จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,666.3714.073.2 %454.50.999.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม301,604.020,600.093.2 %2,040.6223.089.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม20,361.014,053.031.0 %2,203.6798.063.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,427.7535.087.9 %351.792.573.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,794.6369.092.3 %285.195.766.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,978.0637.089.3 %399.2121.369.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม0.01,457.50.0 %0.083.60.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,634.71.0100.0 %397.0248.037.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,941.61,577.060.0 %948.51,219.1-28.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,469.513,518.0-447.4 %450.6810.6-79.9 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,372.913,945.0-89.1 %1,024.6306.270.1 %
ท่าอากาศยานนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,090.0915.056.2 %58.6159.1-171.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,041.61.099.9 %24.9106.8-328.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,587.30.00.0 %530.20.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,738.51,588.057.5 %929.5182.480.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม0.02,513.00.0 %0.0242.30.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม0.08,741.00.0 %0.0272.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.นครพนม45,874.58,334.081.8 %686.8544.720.7 %
รจก.นครพนม 82,087.658,182.029.1 %1,318.01,397.1-6.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 10.010,883.40.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม0.017,264.00.0 %0.01,295.20.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 491,083 134,969 0 % 11,573 6,305 0 %