จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,660.91,099.058.7 %510.4118.576.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร0.03,850.90.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,122.32,175.030.3 %738.6152.179.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,778.311,200.0-27.6 %1,936.6967.150.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,068.8649.084.0 %329.2144.356.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,648.1462.087.3 %253.352.479.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,612.0782.078.3 %303.0143.952.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,556.8349.290.2 %379.5137.063.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,738.1475.087.3 %383.7112.270.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,806.01,427.070.3 %391.058.085.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,529.0944.073.3 %230.989.761.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,897.6921.076.4 %410.556.186.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,263.16,469.9-51.8 %1,233.0679.444.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,815.62,677.029.8 %1,061.90.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,138.32,734.012.9 %738.682.888.8 %
สำนักงานชลประทานที่ 433,414.237,267.9-11.5 %6,784.43,852.343.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,133.73,667.0-71.9 %536.4689.9-28.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,210.11,645.068.4 %1,537.31,432.36.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,632.63,934.1-8.3 %947.8369.961.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,856.63,228.016.3 %1,145.60.999.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,580.9430.072.8 %64.653.816.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,001.11,555.448.2 %738.695.287.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,873.1922.067.9 %643.5413.635.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร1,308.73,231.0-146.9 %525.4399.324.0 %
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,179.715,032.0-6.0 %2,200.44,217.3-91.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,334.61,907.083.2 %795.7590.925.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,538.33,022.014.6 %814.70.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,605.42,841.021.2 %966.8149.084.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,462.03,085.330.9 %1,099.9502.354.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,525.53,021.033.2 %719.653.692.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,347.22,605.077.0 %776.7505.634.9 %
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,746.7915.066.7 %548.5143.973.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,357.31,845.045.0 %814.7181.277.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,044.61,581.048.1 %624.5274.556.0 %
สปส.จ.กำแพงเพชร4,040.64,385.6-8.5 %1,042.9342.267.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,072.51,964.036.1 %719.6383.146.8 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)10,956.12,580.276.4 %2,805.01,321.752.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร833.04,007.0-381.1 %267.3581.8-117.7 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,658.516,206.613.1 %1,876.41,658.511.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,106.13,042.62.0 %776.7859.6-10.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,139.62,922.629.4 %997.8441.855.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,842.01,222.057.0 %586.5359.538.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 223,436 160,429 0 % 38,381 22,667 0 %