จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,303.411,055.0054.2 %5.0531.72219.8158.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,319.565,460.0066.5 %5.0191.57169.2711.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร25,983.7525,326.002.5 %1.0110.0865.1540.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,375.591,086.0067.8 %5.0893.020.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,066.35600.0080.4 %5.0471.17101.8478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร15,546.1910,996.0029.3 %5.02,680.521,181.5455.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,864.68927.0080.9 %5.0320.24113.2664.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว557.2683.0085.1 %5.0379.2360.2784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย433.90418.003.7 %1.5300.2571.5976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,255.09278.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,482.75385.0088.9 %5.0172.210.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า367.96509.00-38.3 %0.0347.5417.1395.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,685.441,028.0072.1 %5.0373.84131.9764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,601.89265.0092.6 %5.0271.3281.4670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,596.70542.0084.9 %5.0336.1375.3877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,603.94542.0085.0 %5.0299.7577.2674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,287.24393.0088.0 %5.0153.1515.7189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,283.86311.0090.5 %5.0251.3975.0870.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง672.31306.0054.5 %5.0394.5088.1377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,996.04657.0086.8 %5.0414.6077.9681.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว726.9216.0097.8 %5.0141.9816.0988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์580.4096.0083.5 %5.0329.1516.2295.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,503.632,232.5736.3 %5.0931.03703.5224.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,863.522,713.0029.8 %5.01,178.26854.8327.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,913.922,038.0030.1 %5.0702.86222.6968.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,251.91484.0085.1 %5.0639.94820.52-28.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,259.712,547.0021.9 %5.0931.05925.970.5 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,461.391,204.0065.2 %5.0652.66475.0027.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,784.423,711.0022.4 %5.01,577.621,073.1132.0 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,226.342,883.3031.8 %5.01,198.26344.8771.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,747.099,328.50-20.4 %0.01,024.16418.0059.2 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร48,037.6056,729.70-18.1 %0.0520.62459.2511.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,993.4619,004.64-111.3 %0.03,549.717,140.80-101.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,575.20836.0087.3 %5.0836.7077.5490.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,032.70817.0020.9 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,106.407,514.50-141.9 %0.071.8378.49-9.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร4,204.06968.0077.0 %5.0481.8864.6186.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,629.42928.0064.7 %5.0626.80197.1268.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,223.593,632.00-12.7 %0.0874.00557.4136.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,920.887,139.50-3.2 %0.01,597.592,051.40-28.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,217.339,464.00-81.4 %0.01,383.86543.7960.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,862.182,087.0046.0 %5.0689.76192.5272.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,617.118,986.00-94.6 %0.01,007.85103.3689.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,961.9517,363.83-16.1 %0.02,939.313,263.15-11.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,659.862,131.0080.0 %5.0797.92184.9776.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,529.842,975.5015.7 %5.01,007.12265.3573.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,650.044,414.00-20.9 %0.01,064.04268.2874.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,537.082,792.8749.6 %5.01,368.40434.8268.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,729.723,011.70-10.3 %0.0537.7858.0689.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,699.641,840.0082.8 %5.0816.95391.1352.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 58,630.8074,368.00-26.8 %0.01,038.56580.7944.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,613.25665.0074.6 %5.0569.75334.7541.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,527.193,250.1328.2 %5.0912.02371.7359.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,430.33849.0091.9 %5.0702.86517.0326.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,805.943,822.8520.5 %5.01,121.21443.2860.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,434.593,148.008.3 %4.0750.57189.2774.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,793.148,027.94-347.7 %0.0703.591,068.50-51.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 242,703.5522,229.5847.9 %5.02,636.39743.0071.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,106.5013,812.0042.7 %5.01,517.20642.6357.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2369,723.705,546.2592.0 %5.02,393.68549.8177.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 325,783.3113,375.3148.1 %5.0342.10419.52-22.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,194.853,327.9920.7 %5.0302.53666.24-120.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม11,800.2115,708.00-33.1 %0.0787.79677.2614.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร87,842.8253,486.9939.1 %5.01,839.661,279.8930.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร28,334.9211,773.0958.5 %5.0935.42398.4557.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน68,385.3927,763.0059.4 %5.01,165.01498.0057.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,699.2217,557.88-81.0 %0.02,106.512,616.80-24.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,022.112,509.0017.0 %5.0835.97902.59-8.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร790.971,270.00-60.6 %0.0664.71524.6421.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร43,705.5914,835.5166.1 %5.05,823.694,427.8724.0 %5.0
รวม 803,120 528,381 34.21 % 65,584 42,680 34.92 %