จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา11,208.17,759.030.8 %1,852.6689.962.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,184.2363.088.6 %188.689.352.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,487.3392.088.8 %448.5116.174.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,368.3375.088.9 %295.2107.363.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,401.9150.095.6 %486.481.283.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,331.5310.090.7 %479.088.781.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,905.11,297.066.8 %328.7124.662.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,708.2678.081.7 %402.1106.573.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,471.5572.083.5 %249.988.964.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,751.01,526.059.3 %1,035.473.192.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา0.01,086.00.0 %0.0309.50.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,214.71,273.042.5 %483.550.189.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,373.12,031.039.8 %920.8883.54.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,709.73,887.4-4.8 %1,050.2557.346.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,522.0853.044.0 %57.80.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,021.3518.082.9 %787.746.594.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,101.62,798.29.8 %806.7393.351.2 %
สำนักงานจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,012.76,543.8-8.8 %1,111.074.793.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,489.82,367.932.1 %958.90.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,490.42,441.030.1 %863.8158.381.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,717.41,915.082.1 %639.0320.549.8 %
เรือนจำจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,407.2708.070.6 %386.094.875.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,022.72,174.128.1 %673.6114.283.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,562.7543.078.8 %578.5210.263.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,437.83,711.216.4 %1,187.1715.839.7 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,848.61,429.049.8 %711.7252.764.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,257.12,794.014.2 %730.7406.344.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 10.08,113.90.0 %0.0451.10.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา26,961.536,636.0-35.9 %847.0568.932.8 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 0.01,526.00.0 %0.0486.20.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 128,967 86,046 0 % 17,544 6,412 0 %