จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,607.86527.0079.8 %5.0442.9695.0078.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่10,465.582,251.0078.5 %5.061.68113.07-83.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่11,470.9010,528.508.2 %4.093.4589.424.3 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,015.661,294.0057.1 %5.0431.8855.5887.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,108.581,378.0055.7 %5.0690.1728.4295.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่13,813.799,056.0034.4 %5.01,945.22438.6677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,267.141,215.0071.5 %5.0288.0347.5083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,652.69693.0081.0 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,518.84329.0090.7 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,135.81862.0083.2 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,519.90493.0086.0 %5.0351.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,094.81485.0088.2 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,709.15528.0085.8 %5.0510.4647.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,493.01299.0091.4 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,458.274,876.8857.4 %5.0918.372,075.75-126.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,770.282,268.00-28.1 %0.01,013.44545.6546.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,087.08781.0074.7 %5.0690.15305.9055.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,583.23794.0069.3 %5.0519.01293.5543.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,925.121,904.0076.0 %5.01,132.62642.4543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,117.262,960.00-39.8 %0.0513.731,140.55-122.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่113,088.781,833.0098.4 %5.04,610.52307.9993.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,556.588,464.3326.8 %5.01,355.73464.7465.7 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่45,328.8221,428.4052.7 %5.0475.76441.757.1 %3.5
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,863.1916,168.10-48.8 %0.03,876.614,960.90-28.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,453.8083.2697.6 %5.0605.940.9599.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,448.4917,753.00-55.1 %0.04,026.81319.2092.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่1,671.62258.0084.6 %5.057.9676.84-32.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,717.65670.0075.3 %5.0728.210.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,818.85510.0081.9 %5.0576.07142.5075.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,480.038,403.90-141.5 %0.0842.3053.2093.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,630.2323,829.99-88.7 %0.01,393.761,508.31-8.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,650.543,800.0018.3 %5.01,047.56176.7083.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่4,451.78547.0087.7 %5.0861.3189.9689.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,752.786,526.353.4 %1.52,317.9054.3497.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,113.77943.0091.5 %5.0861.31496.8542.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,545.961,953.9957.0 %5.01,051.46221.3079.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,806.921,048.0072.5 %5.0809.35354.3556.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,747.873,018.0019.5 %5.0937.38253.7072.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,774.652,774.000.0 %0.5325.9139.8387.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,008.802,277.0079.3 %5.0823.29241.2570.7 %5.0
รจจ.แพร่ 32,953.3818,790.1143.0 %5.0832.61511.0938.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่473.59690.00-45.7 %0.0190.28106.2644.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,194.701,232.0061.4 %5.0493.8771.9785.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,246.85908.0072.0 %5.0576.07167.5070.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่12,856.696,699.3647.9 %5.01,374.74566.2058.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,189.282,643.8417.1 %5.0765.26213.6672.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,529.7818,001.23-410.0 %0.0804.26512.5536.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 37,119.3512,076.0067.5 %5.01,456.83245.1083.2 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 237,182.138,622.7076.8 %5.01,568.43257.7683.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)10,440.078,179.6921.7 %5.03,248.86541.3383.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,288.835,090.00-122.4 %0.0302.53136.5954.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่99,266.1255,972.0043.6 %5.01,555.59444.1071.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่111,327.0925,150.0077.4 %5.0861.53322.8762.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่26,476.6620,896.9921.1 %5.0891.87985.10-10.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่27,904.1412,263.0056.1 %5.0790.37564.8928.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง32,577.389,708.0070.2 %5.0729.76311.3557.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง29,989.8210,563.6764.8 %5.0754.79427.7543.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่13,409.522,613.0080.5 %5.01,876.601,817.493.1 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,289.402,977.689.5 %4.5842.31421.8249.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,048.53641.0090.9 %5.0261.89306.34-17.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่39,218.9016,442.5058.1 %5.04,203.753,946.206.1 %3.0
รวม 913,708 405,972 55.57 % 62,793 29,055 53.73 %