จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,331.310,246.023.1 %88.952.640.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,108.77,897.039.8 %74.2106.2-43.1 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,496.41,890.645.9 %781.30.0100.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน19,956.40.00.0 %1,114.7252.777.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,518.30.00.0 %699.70.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,290.5100.097.7 %262.541.584.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.01,069.00.0 %0.0102.40.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,317.81,816.057.9 %1,066.5160.085.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.0725.00.0 %0.0351.10.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,043.52,210.045.3 %1,275.7707.844.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,070.11,356.066.7 %774.7446.742.3 %
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,867.20.00.0 %667.2129.180.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,420.54,613.0-34.9 %489.5101.679.2 %
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,758.139,856.041.2 %447.5246.544.9 %
ท่าอากาศยานปาย 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,099.51,414.454.4 %58.737.036.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,658.4615.076.9 %629.10.999.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,281.12,922.010.9 %524.20.00.0 %
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,115.21,572.0-41.0 %608.3174.871.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,274.03,591.8-9.7 %857.3153.082.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,245.61,202.063.0 %933.4339.263.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.แม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,571.015,305.525.6 %816.487.389.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน553.9669.0-20.8 %207.5264.6-27.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,539.01,652.053.3 %838.3330.760.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,463.2397.083.9 %208.469.466.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,540.53,276.227.8 %952.4300.468.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.02,699.50.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,024.010,316.7-46.9 %608.01,473.9-142.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,046.70.00.0 %876.3196.277.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 173,202 112,918 0 % 14,637 5,672 0 %