จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,411.93690.0071.4 %5.0588.43144.4075.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.064.61138.66-114.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง27,208.9321,544.3020.8 %5.098.4070.5128.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,771.191,028.0062.9 %5.0740.56159.2978.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,935.162,323.0020.9 %5.0835.64108.7387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง9,498.059,507.00-0.1 %0.03,117.561,518.1051.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,080.412,103.0048.5 %5.0362.2448.4586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,485.77744.0078.7 %5.0315.9935.3888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,069.14541.0086.7 %5.0254.0571.4771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,437.74425.0087.6 %5.0223.1499.9955.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,389.68376.0088.9 %5.0260.4671.8072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,395.17607.0082.1 %5.0484.45142.5870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,273.84182.0094.4 %5.0239.556.0997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,360.76586.0082.6 %5.0441.2187.5480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,317.86481.0085.5 %5.0221.7257.2874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,309.79315.0090.5 %5.0450.0712.8797.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,340.82469.0086.0 %5.0459.7385.6581.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,433.075,626.8612.5 %5.01,615.301,878.15-16.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,982.252,340.0041.2 %5.01,253.99526.9858.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,906.981,230.0057.7 %5.0797.61431.8945.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,668.5316,051.00-26.7 %0.05,340.472,526.9052.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,758.35512.0081.4 %5.0607.45324.5646.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,750.791,019.0082.3 %5.01,577.25914.8542.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,298.752,416.00-5.1 %0.0548.23683.05-24.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,508.561,766.0060.8 %5.01,482.19717.5251.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,381.941,874.7044.6 %5.01,025.80192.8581.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,396.379,725.00-31.5 %0.01,900.54108.7594.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง32,536.32103,673.00-218.6 %0.0144.56129.1510.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,994.942,568.0035.7 %5.01,234.98484.5060.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,536.243,742.46-5.8 %0.01,408.56186.0086.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง8,440.679,197.00-9.0 %0.03,731.144,005.75-7.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,266.073,432.3419.5 %5.02,104.5117.9699.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง1,970.761,560.0020.8 %5.079.582.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,041.52775.0074.5 %5.0854.66136.4684.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,575.96779.0069.8 %5.0702.53394.5643.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,347.644,069.00-21.5 %0.0930.72399.2357.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,720.6846,448.68-711.9 %0.01,672.351,803.67-7.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,489.134,987.009.1 %4.51,852.11247.7886.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,068.631,489.0051.5 %5.0778.59123.1584.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,838.1611,792.84-143.7 %0.01,180.00109.9290.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง15,103.449,456.0037.4 %5.02,072.74209.0089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,875.182,027.0047.7 %5.01,120.8890.0092.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,862.012,226.0042.4 %5.01,139.90374.1167.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,525.292,979.0034.2 %5.01,025.80273.2273.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,593.154,414.6621.1 %5.01,425.14530.8362.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,264.053,313.00-1.5 %0.0854.660.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง21,534.785,608.0074.0 %5.0572.06294.5048.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,095.565,620.007.8 %3.5506.78341.4032.6 %5.0
รจก.ลำปาง 52,930.934,265.5591.9 %5.01,218.17552.6254.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 25,657.7923,169.749.7 %4.5885.59223.8974.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,722.98850.0068.8 %5.0328.4894.0571.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,333.191,223.0063.3 %5.0548.25143.9873.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง20,689.2115,825.9923.5 %5.01,594.75465.5070.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,669.081,157.0056.7 %5.0740.54157.7878.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,866.554,888.00-0.4 %0.01,501.19327.9178.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,666.272,172.0040.8 %5.01,025.80214.9579.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,674.983,202.0012.9 %5.01,044.82578.1044.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,851.626,451.00-67.5 %0.02,367.12183.5092.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง18,237.715,782.8368.3 %5.01,523.280.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,012.6916,810.0145.8 %5.01,706.11491.3571.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 282,873.348,536.0089.7 %5.0681.351,014.26-48.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 39,730.9314,225.94-46.2 %0.01,545.18764.8550.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง33.894,648.13-13,615.3 %0.0160.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง83,053.9754,897.0033.9 %5.01,938.151,634.5015.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง53,148.4125,838.0051.4 %5.01,052.95561.3046.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,025.9310,179.0046.5 %5.0901.83426.8752.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา56,273.3612,576.0077.7 %5.0910.87596.0034.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,321.0816,742.2413.3 %5.01,040.89693.4033.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,384.8616,886.00-128.7 %0.02,233.631,768.8020.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5,589.653,027.0045.8 %5.01,120.88357.2268.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,595.331,061.0059.1 %5.0702.53160.9477.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง24,366.067,221.4070.4 %5.07,123.022.85100.0 %5.0
รวม 818,762 576,274 29.62 % 84,434 32,735 61.23 %