จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,476.241,002.0059.5 %5.0474.17112.9076.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,059.136,805.5132.3 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,175.222,883.009.2 %4.5702.37228.2767.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,151.431,657.0047.4 %5.0721.3783.8188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์25,918.3514,377.3544.5 %5.04,125.23498.9187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,460.59410.0092.5 %5.0211.77107.3549.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,554.46603.0083.0 %5.0305.8367.4477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,560.44671.0081.2 %5.0182.55107.2041.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,816.72419.0089.0 %5.0451.51107.4576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,674.62439.0088.1 %5.0325.46102.1668.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,539.14484.0086.3 %5.0293.8390.3169.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,502.69400.0088.6 %5.0595.76107.8481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,345.52216.0095.0 %5.0264.40107.8459.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,618.465,270.5361.3 %5.01,482.031,328.1010.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,560.10559.5078.1 %5.0617.40228.9562.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,938.282,114.0046.3 %5.01,006.62346.2165.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,573.651,789.0049.9 %5.01,524.96214.2086.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,079.011,772.0042.4 %5.0721.38221.1369.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,423.981,323.0045.4 %5.0455.16245.3446.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,982.322,187.8863.4 %5.0798.76867.08-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,031.612,857.005.8 %2.5496.84411.7217.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์5,873.114,337.0026.2 %5.01,862.341,199.8235.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,184.842,110.1859.3 %5.0974.68250.1074.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,408.0714,450.00-53.6 %0.01,559.40248.9084.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,033.366,744.7232.8 %5.02,211.44983.2555.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,551.772,007.0021.3 %5.0455.14304.0033.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,714.15404.0076.4 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,992.491,291.0056.9 %5.0825.0042.8794.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,948.29924.0068.7 %5.0627.55221.3564.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,450.193,147.3072.5 %5.0552.57393.1228.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,491.144,696.0062.4 %5.01,272.831,054.0917.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,695.446,104.008.8 %4.01,120.72515.7154.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,323.373,057.0073.0 %5.0816.47355.3956.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,544.589,017.3133.4 %5.01,691.2054.1896.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,117.451,245.0069.8 %5.01,101.69314.1471.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,666.392,908.0020.7 %5.0949.58542.8842.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,485.113,261.0027.3 %5.01,234.81358.6671.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,576.721,240.0065.3 %5.0854.48240.0471.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,493.084,000.0027.2 %5.0270.4175.9071.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,104.821,840.0083.4 %5.0740.40340.5254.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 37,773.2332,522.0213.9 %5.0865.99182.0979.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,457.521,010.0058.9 %5.0512.20124.6275.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,211.162,493.0022.4 %5.0759.42308.7659.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,888.801,197.5058.5 %5.0588.28251.4757.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,229.393,823.479.6 %4.51,026.95513.5950.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,134.601,200.0061.7 %5.0779.67202.1674.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,494.745,912.1830.4 %5.0987.61268.6272.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์13,714.833,427.0075.0 %5.0359.0120.0094.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 212,462.618,059.4935.3 %5.01,884.48332.8982.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1147,619.5616,596.0788.8 %5.01,392.58267.0580.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,494.104,735.84-217.0 %0.0262.92232.9111.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์60,805.5467,528.97-11.1 %0.01,319.201,062.2319.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์98,856.3534,039.0065.6 %5.0888.38657.9825.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์284,547.8417,250.5093.9 %5.0736.59542.7126.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย38,888.1110,920.0071.9 %5.0773.40641.4417.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์28,907.5014,463.6050.0 %5.02,285.021,456.7336.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,429.902,723.0038.5 %5.0778.44317.1959.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,058.40779.0074.5 %5.0626.31177.0571.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,824.1813,979.0167.4 %5.06,119.974,155.5032.1 %5.0
รวม 1,042,895 363,683 65.13 % 57,953 24,798 57.21 %