จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,424.7769.077.5 %293.253.581.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี1,335.92,083.0-55.9 %636.8178.871.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,125.31,069.065.8 %503.753.289.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,023.916,287.4-16.1 %2,137.9680.168.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 217,869.031,304.7-75.2 %4,870.11,004.279.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,855.21,739.064.2 %258.876.070.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,707.73,984.515.4 %334.195.071.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,458.61,512.072.3 %379.7142.562.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,522.4579.087.2 %236.276.067.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,505.61,328.070.5 %185.54,996.0-2,594.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 12,307.83,478.3-50.7 %368.295.074.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,948.51,509.069.5 %248.655.077.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,410.02,300.057.5 %342.4118.565.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,068.31,289.874.6 %1,276.1418.967.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,923.48,346.4-69.5 %901.9396.156.1 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,027.62,031.059.6 %865.0919.2-6.3 %
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,514.64,011.627.3 %938.7470.149.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,400.51,133.466.7 %503.8291.542.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,688.3499.081.4 %332.6570.1-71.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,701.04,539.0-22.6 %636.8658.2-3.4 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์21,673.24,764.078.0 %2,048.71,277.737.6 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,922.912,557.7-112.0 %2,008.41,185.641.0 %
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,893.3175,524.0-782.3 %7,148.41,098.484.6 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,651.38,283.0-46.6 %6,365.22,462.361.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,366.42,483.0-81.7 %283.9341.5-20.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,177.84,664.39.9 %975.4888.98.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,457.62,097.039.4 %640.3205.068.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี6,973.216,365.2-134.7 %941.1106.488.7 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,821.74,337.536.4 %2,229.9334.485.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,929.13,149.119.9 %808.0578.228.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,529.71,228.065.2 %712.90.999.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,049.31,894.037.9 %481.0349.427.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,525.57,769.3-120.4 %674.8259.761.5 %
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,410.032,737.0-505.1 %1,121.0735.234.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,542.114,159.6-211.7 %731.8450.038.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี970.62,318.0-138.8 %305.4187.838.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี21,226.558,870.2-177.3 %4,116.7377.290.8 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,028.211,243.013.7 %1,380.51,963.8-42.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,050.8531.095.2 %541.7574.6-6.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,635.63,200.012.0 %693.4197.571.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี7,023.92,946.058.1 %788.9455.042.3 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,205.93,939.0-22.9 %503.791.481.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,137.27,200.049.1 %596.8432.327.6 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 116,962.484,271.827.9 %1,048.1915.612.6 %
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 24,941.2303.698.8 %977.3903.57.5 %
รจจ.ปทุมธานี 51,498.444,680.413.2 %717.2577.719.4 %
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี17,590.014,881.315.4 %383.3246.935.6 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,467.534,579.022.2 %805.8503.537.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,563.01,092.169.3 %339.3360.8-6.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,012.29,128.0-51.8 %1,283.4479.662.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,208.64,351.316.5 %769.9492.036.1 %
สปส.จ.ปทุมธานี12,342.818,144.0-47.0 %2,215.1758.065.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,601.82,138.061.8 %541.7378.830.1 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,371.23,601.0-6.8 %385.1112.170.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 111,321.712,364.0-9.2 %257.2400.5-55.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 215,468.212,994.716.0 %858.2315.763.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)53,620.723,514.256.1 %717.1409.642.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี80,474.821,204.073.7 %1,287.8688.946.5 %
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี12,415.670,203.4-465.4 %429.6607.8-41.5 %
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 75,412.254,572.027.6 %1,419.41,432.5-0.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,444.621,296.0-518.2 %1,185.21,198.0-1.1 %
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี349,743.7168,420.051.8 %9,558.31,072.188.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,716.63,131.215.8 %712.9770.2-8.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,353.4509.978.3 %275.5217.221.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี13,872.91,989.385.7 %2,037.32,394.0-17.5 %
รวม 1,195,423 1,079,422 10 % 80,553 41,136 49 %