จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,126.52,724.912.8 %2,024.60.9100.0 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,961.444,864.822.6 %218.07,382.7-3,287.0 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,525.024.099.0 %787.2143.281.8 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,098.68,493.4-4.9 %63.210.683.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,242.27,750.586.9 %152.5276.3-81.1 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่36,302.81.0100.0 %144.00.999.3 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,534.220,578.7-52.0 %2,023.2572.171.7 %
สำนักงานคลังเขต 53,017.12,719.09.9 %1,535.359.696.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,415.51.0100.0 %1,053.42.899.7 %
สำนักงานสรรพากรภาค 822,184.717,404.321.5 %2,415.8231.890.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,401.515,882.33.2 %4,412.01,254.071.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,646.17,765.010.2 %2,549.4489.380.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,670.3768.079.1 %232.3101.556.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,601.61,621.564.8 %304.1101.566.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,326.91,039.068.8 %265.2101.761.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,697.51,033.072.1 %201.1103.648.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,661.7641.082.5 %384.9101.773.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,382.4466.066.3 %501.6103.679.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,140.1289.090.8 %438.3107.475.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,291.7151.095.4 %546.2137.874.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,372.8326.090.3 %453.5133.070.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,332.9336.092.2 %3,989.9137.896.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,506.6602.082.8 %296.092.768.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง756.9895.0-18.2 %281.392.567.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,473.3274.092.1 %708.359.891.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,795.71,669.056.0 %255.777.569.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,436.6435.087.3 %479.8123.874.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,024.6255.093.7 %229.491.959.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,110.5130.096.8 %259.958.577.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,702.73,862.032.3 %412.863.184.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,568.6366.089.7 %332.081.175.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด5,144.9461.091.0 %365.096.773.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,969.499.097.5 %678.9180.573.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,263.71,026.075.9 %645.6138.178.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรเชียงดาว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,099.42,179.029.7 %1,006.249.395.1 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,546.46,211.85.1 %2,349.1295.487.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,208.09,185.5-27.4 %2,422.62,466.5-1.8 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,739.02,510.047.0 %1,100.9880.620.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 100.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,678.50.00.0 %859.90.00.0 %
สำนักงานชลประทานที่ 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,576.71,771.450.5 %1,086.8793.627.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,345.8520.061.4 %495.7279.843.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,284.03,431.535.1 %2,505.12,159.613.8 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,315.424,239.639.9 %2,360.7851.963.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,039.15,666.1-86.4 %795.51,219.2-53.3 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,151.61.0100.0 %1,357.7411.469.7 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,056.52,249.444.5 %2,082.91,215.641.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,009.827,184.0-94.0 %5,682.19,199.8-61.9 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,530.37,189.0-30.0 %2,409.6770.068.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,531.5910.074.2 %1,015.4280.372.4 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,784.312,299.946.0 %414.4266.035.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,987.71,938.335.1 %36.82.892.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,704.41,250.066.3 %641.070.988.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,844.61,500.069.0 %571.0705.0-23.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,792.988,613.4-398.0 %2,289.51,729.124.5 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่1,296.22,330.0-79.8 %791.0463.041.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,467.516,197.0-12.0 %3,398.335.898.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่2,460.12,416.01.8 %1,452.80.999.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,711.02,964.048.1 %1,936.62.899.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,481.84,987.823.0 %1,966.2636.967.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,013.38,177.0-103.7 %1,357.7142.389.5 %
สพ.เชียงใหม่17,249.311,555.033.0 %844.0475.643.6 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,931.017,445.357.4 %1,189.2568.852.2 %
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 50,284.038,123.224.2 %1,516.4476.768.6 %
รจก.เชียงใหม่ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,157.713,983.37.7 %3,222.61.899.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,613.41,245.252.4 %825.2207.674.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,467.4690.080.1 %1,167.5348.870.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,279.54,843.08.3 %1,226.8696.843.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,178.99,563.3-128.8 %1,300.62.899.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 20.00.00.0 %0.01,099.20.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 50.013,634.60.0 %0.0647.20.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 116,928.5122.799.3 %1,010.2385.161.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 471,696.816,944.876.4 %1,042.6628.439.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 80.00.00.0 %0.00.00.0 %
โสตศึกษาอนุสารสุนทร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพฝาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่29,540.032,024.0-8.4 %1,947.4268.986.2 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,985.1961.067.8 %1,573.354.796.5 %
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่96,777.868,937.028.8 %4,273.11,172.472.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,273.71,305.060.1 %939.3736.921.5 %
ตำรวจภูธรภาค 568,789.331,705.053.9 %23,191.913,050.743.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่86,439.238,546.055.4 %17,198.41.8100.0 %
รวม 1,023,256 668,869 0 % 133,634 56,716 0 %