จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,670.17841.7877.1 %5.0168.91153.059.4 %4.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,428.983,581.6062.0 %5.070.36110.44-57.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์31,907.4228,563.2610.5 %5.084.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,203.8110,504.01-101.9 %0.01,223.75417.9165.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,134.5212.0099.6 %5.0786.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์55,631.5235,476.0636.2 %5.04,342.373,143.4427.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,247.202,442.2424.8 %5.0560.93427.5023.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,945.772,442.2417.1 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,574.41590.0077.1 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,574.41474.0081.6 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,887.99250.0091.3 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,230.733,326.5721.4 %5.01,128.671,158.54-2.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,177.011,808.0243.1 %5.0370.1496.8773.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,883.01768.9173.3 %5.0748.35287.0861.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,848.303,503.0040.1 %5.01,851.272,153.69-16.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,494.217,111.68-29.4 %0.02,182.401,017.1153.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,578.115,978.00-131.9 %0.0517.93442.3714.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,028.974,264.0015.2 %5.01,492.931,004.1532.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,518.575,808.00-28.5 %0.01,025.4073.4792.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,928.4121,708.00-118.6 %0.01,775.21357.0079.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,246.408,383.04-15.7 %0.02,635.00618.4576.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,686.622,944.6620.1 %5.0938.4971.2192.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)85,288.646,670.0092.2 %5.04,619.901,240.2873.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,278.8110,426.757.6 %3.54,242.73920.4278.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,624.201,252.4165.4 %5.04,562.4570.3098.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,882.58904.0076.7 %5.0772.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,482.423,416.501.9 %0.5957.52434.0554.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,565.2136,620.79-384.1 %0.01,908.32322.4783.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,643.786,946.9040.3 %5.03,866.14480.2387.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,763.128,041.35-3.6 %0.02,421.751,112.9554.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,876.8212,725.58-116.5 %0.01,597.71136.9991.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,821.951,391.0063.6 %5.01,052.59448.7057.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,688.582,389.92-41.5 %0.0995.54439.3355.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,824.874,006.9831.2 %5.02,256.41694.8969.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,706.773,603.0023.5 %5.01,242.77808.8834.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,546.124,585.00-29.3 %0.0900.4872.9191.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์395,195.4720,227.0094.9 %5.0885.27873.661.3 %0.5
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์67,715.4212,930.0080.9 %5.0824.76290.4464.8 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 77,364.1177,607.00-0.3 %0.01,475.321,090.3826.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,843.4912,452.00-5.1 %0.0618.11721.38-16.7 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,306.994,196.96-81.9 %0.0350.002.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,791.93833.2070.2 %5.0335.7082.7575.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,907.022,564.0034.4 %5.0938.51143.6084.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,638.3919,721.0023.1 %5.01,674.76365.0178.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,303.911,935.0041.4 %5.0962.72278.1571.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,308.678,684.28-162.5 %0.01,381.39793.6742.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,398.852,752.4019.0 %5.0881.44397.3854.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,302.036,565.00-98.8 %0.0439.01597.48-36.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์49,478.755,291.0189.3 %5.01,201.01266.1677.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 211,627.3913,259.18-14.0 %0.01,476.301,176.1020.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)30,495.9212,481.2059.1 %5.03,980.83309.2292.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3100,707.4316,837.1883.3 %5.01,702.34483.7971.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 118,703.9329,244.82-56.4 %0.01,319.08523.0860.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,810.453,843.3643.6 %5.0273.40288.69-5.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์75,671.0916,629.5278.0 %5.0865.45770.0011.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์72,985.2291,911.00-25.9 %0.01,737.41694.4660.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,366.3513,185.0141.0 %5.01,050.67523.8750.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์97,917.7849,745.0049.2 %5.01,136.91751.4133.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์26,858.4255,288.00-105.8 %0.0950.015,081.63-434.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย31,385.9817,264.0045.0 %5.0820.21446.4945.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์33,052.2522,032.0133.3 %5.02,222.503,082.55-38.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,810.3721,022.41-114.3 %0.03,757.97381.5989.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26,960.0521,360.0020.8 %5.01,220.96635.5647.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,063.32251.0091.8 %5.0851.25399.0053.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์171,713.06110,055.0035.9 %5.02,228.091,031.8553.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,695.772,948.0020.2 %5.0976.54675.9630.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,035.481,385.1754.4 %5.0691.30743.36-7.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์42,135.1042,170.50-0.1 %0.04,842.431,740.7664.1 %5.0
รวม 1,776,371 970,432 45.37 % 98,986 45,148 54.39 %