จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,623.181,099.0058.1 %5.0510.42118.4876.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,856.403,850.9056.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,077.992,175.0029.3 %5.0738.63152.0879.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,647.211,875.9248.6 %5.0757.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,653.7711,200.00-29.4 %0.01,936.63967.1050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,596.30462.0087.2 %5.0253.3152.3779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,478.98944.0072.9 %5.0230.9289.6661.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,560.72782.0078.0 %5.0303.05143.9352.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,506.38349.1690.0 %5.0379.48137.0363.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,737.801,427.0069.9 %5.0390.9758.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,842.36921.0076.0 %5.0410.4656.1386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,011.05649.0083.8 %5.0329.24144.2756.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,685.08475.0087.1 %5.0383.74112.2070.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,202.656,469.93-53.9 %0.01,233.04679.3844.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,761.532,677.0028.8 %5.01,061.90552.8747.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,093.802,734.0011.6 %5.0738.6282.8288.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,943.3437,267.85-13.1 %0.06,784.403,852.2543.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร590.561,217.00-106.1 %0.0225.71226.10-0.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,487.00883.0083.9 %5.01,315.16354.3473.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,103.413,667.00-74.3 %0.0536.36689.87-28.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,136.242,385.5053.6 %5.01,537.291,432.306.8 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,581.073,934.14-9.9 %0.0947.80369.8661.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,813.5815,017.32-38.9 %0.05,808.10481.3591.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,801.873,228.0015.1 %5.01,145.640.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,041.76430.0078.9 %5.068.9253.8021.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,283.061,555.3552.6 %5.0871.7495.2589.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,832.33922.0067.4 %5.0643.55413.6035.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร4,144.653,231.0022.0 %5.0525.40399.3324.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,212.108,342.00-60.1 %0.01,233.041,743.41-41.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,054.146,595.00-62.7 %0.01,043.54767.2626.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร11,505.322,456.0078.7 %5.0871.7461.2893.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,839.2021,485.60-35.6 %0.02,088.76356.1083.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร6,073.6515,032.00-147.5 %0.02,200.404,217.35-91.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,173.811,907.0082.9 %5.0795.67590.9025.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,488.133,022.0013.4 %5.0814.70188.0976.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,554.292,841.0020.1 %5.0966.82148.9884.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,398.673,085.3029.9 %5.01,099.92502.2654.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,461.283,021.0032.3 %5.0719.6153.5592.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,186.262,605.0076.7 %5.0776.66505.5634.9 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 54,470.1357,162.99-4.9 %0.01,096.61540.9050.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,707.75915.0066.2 %5.0548.47143.9173.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,309.711,845.0044.3 %5.0814.69181.2377.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,001.381,581.0047.3 %5.0624.53274.5556.0 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,215.164,385.62-4.0 %0.01,137.95342.2569.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,028.891,964.0035.2 %5.0719.60383.1346.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,590.404,500.662.0 %1.0947.8088.6590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)10,800.712,580.1976.1 %5.02,805.011,321.6552.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 117,163.1913,925.4818.9 %5.01,623.84445.1072.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,648.656,992.0040.0 %5.01,773.53797.5455.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร821.143,645.00-343.9 %0.0267.29581.82-117.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร71,782.6065,704.008.5 %4.01,510.61856.6543.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,964.7547,824.00-108.2 %0.0906.091,000.55-10.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี27,630.871,002.0096.4 %5.0835.56210.9574.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,395.7312,615.0059.8 %5.0814.65866.40-6.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,771.7416,206.578.8 %4.01,876.351,658.5011.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,062.083,042.580.6 %0.5776.66859.60-10.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,080.892,922.5828.4 %5.0997.83441.8055.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,801.711,222.0056.4 %5.0586.50185.4868.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,300.008,558.2455.7 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 542,588 440,815 18.76 % 68,440 33,812 50.60 %