จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,365.04904.8973.1 %5.0293.1791.9168.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,397.702,083.0052.6 %5.0922.05178.8480.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,070.851,593.4148.1 %5.0503.7049.6390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,227.7514,200.750.2 %0.52,462.35680.0672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 234,276.4731,304.708.7 %4.04,892.711,004.1679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,513.763,478.3036.9 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,390.431,739.0060.4 %5.0277.8495.0065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,625.721,234.9073.3 %5.0334.1295.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,862.241,509.0069.0 %5.0248.5755.0177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,315.702,300.0056.7 %5.0342.35118.5265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,427.091,587.0064.2 %5.0185.4596.9947.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,443.60579.0087.0 %5.0236.1676.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา4,539.041,819.0059.9 %5.0379.68114.0070.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,980.031,289.7574.1 %5.01,276.08418.9367.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,837.588,346.43-72.5 %0.0979.10396.0759.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,752.362,378.0750.0 %5.0865.01817.015.5 %2.5
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,418.574,011.6026.0 %5.0938.65470.1049.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,341.261,133.4466.1 %5.0503.81291.5542.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,641.41499.0081.1 %5.0332.56570.09-71.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,636.534,539.00-24.8 %0.0636.81658.25-3.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,334.315,106.464.3 %2.01,723.111,077.5937.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,700.475,904.0059.8 %5.01,921.41635.1666.9 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,653.61175,524.00-793.1 %0.07,171.811,055.4485.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,738.518,970.99-56.3 %0.06,365.231,284.6579.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,745.391,705.002.3 %1.0369.68341.547.6 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,087.574,664.258.3 %4.0975.41888.938.9 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,397.412,097.0038.3 %5.0640.29204.9968.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี7,452.4816,365.15-119.6 %0.01,017.13106.4489.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,702.874,521.0032.6 %5.02,229.87229.9089.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,853.313,504.219.1 %4.5807.96465.2942.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,342.951,227.9863.3 %5.0617.790.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,996.221,894.0036.8 %5.0480.99349.4227.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,464.067,769.34-124.3 %0.0674.84259.7461.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,315.7032,737.00-515.9 %0.01,121.03735.1634.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,462.9914,159.64-217.3 %0.0731.84450.0238.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,380.622,318.0031.4 %5.0541.68187.7665.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,548.1018,233.52-178.5 %0.01,485.79115.5192.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,801.2011,243.0012.2 %5.01,380.491,526.80-10.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,858.25531.0095.1 %5.0541.71390.7227.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,572.253,087.0013.6 %5.0693.40197.5271.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,516.142,412.6146.6 %5.0769.92257.3566.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,757.002,491.7647.6 %5.0674.84285.4357.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,244.103,139.003.2 %1.5541.7391.3583.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,890.877,200.0048.2 %5.0596.84432.2527.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี17,283.5514,881.2513.9 %5.0383.27246.8635.6 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 50,601.2344,680.4411.7 %5.0717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง43,692.8034,579.0020.9 %5.0805.77504.4037.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 24,861.97303.6098.8 %5.0977.33903.547.5 %3.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 114,924.7098,477.8614.3 %5.01,048.06417.4760.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,500.871,092.0968.8 %5.0339.34360.80-6.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,030.015,783.404.1 %2.01,283.36447.9165.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,117.894,351.3215.0 %5.0769.87492.0236.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี13,130.4213,124.000.0 %0.52,215.14758.0165.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,504.252,958.5046.3 %5.0541.73306.8343.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,382.82127,290.00-281.3 %0.01,945.64481.4475.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,312.433,284.000.9 %0.5465.67112.0575.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 215,198.7011,584.6523.8 %5.0858.22611.7728.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 142,792.2311,260.0073.7 %5.0694.0244.1293.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)52,615.5718,690.0764.5 %5.01,769.64457.3174.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,376.224,922.00-107.1 %0.0165.48239.64-44.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี14,970.4470,203.35-368.9 %0.0429.63359.1016.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี79,072.8021,204.0073.2 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 77,599.7654,572.0029.7 %5.01,419.381,432.55-0.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,499.9321,296.00-508.5 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี342,023.50173,200.0049.4 %5.09,516.05873.3990.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,092.043,131.2023.5 %5.0712.87372.2847.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,406.49509.8978.8 %5.0313.54217.2230.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี14,269.957,601.0446.7 %5.02,501.212,394.004.3 %2.0
รวม 1,256,140 1,172,316 6.67 % 83,399 32,403 61.15 %