จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4971.1561.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน56,936.9052,842.007.2 %3.596.46123.56-28.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,185.522,861.1031.6 %5.0753.4656.5492.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,611.984,661.00-29.0 %0.0753.4838.9294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,030.4211,121.00-0.8 %0.02,978.36601.2079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,945.93363.0087.7 %5.0213.8788.4058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ7,551.89318.0095.8 %5.0185.4460.8267.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,356.08718.0083.5 %5.0257.9850.8980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,643.69440.0090.5 %5.0491.6487.6782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,094.75159.0096.1 %5.0394.5186.5878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,624.61635.0082.5 %5.0174.45106.9438.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,100.97169.0095.9 %5.0180.9663.9464.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,595.012,266.0050.7 %5.0360.3932.2691.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,814.623,035.80-7.9 %0.0417.4418.3595.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,611.775,340.38-15.8 %0.01,000.69640.9036.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,777.492,450.0035.1 %5.0981.650.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,176.951,449.0065.3 %5.0696.4199.0485.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,657.01683.0074.3 %5.0328.82160.2751.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,972.722,723.0031.5 %5.0582.341,194.96-105.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,199.372,846.00-29.4 %0.0443.19581.91-31.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,210.152,174.8848.3 %5.01,133.78453.6960.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,478.331,644.0063.3 %5.0943.65158.1083.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน7,642.858,175.46-7.0 %0.01,609.20163.6389.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,034.932,048.0032.5 %5.0715.45454.6036.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,845.603,957.00-114.4 %0.050.6615.7568.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,151.88840.0073.3 %5.0693.1573.1589.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,861.881,231.4557.0 %5.0563.32245.6556.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,991.683,368.0015.6 %5.0634.12499.9021.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,711.582,617.3454.2 %5.01,323.961,790.72-35.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,536.121,687.0062.8 %5.0981.68288.5870.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,234.442,867.0032.3 %5.0696.4495.6786.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,409.8311,512.23-161.1 %0.01,266.91103.5091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,117.501,917.0053.4 %5.0696.41737.20-5.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,343.773,645.00-9.0 %0.0848.57114.0086.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,555.583,489.001.9 %0.5753.48424.1443.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,146.392,295.0044.7 %5.0981.50531.6745.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,553.213,832.50-7.9 %0.0639.3939.4793.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,604.112,648.0075.0 %5.0439.36192.8556.1 %5.0
รจจ.ลำพูน 717,304.4441,656.0094.2 %5.046,382.67673.3798.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,851.09161.0094.4 %5.0306.84244.5720.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,664.633,711.00-122.9 %0.0584.97190.7167.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,412.761,811.00-28.2 %0.0402.90156.4661.2 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,466.086,133.00-12.2 %0.01,190.85372.7168.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,189.731,262.7660.4 %5.0734.47199.5072.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,576.672,463.0031.1 %5.0772.5057.7492.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 148,245.9817,203.7464.3 %5.01,069.67406.6662.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 237,147.2213,490.5263.7 %5.01,442.95479.1966.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,132.533,927.00-25.4 %0.0321.790.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน64,760.8039,705.7338.7 %5.01,319.15364.6572.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน267.5811,956.42-4,368.4 %0.0420.20613.08-45.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 14,099.747,813.0044.6 %5.0612.41434.7329.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,569.5911,727.8024.7 %5.0598.33331.8344.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,460.7614,599.00-72.5 %0.01,419.602.8599.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,015.713,193.00-5.9 %0.0677.42271.6359.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,953.441,266.0057.1 %5.0449.2099.6377.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน14,622.2012,447.0014.9 %5.03,637.552,443.7232.8 %5.0
รวม 1,163,059 349,556 69.95 % 88,791 17,891 79.85 %