จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดแพร่11,682.510,528.59.9 %93.489.44.3 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,165.91,378.056.5 %690.228.495.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,068.79,056.035.6 %1,945.2438.777.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่954.11,215.0-27.3 %288.047.583.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,720.1693.081.4 %199.40.999.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,583.8329.090.8 %222.447.578.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,557.5299.091.6 %149.31.099.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,170.4485.088.4 %290.00.999.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,230.6862.083.5 %362.00.999.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,584.8493.086.2 %351.40.999.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,802.92,268.0-25.8 %1,013.4545.646.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,144.0781.075.2 %690.2305.955.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,071.31,904.076.4 %1,132.60.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่115,175.30.00.0 %4,610.5308.093.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,769.88,464.328.1 %1,355.776.494.4 %
ท่าอากาศยานแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,378.80.00.0 %605.9139.277.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่1,702.5258.084.8 %58.076.8-32.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,766.7670.075.8 %728.20.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,870.9510.082.2 %576.1142.575.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดแพร่12,863.323,830.0-85.3 %1,393.81,508.3-8.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่1,243.2547.056.0 %519.190.082.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,877.46,526.45.1 %2,317.954.397.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,318.8943.091.7 %861.3495.942.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,169.58,173.7-96.0 %861.3220.474.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,817.03,018.020.9 %937.4252.773.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,825.82,774.01.8 %325.939.887.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่0.02,277.00.0 %0.0240.30.0 %
รจจ.แพร่ 33,561.418,790.144.0 %832.6511.138.6 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,253.61,232.062.1 %493.972.085.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,306.8908.072.5 %576.1167.570.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,420.26,699.4-23.6 %1,374.7566.258.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 37,804.212,076.068.1 %1,456.8245.183.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)0.0496.00.0 %0.0541.30.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคแพร่97,085.455,972.042.3 %1,555.6444.171.5 %
วิทยาลัยการอาชีพลอง33,178.49,708.070.7 %729.8310.457.5 %
วิทยาลัยการอาชีพสอง0.010,563.70.0 %0.0426.80.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่0.0122,263.00.0 %0.0564.90.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่13,656.93,304.075.8 %1,876.61,817.53.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,178.6641.091.1 %261.9306.3-17.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่20,564.116,442.520.0 %4,203.84,109.82.2 %
รวม 383,971 211,779 0 % 34,080 13,462 0 %