จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,490.71,002.059.8 %455.2112.975.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,311.56,805.534.0 %66.70.998.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,254.92,883.011.4 %702.4228.367.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,229.51,657.048.7 %721.483.888.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,568.614,377.445.9 %4,125.2498.987.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,590.6400.088.9 %595.8107.881.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,597.6410.092.7 %211.8107.449.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,650.6671.081.6 %201.6107.246.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,627.9484.086.7 %293.890.369.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,766.8439.088.3 %325.5102.268.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,912.5419.089.3 %451.5107.576.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,454.5216.095.2 %264.4107.859.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,960.15,270.562.2 %1,482.01,328.110.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,456.9559.577.2 %617.4229.062.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,037.12,114.047.6 %1,006.6346.265.6 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,663.31,789.051.2 %1,525.0214.286.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,156.31,772.043.9 %721.4221.169.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,484.81,323.046.8 %455.2245.346.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,107.72,857.08.1 %496.8411.717.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,020.54,337.028.0 %1,862.31,199.835.6 %
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,314.92,110.260.3 %974.7250.174.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,644.114,450.0-49.8 %1,559.4248.984.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,615.82,007.023.3 %455.1304.033.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,757.2404.077.0 %62.22.895.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,067.61,291.057.9 %825.042.994.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,022.3924.069.4 %627.5221.364.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,689.83,147.373.1 %533.5393.126.3 %
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,804.54,696.063.3 %1,272.81,054.117.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,863.46,104.011.1 %1,120.7515.754.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์2,378.13,057.0-28.5 %513.8355.430.8 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,884.49,017.335.1 %1,691.254.296.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,220.81,245.070.5 %1,101.7314.171.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,758.42,908.022.6 %949.6542.942.8 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,597.63,261.029.1 %1,234.8358.771.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,666.51,240.066.2 %854.5240.071.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,630.94,000.029.0 %270.475.971.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,383.41,840.083.8 %740.4340.554.0 %
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 38,720.932,522.016.0 %866.0182.179.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,519.21,010.059.9 %512.2124.675.7 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,244.02,493.023.2 %740.4222.170.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,961.31,197.559.6 %588.3413.029.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,213.21,200.062.7 %779.7202.274.1 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์13,680.73,427.075.0 %357.10.999.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,805.810,199.5-15.8 %1,025.6268.673.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1151,323.316,596.189.0 %1,392.6267.080.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 212,775.38,059.536.9 %1,884.5332.982.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์64,905.967,529.0-4.0 %1,364.91,062.222.2 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์101,336.634,039.066.4 %888.4658.025.9 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์291,687.017,250.594.1 %736.6542.726.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์29,632.814,463.651.2 %2,285.01,456.736.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,541.02,723.040.0 %778.4317.259.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์43,898.613,979.068.2 %6,120.04,155.532.1 %
รวม 992,888 338,176 66 % 51,689 21,371 59 %