จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง0.010,272.00.0 %0.0138.70.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,990.12,323.022.3 %835.60.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,380.0481.085.8 %221.757.374.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,551.1744.079.0 %316.035.488.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,502.1425.087.9 %223.1100.055.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,453.2376.089.1 %260.571.872.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา0.0541.00.0 %0.071.50.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,458.8607.082.5 %484.5142.670.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,335.1182.094.5 %239.626.688.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,371.8315.090.7 %450.112.997.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,403.4469.086.2 %459.785.781.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,553.55,626.914.1 %1,615.31,878.2-16.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,056.82,340.042.3 %1,254.0527.058.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง0.01,230.00.0 %0.0431.90.0 %
สำนักชลประทานที่ 212,905.816,051.0-24.4 %5,340.52,526.952.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง1,975.82,416.0-22.3 %569.7683.0-19.9 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง0.01,766.00.0 %0.0717.50.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,445.31,874.745.6 %1,025.8192.881.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,534.910,726.1-42.4 %1,900.5108.894.3 %
ท่าอากาศยานลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง7,985.89,197.0-15.2 %3,731.14,005.8-7.4 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,007.71,560.022.3 %79.62.896.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง0.01,489.00.0 %0.0123.10.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง12,783.211,792.87.7 %1,180.0109.990.7 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง0.09,456.00.0 %0.0209.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,697.94,414.722.5 %1,425.1530.862.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง21,938.15,608.074.4 %572.1294.548.5 %
รจก.ลำปาง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,779.51,157.058.4 %740.5157.878.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,734.92,172.041.8 %584.6214.963.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,743.83,202.014.5 %1,044.8578.144.7 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง10,124.35,782.842.9 %1,523.30.00.0 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 284,425.38,536.089.9 %681.31,014.3-48.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,632.616,810.046.9 %1,715.4491.371.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเถิน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง0.016,886.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,643.91,061.059.9 %702.5160.977.1 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 256,414 116,250 0 % 26,818 14,010 0 %