จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,395.871,068.0055.4 %5.0452.83177.3460.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี2,977.541,158.0061.1 %5.0642.99145.1177.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,023.011,920.0036.5 %5.0662.010.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี22,231.7211,429.0048.6 %5.02,356.991,007.6857.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,025.64701.0082.6 %5.0346.9390.2174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,557.40334.0090.6 %5.0138.599.9992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,659.76378.0089.7 %5.0184.911.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,751.11301.0094.8 %5.0159.4816.6889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,785.25608.0083.9 %5.0524.0977.4585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,664.28533.0085.5 %5.0226.1033.2585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,799.85692.0088.1 %5.0240.5452.3078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,667.44430.0088.3 %5.0197.0310.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี3,822.115,114.31-33.8 %0.0985.27813.5817.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,679.483,174.0052.5 %5.0947.24259.6272.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,996.001,019.0066.0 %5.0941.55939.550.2 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,787.721,018.0063.5 %5.0566.89437.4022.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี5,723.252,055.7864.1 %5.01,422.641,873.17-31.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,351.364,144.0022.6 %5.0689.86784.08-13.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,370.092,646.5539.4 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,230.882,390.0043.5 %5.0745.78171.1477.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,545.859,415.24-10.2 %0.01,311.37182.0786.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,446.332,109.0252.6 %5.0795.60546.3931.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,599.861,541.0057.2 %5.0738.0684.0388.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,991.99881.0077.9 %5.0566.92116.9079.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,262.183,302.45-1.2 %0.0795.08287.7263.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,393.854,560.0038.3 %5.01,275.602,504.38-96.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,716.454,520.004.2 %2.01,118.39291.3174.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,185.412,352.0026.2 %5.0757.08108.1585.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,447.138,000.6315.3 %5.01,627.5890.3594.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,285.042,042.0081.9 %5.0757.08598.4221.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,318.373,058.117.8 %3.5814.13285.1165.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,156.391,850.0041.4 %5.0719.04265.8263.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,688.501,847.0249.9 %5.0863.26564.8534.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,598.601,594.0038.7 %5.0547.9135.8693.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,235.951,964.0082.5 %5.01,017.43289.0571.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี21,021.5219,534.437.1 %3.5656.11286.6956.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,567.96630.0082.3 %5.0733.8367.3390.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,079.951,482.0090.2 %5.05,149.7864.4698.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,998.864,416.1911.7 %5.0833.14305.0563.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,649.642,429.0033.4 %5.0681.02214.2568.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,758.294,339.7835.8 %5.01,289.53149.6188.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 125,865.7013,509.7147.8 %5.02,041.68624.2269.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,290.8512,528.00-21.7 %0.01,596.131,583.460.8 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,168.153,376.6034.7 %5.0318.75128.6159.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี59,491.8750,489.9015.1 %5.01,230.01615.4650.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,137.1630,629.5012.8 %5.0833.772,481.33-197.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี25,194.1111,608.0053.9 %5.0671.21270.5559.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,340.6315,571.73-26.2 %0.01,838.191,300.0329.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,485.201,730.9061.4 %5.0883.17154.7082.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,663.561,341.0076.3 %5.0490.86459.806.3 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,755.4014,692.0017.3 %5.04,377.671,586.0063.8 %5.0
รวม 440,841 278,459 36.83 % 50,956 24,149 52.61 %