จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,058.532,724.9310.9 %5.02,024.620.95100.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,470.1424.0099.0 %5.0787.19143.1881.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 356,701.3544,864.7620.9 %5.0217.97341.48-56.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่60,649.0344,864.7626.0 %5.0271.37325.42-19.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่58,130.107,382.2587.3 %5.0152.53276.28-81.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,922.558,493.40-7.2 %0.063.2210.6183.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่35,513.6529,074.9018.1 %5.0144.010.9599.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,239.9320,578.70-7.0 %0.02,023.23572.1471.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,951.552,719.007.9 %3.51,535.2559.5796.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,431.342,374.0030.8 %5.01,091.442.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 824,693.3617,404.2929.5 %5.03,569.96231.8093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,201.4015,882.312.0 %1.04,411.971,254.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,458.117,765.008.2 %4.02,549.42600.1376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,501.591,621.5064.0 %5.0304.14101.4866.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,590.49768.0078.6 %5.0232.27101.4956.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,254.581,039.0068.1 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,617.101,033.0071.4 %5.0201.07103.5548.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,582.09641.0082.1 %5.0384.89101.6573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,171.021,026.0075.4 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,352.31466.0065.5 %5.0501.64103.5579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,071.88289.0090.6 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,220.17151.0095.3 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,299.52326.0090.1 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,238.73336.0092.1 %5.03,989.94137.7596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,578.743,862.0030.8 %5.0412.7663.1284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,470.333,413.0054.3 %5.0355.78106.4470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,430.35602.0082.5 %5.0295.9892.7168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,713.221,669.0055.1 %5.0255.7277.4869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง740.43895.00-20.9 %0.0281.3492.4567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,491.04366.0089.5 %5.0331.9680.2075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,361.92435.0087.1 %5.0479.82123.8174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด5,033.04461.0090.8 %5.0364.9996.7373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,883.0899.0097.5 %5.0678.93180.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,937.14255.0093.5 %5.0229.3691.8959.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,397.83274.0091.9 %5.0708.2559.8191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,021.14130.0096.8 %5.0259.8658.7377.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,034.684,026.3533.3 %5.03,054.960.95100.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,032.062,179.0328.1 %5.01,006.1749.3195.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,108.631,196.0061.5 %5.0803.15151.0581.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,391.796,211.8016.0 %5.02,349.08295.4587.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,595.649,185.50-20.9 %0.02,650.752,466.487.0 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,003.351,983.0050.5 %5.01,222.10202.1083.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,590.902,240.0051.2 %5.01,081.84481.7555.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,189.952,697.0035.6 %5.01,953.60560.0371.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,598.502,473.0031.3 %5.0859.87816.605.0 %2.5
สำนักงานชลประทานที่ 134,165.8638,576.00-12.9 %0.013,128.085,561.5557.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,498.961,771.4449.4 %5.01,086.82793.6427.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,316.49520.0060.5 %5.01,072.43279.7773.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,949.213,847.0022.3 %5.01,681.844,000.00-137.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,169.123,431.4833.6 %5.02,505.072,159.5913.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,857.5010,154.80-73.4 %0.02,449.45717.4870.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 39,438.9324,239.6338.5 %5.02,360.68851.9063.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,834.524,206.0513.0 %5.02,702.161,230.4554.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,984.444,260.54-6.9 %0.0827.691,219.25-47.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,708.487,192.7225.9 %5.03,373.361,017.4569.8 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,068.30872.0078.6 %5.01,357.67411.4469.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 13,968.312,249.4043.3 %5.02,082.861,215.5941.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,614.0857,657.00-209.7 %0.03,620.57551.2784.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,458.0127,184.00-88.0 %0.05,682.139,199.85-61.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,515.427,188.99-30.3 %0.02,409.64731.5069.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่7,985.22910.0088.6 %5.01,015.38280.2572.