จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,926.411,304.0055.4 %5.0439.0775.1882.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร27,952.968,022.8171.3 %5.081.05362.62-347.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร3,181.0610,503.30-230.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,610.111,945.0046.1 %5.0515.1356.5589.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,327.882,600.0021.9 %5.0648.2434.1394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร13,714.4414,144.00-3.1 %0.02,207.55380.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,616.871.00100.0 %5.0318.88129.1859.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,623.57283.0092.2 %5.0207.1881.4060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,722.76315.0091.5 %5.0333.76107.3367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,617.49195.0094.6 %5.0266.5071.9773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,642.54255.0093.0 %5.0232.8370.8469.6 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร24,221.1241,297.31-70.5 %0.01,746.91352.9979.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,054.162,803.0030.9 %5.01,028.57927.999.8 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,477.781,520.0038.7 %5.0458.0853.8988.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,934.411,989.0049.4 %5.0971.52391.0859.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,840.142,840.000.0 %0.5610.21205.4566.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,928.821,003.0065.8 %5.0553.16154.0172.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,164.772,984.005.7 %2.5743.302,028.43-172.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,959.064,563.00-132.9 %0.0489.64594.70-21.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร11,847.612,626.6077.8 %5.0937.06118.7587.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,802.122,445.0049.1 %5.0895.45245.9272.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,010.308,073.6032.8 %5.01,142.66173.6084.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,945.591,332.0054.8 %5.0648.22327.9949.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,519.26795.0047.7 %5.049.919.0281.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,226.77516.0084.0 %5.0686.27101.1485.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,606.99662.0074.6 %5.0515.13208.9459.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,485.494,185.00-20.1 %0.0857.42352.3258.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,172.8836,398.23-603.6 %0.01,275.771,763.17-38.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,527.474,049.0026.7 %5.01,313.80293.9977.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31303.7260.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,383.4611,497.79-162.3 %0.01,104.6325.2197.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,363.221,470.00-7.8 %0.0705.27228.0067.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,213.222,370.0026.2 %5.0762.31476.9037.4 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,849.933,270.00-14.7 %0.0515.0935.1593.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,682.981,050.0071.5 %5.0895.43288.7267.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,557.432,061.0019.4 %5.0477.07133.5072.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร29,787.212,061.0093.1 %5.0664.17447.4532.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร37,352.4224,874.7133.4 %5.0768.70505.4034.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,536.162,062.0018.7 %5.0439.07283.2235.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,823.271,129.0070.5 %5.0838.38453.4445.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,662.421,019.0061.7 %5.0534.15178.6366.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,456.151,363.8469.4 %5.0838.41377.3655.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,505.64781.0068.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,468.892,561.0073.0 %5.01,346.84373.6172.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,213.2234,237.68-271.6 %0.02,951.69266.8291.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร21,565.997,938.2463.2 %5.01,672.06534.9768.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,904.8123,526.60-379.7 %0.0314.08253.6019.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,240.845,232.50-321.7 %0.0218.0782.2162.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร122,924.136,032.0095.1 %5.0760.31396.5547.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย20,254.1111,360.0043.9 %5.0576.42750.17-30.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,055.8613,235.25-118.6 %0.01,623.601,178.7627.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,991.212,555.0014.6 %5.0629.20468.4925.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,476.52793.0068.0 %5.0458.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,463.4812,123.0040.8 %5.04,063.414,187.50-3.1 %0.0
รวม 496,393 334,253 32.66 % 43,634 21,902 49.81 %