จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,570.74714.0072.2 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม290,793.8420,600.0092.9 %5.02,040.59222.9889.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,152.802,900.008.0 %4.0382.9659.2384.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,595.16401.0088.8 %5.0682.29106.8184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม19,631.1714,053.0028.4 %5.02,203.57798.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,887.00343.0095.0 %5.0542.6388.3583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,622.79369.0092.0 %5.0285.1295.6866.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก1,045.33227.0078.3 %5.0514.87136.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,149.99229.0092.7 %5.0294.6815.5394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,336.92187.0094.4 %5.0261.4223.5691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,829.60362.0090.5 %5.0281.6218.9393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,763.77637.0088.9 %5.0399.18121.3169.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,397.94540.0087.7 %5.0251.46102.6759.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,268.97535.0087.5 %5.0351.7492.4773.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม13,369.2711,210.0016.2 %5.01,348.26337.5375.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,133.613,603.00-15.0 %0.0644.26957.60-48.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,486.461.00100.0 %5.0397.02247.9537.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,915.871,457.5050.0 %5.0401.6383.6079.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,604.79726.0072.1 %5.0544.22166.2569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,755.451,577.0058.0 %5.0929.491,219.11-31.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,543.251,307.0080.0 %5.0340.63463.40-36.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,719.591,497.0045.0 %5.0342.76166.2551.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,512.06946.7787.4 %5.01,842.271,351.8526.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,052.852,500.0018.1 %5.0611.40810.56-32.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,641.413,124.6444.6 %5.01,671.101,011.3639.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,775.391,387.0063.3 %5.0634.78115.8281.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,769.5313,945.00-106.0 %0.01,024.57306.2470.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม68,879.4895,395.21-38.5 %0.0370.43621.04-67.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,431.511,705.0050.3 %5.0853.444,921.00-476.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,004.271.0099.9 %5.024.91106.85-328.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,015.11915.0054.6 %5.058.62159.10-171.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,363.19972.0071.1 %5.0777.37127.0083.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,503.551,251.0064.3 %5.0549.18191.0865.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,128.172,955.005.5 %2.5682.29928.70-36.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม50,232.3145,541.009.3 %4.518,272.082,487.5286.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,604.513,289.468.7 %4.0929.49182.4080.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,170.112,513.0020.7 %5.0739.34493.7533.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม9,174.018,741.004.7 %2.01,880.30271.9785.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,745.29800.0092.6 %5.0606.23475.0021.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,631.263,806.00-4.8 %0.0834.42266.1268.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,662.911,588.0065.9 %5.0861.86266.1269.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,972.612,640.0046.9 %5.0967.53178.6381.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,928.753,193.65-9.0 %0.0530.1796.6181.8 %5.0
สพ.นครพนม44,230.278,334.0081.2 %5.0686.75544.6920.7 %5.0
รจก.นครพนม 79,145.3858,182.0026.5 %5.01,317.981,397.05-6.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,682.012,400.9134.8 %5.0796.3952.2493.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,052.753,601.0011.1 %5.0872.45330.6762.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,044.451,282.0057.9 %5.0549.17169.7069.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,558.566,064.00-33.0 %0.0815.41531.4534.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,448.131,947.0043.5 %5.0701.3167.0490.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,529.106,922.82-96.2 %0.0623.03352.9443.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)24,150.4814,297.0040.8 %5.01,376.75990.3528.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 112,367.9610,883.4112.0 %5.0953.14576.1939.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 274,578.1610,270.8986.2 %5.01,519.93522.8465.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม1,970.143,768.00-91.3 %0.0222.9258.9073.6 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม52,850.24321.6199.4 %5.01,147.68873.5523.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง94,172.3919,048.0079.8 %5.0814.77888.94-9.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม81,130.4016,645.0079.5 %5.0721.13351.5051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,310.8217,264.00-136.1 %0.01,510.461,295.1514.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,896.0811,579.78-299.8 %0.0625.24336.6146.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,582.961,041.0070.9 %5.01,319.35507.6161.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม28,617.0922,548.1621.2 %5.03,969.123,079.0022.4 %5.0
รวม 1,129,090 477,086 57.75 % 69,160 33,820 51.10 %