จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย35,142.718,763.046.6 %77.535.754.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย0.01,038.00.0 %0.0103.90.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,329.3547.083.6 %263.40.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,267.8331.089.9 %255.50.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรแม่สาย55,599.045,708.617.8 %2,532.8417.983.5 %
ด่านศุลกากรเชียงของ2,690.224,113.6-796.3 %1,227.7347.771.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,537.73,152.530.5 %743.8265.564.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.01,185.30.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก. เชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,710.44,560.0-22.9 %73.9111.4-50.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,009.0549.081.8 %838.856.393.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,514.31,489.057.6 %762.8456.040.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,830.53,578.06.6 %1,105.1153.086.2 %
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.03,243.00.0 %0.0168.70.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,647.17,888.042.2 %556.4545.32.0 %
เรือนจำกลางเชียงราย2,560,824.3100,159.096.1 %24,054.2882.396.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,623.6793.678.1 %329.1153.353.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,603.36,655.012.5 %1,390.3577.658.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,129.61,256.059.9 %374.8222.240.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย0.07,480.30.0 %0.0462.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,699.513,932.745.8 %1,688.3177.489.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,591.70.00.0 %1,319.6979.825.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 426,120.19,744.762.7 %1,555.0823.147.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย0.045,520.00.0 %0.01,445.90.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 2,759,278 243,221 0 % 38,630 6,204 0 %