จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,418.14350.0085.5 %5.0445.4362.1386.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,787.205,422.0030.4 %5.046.38138.07-197.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,075.771,370.0055.5 %5.0470.10186.1960.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,765.031,345.6051.3 %5.0673.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา9,229.377,759.0015.9 %5.01,852.61689.8662.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,860.711,297.0066.4 %5.0328.69124.6262.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,666.06678.0081.5 %5.0402.07106.5073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,432.01572.0083.3 %5.0249.8788.8664.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,330.01375.0088.7 %5.0295.24107.2763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,447.67392.0088.6 %5.0448.53116.1174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,148.01363.0088.5 %5.0188.5994.2150.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,363.28150.0095.5 %5.0486.3681.2083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,293.68310.0090.6 %5.0479.0588.6581.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,068.771,437.9271.6 %5.01,187.05864.5027.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,708.381,526.0058.8 %5.01,035.4373.0792.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,696.961,086.0059.7 %5.0654.60309.5252.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,189.501,273.0041.9 %5.0483.4550.0689.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,334.802,031.0039.1 %5.0920.82883.554.0 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,137.884,345.52-103.3 %0.0572.021,214.10-112.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,756.325,418.9338.1 %5.01,472.29298.4079.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,598.182,760.0023.3 %5.0996.89153.2384.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา7,618.248,969.46-17.7 %0.01,187.05157.1686.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,963.723,887.391.9 %0.51,050.19557.2946.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,504.67853.0043.3 %5.057.7653.966.6 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,987.00518.0082.7 %5.0787.7146.4894.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,851.89993.0065.2 %5.0616.57427.5030.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,109.842,798.1810.0 %5.0825.75393.3052.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,362.8527,787.54-536.9 %0.01,377.212,650.05-92.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,961.204,432.66-11.9 %0.01,110.99315.8071.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,131.83957.0069.4 %5.0749.68323.9556.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,944.336,543.81-10.1 %0.01,110.9974.7293.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,848.55957.0066.4 %5.0366.29276.5724.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,450.162,367.9031.4 %5.0958.86528.6044.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,165.612,535.0019.9 %5.0692.6334.9795.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,450.772,441.0029.3 %5.0863.77158.2781.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,558.412,479.003.1 %1.5533.1574.1986.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,595.611,915.0081.9 %5.0639.02320.5049.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,449.27950.0096.5 %5.0762.14323.9557.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,379.86708.0070.3 %5.0386.0194.7975.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,988.392,174.1227.2 %5.0673.61114.2383.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,533.59543.0078.6 %5.0578.54210.2163.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,387.353,711.1715.4 %5.01,187.05715.7639.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,816.251,429.0049.3 %5.0711.65257.9063.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,220.072,794.0013.2 %5.0730.67406.2744.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 127,429.848,113.8970.4 %5.01,194.97451.0662.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2196,458.771,345.6099.3 %5.02,101.88298.4085.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,440.794,182.00-21.5 %0.0280.0710.0096.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้23,657.8527,787.54-17.5 %0.0630.371,041.68-65.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา26,655.1236,636.00-37.4 %0.0847.03568.9032.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ23,951.4013,480.0043.7 %5.0858.38303.2064.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา132,284.5336,543.0172.4 %5.01,029.91706.6631.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,690.33957.0064.4 %5.01,159.47323.9572.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,869.351,526.0046.8 %5.0730.67486.2533.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,424.34893.0063.2 %5.0483.46193.2060.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,537.471,345.6090.7 %5.03,969.0195.4597.6 %5.0
รวม 651,987 255,816 60.76 % 44,258 18,725 57.69 %