จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,876.5594.079.3 %360.3191.546.9 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,108.32,486.039.5 %797.7111.186.1 %
สำนักงานคลังเขต 13,459.49,463.1-173.5 %940.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,469.72,104.039.4 %588.5106.481.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา113,369.820,100.0-50.3 %2,736.4948.465.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา214,176.516,464.0-16.1 %4,152.0733.782.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,275.9823.580.7 %185.20.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,287.6620.085.5 %250.751.379.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,609.22,709.051.7 %245.884.565.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,404.2659.085.0 %193.493.851.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,657.9793.083.0 %203.3110.545.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,299.2762.082.3 %148.883.443.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,758.6576.084.7 %305.272.576.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,310.8520.087.9 %154.084.745.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,603.31,531.066.7 %303.9114.262.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,180.42,236.056.8 %243.858.076.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,442.6911.079.5 %370.638.889.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,537.4595.086.9 %263.653.979.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,612.3283.092.2 %186.657.569.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,650.4375.089.7 %259.462.476.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,631.6407.088.8 %146.15.096.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,082.6234.094.3 %198.18.096.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,767.57,459.4-56.5 %967.0739.623.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,765.63,801.0-0.9 %649.11,524.8-134.9 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,374.42,613.022.6 %550.5385.629.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,429.12,396.045.9 %892.817,195.0-1,826.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,417.92,573.024.7 %569.5447.021.5 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,966.92,225.043.9 %778.7851.8-9.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,167.61,304.058.8 %474.4539.6-13.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,255.93,660.030.4 %1,327.61,224.87.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,247.412,795.0-13.8 %2,180.11,368.737.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,976.62,322.553.3 %1,216.0979.419.5 %
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,511.31,939.044.8 %740.636.695.1 %
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,906.32,126.045.6 %1,242.4159.387.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,601.425,788.4-360.4 %1,368.2130.590.5 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,948.12,894.026.7 %892.8207.676.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,565.51,851.148.1 %711.0105.685.2 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,972.61,581.046.8 %448.0613.9-37.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,961.43,696.06.7 %778.7247.968.2 %
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,424.13,775.030.4 %1,330.1336.474.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,027.15,895.02.2 %1,044.91,289.3-23.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,930.43,180.0-64.7 %551.6164.370.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,970.410,923.8-37.1 %1,801.937.197.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,784.23,602.069.4 %702.6775.5-10.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,049.86,292.0-55.4 %797.7466.841.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,935.54,715.032.0 %1,140.0516.354.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,060.54,063.519.7 %1,254.0205.083.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,664.75,463.0-17.1 %702.70.00.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,425.36,067.618.3 %347.6213.638.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,885.110,582.02.8 %438.7190.156.7 %
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 42,135.933,162.921.3 %589.2455.522.7 %
รจก.พระนครศรีอยุธยา 41,406.254,331.0-31.2 %667.1926.5-38.9 %
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 73,824.891,020.0-23.3 %1,146.31,078.06.0 %
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,612.092,331.0-192.1 %587.6145.875.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,893.81,105.071.6 %683.698.985.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,505.01,526.066.1 %826.074.391.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,441.53,470.036.2 %721.6500.630.6 %
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,202.28,127.0-31.0 %1,596.4641.059.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,716.62,029.045.4 %778.8298.661.7 %
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,462.66,093.176.1 %1,320.8523.560.4 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,884.023,020.3-36.3 %5,190.4625.188.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา17,881.83,135.982.5 %760.0347.654.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑15,010.221,611.8-44.0 %2,029.8772.861.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 235,209.012,806.663.6 %2,456.9732.070.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา10,715.320,003.0-86.7 %447.5660.3-47.5 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,457.019,656.0-27.2 %607.41,864.9-207.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา146,452.326,445.081.9 %523.8109.879.0 %
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 24,920.314,615.541.4 %471.9430.38.8 %
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,848.523,824.265.4 %524.20.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,727.3123,060.0-69.2 %1,417.82,061.3-45.4 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,323.024,250.749.8 %9,750.32,186.977.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,753.51,842.050.9 %702.61,540.0-119.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,072.31,278.058.4 %436.4193.555.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34,327.657,967.1-68.9 %2,671.98,405.8-214.6 %
รวม 1,010,579 877,540 13 % 73,689 58,694 20 %