จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,696.2841.877.2 %168.9153.09.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,495.93,581.662.3 %70.4110.4-57.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์32,133.728,563.311.1 %84.50.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,062.00.00.0 %748.30.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,239.33,326.621.5 %1,128.71,158.5-2.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,903.5768.973.5 %383.90.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,533.27,111.7-28.5 %2,058.11,017.150.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์0.05,559.90.0 %0.01,004.20.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,842.25,808.0-19.9 %1,028.973.592.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,297.88,383.0-14.9 %2,635.0618.576.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,712.82,944.720.7 %938.50.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,649.91,274.565.1 %4,562.570.398.5 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,910.1904.076.9 %772.50.999.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,507.13,416.52.6 %957.5434.154.7 %
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์0.012,725.60.0 %0.0137.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,849.11,391.063.9 %1,052.6807.923.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,550.73,603.020.8 %1,166.7808.930.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,571.31.0100.0 %900.50.999.9 %
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์28,345.312,930.054.4 %569.3290.449.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์397,998.320,227.094.9 %885.3873.71.3 %
ทสป.หนองน้ำขุ่น 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจก.นครสวรรค์ 77,906.177,607.00.4 %1,475.31,090.426.1 %
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,306.64,197.0-82.0 %349.92.899.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,811.7833.270.4 %335.782.875.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,327.31,935.041.8 %962.7278.271.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์0.08,684.30.0 %0.0641.90.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,423.02,752.419.6 %881.4397.454.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,657.91.0100.0 %439.01.099.8 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 10.029,244.80.0 %0.0523.10.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30.017,078.10.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์98,612.249,745.049.6 %1,136.9751.433.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์0.020,097.00.0 %0.03,082.60.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,880.021,022.4-112.8 %3,758.0381.689.8 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,085.0251.091.9 %851.3399.053.1 %
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,722.02,948.020.8 %976.5676.030.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 731,968 266,369 0 % 29,123 10,479 0 %