จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน382.740.000.0 %0.0549.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน11,919.2922,892.10-92.1 %0.083.0491.62-10.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน26,139.5724,258.767.2 %3.576.3771.106.9 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,939.841,767.8955.1 %5.0834.94165.2080.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,937.602,413.1117.9 %5.0815.93136.6083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,600.6210,950.9934.0 %5.02,513.70818.5767.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,944.431,121.0071.6 %5.0261.93106.3859.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น348.78308.0011.7 %5.0360.58124.8565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา10,892.82794.0092.7 %5.0335.6450.7584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,052.77147.1095.2 %5.0494.428.1198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,708.69728.0080.4 %5.0310.4871.1677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,702.48233.0093.7 %5.0343.1110.7996.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,984.27277.0093.0 %5.0375.1387.9676.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,647.04289.0092.1 %5.0176.787.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,954.16396.0086.6 %5.0269.358.0197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง3,504.24384.0089.0 %5.0432.509.9097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,587.66546.0084.8 %5.0336.88116.9665.3 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,197.574,205.0019.1 %5.0969.87596.4538.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,536.484,333.444.5 %2.01,386.411,598.17-15.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,893.122,286.11-20.8 %0.0751.94842.90-12.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,035.041,361.7455.1 %5.0815.93420.7048.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,662.56485.0081.8 %5.0663.80126.9980.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,659.323,936.0030.5 %5.01,429.521,156.4619.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,169.243,745.2027.5 %5.01,405.57188.6886.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,241.603,892.00-73.6 %0.0614.861,935.63-214.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,395.443,447.8736.1 %5.01,581.651,396.0111.7 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,843.452,123.0044.8 %5.01,464.07276.7381.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,337.157,898.77-48.0 %0.01,291.33150.7388.3 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร66,816.9382,565.43-23.6 %0.0882.10340.0061.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,220.221,941.5254.0 %5.01,272.31146.4188.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,025.901,015.0049.9 %5.076.88114.09-48.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,098.04207.8393.3 %5.0891.9946.4594.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,626.59838.0068.1 %5.0682.82406.6240.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,145.442,513.0020.1 %5.0949.82478.4349.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,641.9187,226.03-1,446.0 %0.01,690.651,195.3529.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,690.163,777.6656.5 %5.02,907.6768.0397.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,397.561,275.0062.5 %5.0968.06156.7183.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,025.357,924.00-161.9 %0.0840.3464.4692.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,385.101,333.8687.2 %5.0663.80258.8961.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,396.902,687.0620.9 %5.0666.50247.0062.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,057.992,432.0059.9 %5.0910.99315.8365.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,606.932,404.0033.4 %5.01,063.13316.0470.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,619.481,501.0042.7 %5.0663.8077.2688.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,842.961,943.0082.1 %5.01,081.19373.9565.4 %5.0
รจจ.น่าน 23,271.6223,011.001.1 %0.5847.471,470.92-73.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,181.29755.9476.2 %5.0606.75102.6783.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,260.701,321.8059.5 %5.0412.82103.7374.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,727.69693.9874.6 %5.0222.66161.2727.6 %5.0
สปส.จ.น่าน5,568.775,988.73-7.5 %0.01,291.31235.4581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,921.722,440.0037.8 %5.01,196.25189.2084.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน3,005.13760.0074.7 %5.01,237.09455.6863.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,838.446,126.34-59.6 %0.01,025.10185.9481.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2307,914.4112,773.9795.9 %5.02,148.50864.8459.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 150,406.6116,897.8366.5 %5.02,653.79328.7087.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,251.815,564.00-30.9 %0.0386.99343.1211.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน82,887.0375,625.008.8 %4.01,773.821,267.8328.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน24,858.3015,392.0038.1 %5.01,047.3876.5792.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว57,840.8815,967.4972.4 %5.01,075.40714.4133.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา48,934.698,624.2782.4 %5.0839.69284.0566.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,249.3611,976.81-45.2 %0.02,171.832,031.506.5 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,916.931,324.0054.6 %5.0801.99350.5556.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,746.802,021.0026.4 %5.0701.81196.5072.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,944.1117,237.0017.7 %5.04,712.681,282.0272.8 %5.0
รวม 950,159 531,306 44.08 % 61,761 25,825 58.19 %