จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,662.02520.0080.5 %5.0648.15197.9569.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,135.9610,246.0022.0 %5.088.9252.6240.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,916.607,896.9638.9 %5.074.24106.22-43.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,107.9219,909.46-51.9 %0.0168.25415.99-147.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,162.460.000.0 %0.071.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,694.331,130.0058.1 %5.0271.2797.8363.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,707.571,890.6049.0 %5.0781.260.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน19,664.027,976.0059.4 %5.01,114.65535.8651.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,542.49243.0093.1 %5.0552.7665.9788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,613.52656.0081.8 %5.0281.40135.9551.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,227.60100.0097.6 %5.0394.9041.5489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,262.40251.0092.3 %5.0697.78104.7785.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,466.72632.0081.8 %5.0699.66100.4985.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,213.972,654.0049.1 %5.01,192.55463.7461.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,575.513,090.0032.5 %5.0506.92357.2029.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน11,009.843,810.7165.4 %5.0971.42790.1518.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,484.301,598.7035.6 %5.0869.28197.2177.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,639.881,169.0055.7 %5.0373.81102.3872.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,254.531,816.0057.3 %5.01,066.50159.9785.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,144.701,424.0054.7 %5.0895.3684.2590.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,653.30725.0072.7 %5.0686.18351.1448.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,984.282,210.0044.5 %5.01,275.67707.7744.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,813.873,143.00-73.3 %0.0408.52224.8745.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,010.491,356.0066.2 %5.0963.30446.6753.6 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,810.561,736.0054.4 %5.0667.17129.1180.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,370.424,613.00-36.9 %0.0489.49101.5979.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 66,765.3239,856.0040.3 %5.0447.45246.5544.9 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 13,640.605,123.0062.4 %5.0647.98277.0057.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,468.771,498.81-2.0 %0.01,028.47198.5580.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,054.051,414.4053.7 %5.058.6837.0436.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,094.76667.0078.4 %5.0876.3435.1596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,619.43615.0076.5 %5.0629.13152.2275.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,233.052,922.009.6 %4.5524.2018.9096.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,282.631.00100.0 %5.0749.882.8599.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,655.991.00100.0 %5.0392.820.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,018.881,572.0060.9 %5.0933.39174.8081.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,226.003,591.83-11.3 %0.0857.33152.9582.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,348.442,423.00-79.7 %0.0383.67619.71-61.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,094.403,150.00-1.8 %0.01,009.45348.3865.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,415.762,079.0039.1 %5.0876.34139.7684.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,198.081,202.0062.4 %5.0933.39339.2063.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,584.131,516.0041.3 %5.0535.8473.9786.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,712.631,855.0050.0 %5.0319.112.8599.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,269.6315,305.5424.5 %5.0816.42256.1568.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน545.80669.00-22.6 %0.0629.13264.5757.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,224.711,652.0048.8 %5.0838.31330.7160.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,427.10397.0083.6 %5.0629.1369.4389.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,473.953,276.2426.8 %5.0952.41300.4368.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,913.691,680.0042.3 %5.0838.31150.5882.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,477.002,699.5022.4 %5.0620.22188.8369.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 225,439.4913,540.4946.8 %5.02,245.56513.1177.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 118,593.7616,622.5610.6 %5.02,100.7636.0098.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,089.711,133.10-4.0 %0.0255.74139.7645.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง37,677.047,294.0180.6 %5.01,204.82613.4749.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,338.6712,930.7667.1 %5.0840.74413.2550.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,153.8810,316.68-227.1 %0.01,199.121,473.95-22.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,002.041,948.0035.1 %5.0876.34269.6369.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,379.28523.0078.0 %5.0316.7682.3074.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน24,293.308,813.0063.7 %5.04,180.413,968.125.1 %2.5
รวม 456,679 249,084 45.46 % 45,887 17,862 61.07 %