จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,012.81,304.056.7 %439.175.282.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,778.18,022.872.1 %81.1362.6-347.4 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร0.010,503.30.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,716.71,945.047.7 %515.156.689.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,426.12,700.021.2 %648.266.489.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร14,119.314,144.0-0.2 %2,207.6380.082.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,782.71.0100.0 %318.9129.259.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,730.5283.092.4 %207.281.460.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,750.1255.093.2 %232.870.869.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,832.6315.091.8 %333.8107.367.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,724.3195.094.8 %266.572.073.0 %
ด่านศุลกากรมุกดาหาร24,936.141,297.3-65.6 %1,746.9353.079.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,173.82,803.032.8 %1,028.6928.09.8 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,550.91,520.040.4 %458.127.594.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,050.61,989.050.9 %971.5479.450.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,250.62,840.012.6 %610.2205.466.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,015.31,003.066.7 %553.2154.072.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,197.42,626.678.5 %937.1118.887.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,943.92,445.050.5 %895.5245.972.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,364.98,073.634.7 %1,142.7173.684.8 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,032.51,332.056.1 %648.2179.072.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร0.0841.00.0 %0.02.80.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,322.0516.084.5 %686.30.999.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,684.0662.075.3 %515.1243.952.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,588.44,185.0-16.6 %857.4352.358.9 %
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,325.636,398.2-583.5 %1,275.81,763.2-38.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,690.64,049.028.8 %1,313.8294.077.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.0303.70.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,512.911,497.8-154.8 %1,104.625.297.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,403.51,470.0-4.7 %705.3228.067.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,934.13,270.0-11.4 %515.135.193.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,791.71,050.072.3 %895.4288.767.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,455.124,874.735.3 %768.7505.534.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,611.02,062.021.0 %439.1283.235.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,936.11,129.071.3 %838.4453.445.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,741.01,019.062.8 %534.2178.666.6 %
สปส.จ.มุกดาหาร4,587.71,363.870.3 %838.40.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,485.234,237.7-261.0 %2,951.7266.891.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,049.623,526.6-365.9 %314.1253.619.3 %
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย0.011,360.00.0 %0.0750.20.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,234.613,235.3-112.3 %1,623.61,178.827.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,079.52,555.017.0 %629.2468.525.5 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 257,822 262,195 0 % 30,210 11,086 0 %