จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,151.95726.0066.3 %5.0553.6051.3190.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย34,612.2718,762.9945.8 %5.077.5335.6654.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย22,286.0721,377.574.1 %2.0104.1417.4483.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,894.703,094.0020.6 %5.0971.95427.4156.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,314.872,311.000.2 %0.5629.7098.0684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,537.7810,660.6050.5 %5.02,816.501,134.2559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,149.611,916.7053.8 %5.0389.03163.5158.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,669.231,169.0075.0 %5.0316.1099.3768.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,927.741,038.0078.9 %5.0399.89103.8874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,554.271,044.0070.6 %5.0418.1192.4277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,927.74475.0090.4 %5.0544.2584.9284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,517.71578.0083.6 %5.0552.0088.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,348.98420.0087.5 %5.0344.9880.7176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,872.14459.0088.1 %5.0419.3380.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,927.74726.0085.3 %5.0450.3083.4381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,279.06547.0083.3 %5.0263.4337.5585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,927.74784.0084.1 %5.0267.0679.8070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย429.11386.0010.0 %5.0261.2782.0368.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,218.45331.0089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,872.14160.0095.9 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,230.23348.0091.8 %5.0177.1172.2559.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย54,759.8045,708.6016.5 %5.02,532.75417.9483.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,020.776,832.0043.2 %5.01,294.07380.6870.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,649.6124,113.60-810.1 %0.01,227.70347.6571.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย5,726.866,242.50-9.0 %0.02,036.852,451.00-20.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,469.253,152.5029.5 %5.0743.76265.4664.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,555.392,516.001.5 %0.5610.65880.92-44.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,483.391,641.0052.9 %5.0914.9099.5089.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,896.301,995.0048.8 %5.01,219.162,223.47-82.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,760.924,947.28-79.2 %0.0723.731,020.84-41.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,320.511,185.2777.7 %5.01,823.171,564.5514.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,685.622,510.7346.4 %5.01,485.38305.8179.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,634.2615,400.00-232.3 %0.01,390.3116.1398.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,635.882,823.0022.4 %5.01,105.0657.0094.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,526.4712,253.97-28.6 %0.03,797.59465.5087.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,654.444,560.00-24.8 %0.073.87111.40-50.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,569.65342.0096.4 %5.0477.5364.9186.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,963.54549.0081.5 %5.0838.8456.3493.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,461.241,030.0070.2 %5.0762.78456.0040.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,772.643,578.005.2 %2.51,105.07153.0186.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,839.7142,650.72-523.6 %0.02,341.111,705.7627.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,853.936,392.00-31.7 %0.01,301.801,323.23-1.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย16,453.729,957.3639.5 %5.02,788.011.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย1,113.7721,782.00-1,855.7 %0.0781.79271.2365.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,166.401,685.0059.6 %5.0741.62600.4519.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,621.673,243.0010.5 %5.01,067.04168.6884.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,988.475,462.4021.8 %5.01,673.41864.7048.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,115.643,291.34-5.6 %0.0819.83123.4784.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,441.087,888.0041.3 %5.0556.41545.252.0 %1.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,522,170.30100,159.0096.0 %5.024,054.18882.3096.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,568.91793.6077.8 %5.0629.66153.3475.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,488.566,654.9811.1 %5.01,390.30577.6058.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,082.351,256.0059.3 %5.0800.80222.1772.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,604.897,480.28-33.5 %0.01,561.45462.0270.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,800.911,646.6041.2 %5.0724.75470.7735.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย8,714.886,275.3028.0 %5.01,295.23580.0555.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,580.232,741.7068.0 %5.01,567.36180.5088.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 146,238.1112,663.7672.6 %5.02,674.451,305.5751.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,311.5913,932.6945.0 %5.01,688.33177.3689.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,416.7710,697.256.3 %3.01,319.56929.5729.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 425,725.839,744.6762.1 %5.01,554.97823.0847.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)77,503.083,401.0095.6 %5.03,261.74439.7686.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย1,264.063,590.02-184.0 %0.0310.42486.45-56.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,233.5338,529.00-152.9 %0.0808.91724.2810.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย27,310.4912,360.0054.7 %5.0951.15475.4550.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย119,037.2845,520.0061.8 %5.01,097.611,445.87-31.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย23,837.4211,829.0050.4 %5.0831.98508.2538.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง20,898.147,318.8865.0 %5.0851.18634.9825.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง90,969.217,704.0091.5 %5.0778.620.9099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย15,848.468,067.0249.1 %5.02,308.062,210.994.2 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,046.072,748.009.8 %4.5914.90991.45-8.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,555.391,441.2343.6 %5.0610.65260.6457.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 47,076.3112,297.1273.9 %5.04,880.414,217.5313.6 %5.0
รวม 3,464,073 639,897 81.53 % 103,496 39,031 62.29 %