จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน0.00.00.0 %0.0165.20.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,041.70.00.0 %269.4300.0-11.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,143.20.00.0 %494.48.198.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,351.64,205.021.4 %608.6596.42.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,949.22,286.1-17.3 %751.9842.9-12.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,125.01,361.756.4 %815.90.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,741.5485.082.3 %663.8127.080.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน0.03,936.00.0 %0.01,156.50.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,643.93,892.0-47.2 %467.71,251.4-167.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,555.33,447.937.9 %1,581.71,396.011.7 %
ส.ป.ก. น่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานน่านนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,085.91,015.051.3 %76.9114.1-48.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,189.8207.893.5 %892.046.494.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,704.4838.069.0 %682.8406.640.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน0.01,275.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,115.07,924.0-154.4 %840.364.592.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,497.62,687.123.2 %666.5247.062.9 %
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,713.82,404.035.3 %1,063.1316.070.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,683.01,501.044.1 %663.877.388.4 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจจ.น่าน 23,961.223,011.04.0 %847.51,470.9-73.6 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สปส.จ.น่าน0.05,988.70.0 %0.0235.40.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน3,094.2760.075.4 %1,047.3455.756.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.016,897.80.0 %0.0328.70.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคน่าน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปัว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน0.011,976.80.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.02,021.00.0 %0.0196.50.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 69,411 56,026 0 % 11,618 7,720 0 %