จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,412.91,068.055.7 %452.8177.360.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี2,998.71,158.061.4 %643.0145.177.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,044.52,080.031.7 %662.00.999.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี22,389.411,429.049.0 %2,357.01,007.757.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,736.5692.085.4 %240.552.378.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,693.5430.088.4 %197.010.094.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,582.6334.090.7 %138.610.092.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,812.1608.084.1 %524.177.585.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,054.2599.085.2 %346.999.271.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,891.4533.086.3 %190.833.382.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,685.7378.089.7 %184.91.099.5 %
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน534.7301.043.7 %118.918.084.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี3,849.24,778.3-24.1 %985.3813.617.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,726.93,174.052.8 %947.2259.672.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,017.31,019.066.2 %941.5939.50.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,807.51,018.063.7 %566.9437.422.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี5,619.92,055.863.4 %1,102.41,873.2-69.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,389.34,144.023.1 %689.9784.1-13.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,401.12,646.639.9 %1,194.4706.140.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,260.92,390.043.9 %745.8171.177.1 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี7,281.19,415.2-29.3 %1,099.4182.183.4 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,477.92,109.052.9 %795.6546.431.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,625.41,541.057.5 %738.1118.184.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,020.3881.078.1 %566.9116.979.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,285.33,302.5-0.5 %795.1287.763.8 %
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,446.35,200.030.2 %1,275.62,332.7-82.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,749.94,520.04.8 %1,034.0291.371.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี1,028.82,352.0-128.6 %477.3108.177.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,514.18,000.615.9 %1,627.690.394.4 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี4,397.32,042.053.6 %719.0598.416.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,341.93,058.18.5 %814.1285.165.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,131.41,900.039.3 %700.0185.373.5 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,714.71,847.050.3 %863.3564.834.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,074.21,196.061.1 %547.930.394.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,315.61,964.082.6 %1,017.4289.071.6 %
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี21,170.619,534.47.7 %656.1286.756.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,593.3630.082.5 %733.867.390.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,222.21,093.066.1 %549.4133.875.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,186.91,482.090.2 %5,149.864.598.7 %
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,034.34,416.212.3 %833.2305.063.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,675.52,429.033.9 %681.0214.368.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,806.24,339.836.2 %1,289.5149.688.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 137,912.313,509.764.4 %2,063.6624.269.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,204.83,376.635.1 %318.8128.659.7 %
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,386.430,629.513.4 %833.82,481.3-197.6 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี25,372.87,702.769.6 %671.2845.0-25.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,428.214,751.1-18.7 %1,838.21,837.50.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,503.81,730.961.6 %883.2209.676.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,703.71,341.076.5 %490.9459.86.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,881.314,692.017.8 %4,377.71,631.062.7 %
รวม 372,395 211,822 43 % 47,671 23,082 52 %