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,217.123,626.0030.5 %5.01,604.92258.9283.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,368.0923,507.90-106.8 %0.04,168.43308.6892.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,288.9512,299.9144.8 %5.0414.38266.0235.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,922.741,938.3033.7 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,623.821,250.0065.5 %5.0641.0170.9288.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,678.742,704.0042.2 %5.0570.961,142.94-100.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,269.70310.0090.5 %5.0882.27118.7586.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,406.1588,613.40-409.1 %0.02,289.451,729.1024.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,444.755,804.65-68.5 %0.01,833.07152.3791.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,423.212,330.0063.7 %5.01,224.55463.0162.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่13,609.2016,197.00-19.0 %0.03,113.0935.8098.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,482.972,416.0084.4 %5.01,452.75812.1144.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,904.344,298.3112.4 %5.01,300.62340.1173.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,586.842,964.0046.9 %5.01,936.59201.0789.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,340.864,987.8021.3 %5.01,966.18636.8967.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,768.008,177.00-117.0 %0.01,357.67142.2889.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,041.2017,445.2856.4 %5.01,189.21568.7752.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,874.3511,555.0031.5 %5.0843.96475.6243.6 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 131,625.00137,385.00-4.4 %0.02,549.811,830.1528.2 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 49,190.9138,123.2022.5 %5.01,516.40476.6868.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 514,828.1613,983.305.7 %2.53,222.60822.7374.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,556.601,245.1651.3 %5.0825.22207.5774.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,957.741,765.1664.4 %5.01,319.63668.4649.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,391.98690.0079.7 %5.01,167.51348.7970.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,056.086,360.0021.1 %5.02,802.881,582.7443.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,046.161,293.0068.0 %5.01,320.5491.7193.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,059.357,751.96-53.2 %0.01,680.94696.7658.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,088.079,563.25-133.9 %0.01,300.62608.7453.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)4,579.164,957.00-8.3 %0.04,402.73384.9491.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 686,109.178,151.0290.5 %5.01,752.15369.7278.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 123,661.881,222.7194.8 %5.02,699.19415.8984.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 231,698.887,881.0375.1 %5.01,617.921,099.1832.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,712.53500.0096.1 %5.04,545.10934.2979.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 470,138.1316,944.7575.8 %5.01,042.57628.3839.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 561,242.6013,634.6277.7 %5.02,933.65647.2477.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,810.098,870.74-132.8 %0.0493.23353.5928.3 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร16,827.1018,093.00-7.5 %0.0503.52148.4870.5 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,005.4122,588.0029.4 %5.0474.95742.41-56.3 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,275.9211,361.65-0.8 %0.0437.89424.653.0 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่89,474.6549,668.0044.5 %5.02,097.54662.0068.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง21,650.645,440.0074.9 %5.01,038.15587.7443.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่173,016.2861,200.0064.6 %5.01,396.45463.8066.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่60,263.3451,892.0013.9 %5.01,463.992,353.25-60.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่32,488.6919,825.0039.0 %5.01,223.7819.0098.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง48,023.219,898.0079.4 %5.01,148.56618.3646.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,715.871,760.0035.2 %5.0844.23178.5878.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่34,688.5227,471.0020.8 %5.02,962.451,213.2559.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่34,598.8844,202.40-27.8 %0.010,675.5110,301.923.5 %1.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่32,018.2732,024.00-0.0 %0.01,947.44268.8586.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,920.23961.0067.1 %5.01,573.2654.6696.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่94,673.9668,937.0327.2 %5.04,273.131,172.4272.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,048.466,678.00-32.3 %0.01,395.70717.6248.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,363.9918,732.00-194.3 %0.02,600.15307.9588.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่6,617.915,593.0015.5 %5.01,921.91360.5081.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,880.72683.0076.3 %5.01,756.3253.1897.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,202.561,305.0059.3 %5.0939.31736.9121.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 567,293.9031,705.0052.9 %5.023,191.8712,677.6045.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่84,560.0738,546.0054.4 %5.017,198.401.85100.0 %5.0
รวม 2,168,069 1,470,072 32.19 % 238,880 95,414 60.06 %