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37,180.0937,856.41-1.8 %0.02,671.8620,235.77-657.4 %0.0
รวม 1,074,293 755,235 29.70 % 77,764 55,968 28.03 %