จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,679.64,661.0-26.7 %554.338.993.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง0.0169.00.0 %0.063.90.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,681.12,266.051.6 %360.40.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ0.0318.00.0 %0.060.80.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,692.5635.082.8 %174.5106.938.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน0.02,450.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,255.21,449.065.9 %696.499.085.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,047.12,723.032.7 %582.31,195.0-105.2 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,562.2461.089.9 %943.7158.183.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน0.03,957.00.0 %0.015.80.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,915.51,231.557.8 %563.3245.756.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,066.43,368.017.2 %634.1499.921.2 %
สำนักงานจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน0.011,512.20.0 %0.0103.50.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,194.61,917.054.3 %696.4737.2-5.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,406.43,645.0-7.0 %848.6114.086.6 %
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,622.23,489.03.7 %753.5424.143.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจจ.ลำพูน 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,904.5161.094.5 %306.8244.620.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,695.83,711.0-118.8 %585.0190.767.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,439.21,811.0-25.8 %402.9156.561.2 %
สปส.จ.ลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน0.01,266.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน14,896.012,447.016.4 %3,637.60.00.0 %
รวม 64,058 43,975 0 % 7,742 4,211 0 %