จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,398.31,055.056.0 %531.7219.858.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร0.05,460.00.0 %0.0167.40.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร27,054.225,326.06.4 %110.165.240.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,192.7600.081.2 %471.2101.878.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,186.710,996.032.1 %2,680.51,181.555.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง700.00.00.0 %394.50.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,750.30.00.0 %271.381.570.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,065.1927.081.7 %320.2113.364.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน0.00.00.0 %0.0132.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,744.9542.085.5 %336.175.477.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,422.7393.088.5 %153.115.789.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,201.90.00.0 %414.678.081.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว756.90.00.0 %142.016.188.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า383.10.00.0 %347.517.195.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว580.20.00.0 %379.260.384.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย451.8418.07.5 %300.371.676.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,022.72,713.032.6 %1,178.3854.827.4 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,040.12,038.033.0 %702.9222.768.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,981.53,711.025.5 %1,577.61,073.132.0 %
ส.ป.ก. สกลนคร4,400.52,883.334.5 %1,198.3209.182.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)7,880.319,004.6-141.2 %2,941.27,140.8-142.8 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,846.12,039.070.2 %836.777.590.7 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร2,502.17,514.5-200.3 %71.878.5-9.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,075.2817.024.0 %63.10.998.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,737.7928.066.1 %626.8197.168.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,356.43,632.0-8.2 %874.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,077.57,139.5-0.9 %1,144.22,051.4-79.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร1,175.91.099.9 %368.10.999.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,807.38,586.0-78.6 %1,007.9103.489.7 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร0.02,131.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,675.32,975.519.0 %1,007.1265.473.7 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,301.52,792.947.3 %1,178.2434.863.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร0.01,840.00.0 %0.0391.10.0 %
รจจ.สกลนคร 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,720.9665.075.6 %569.8334.841.2 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,713.73,250.131.0 %912.0371.759.2 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร0.0849.00.0 %0.0517.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,003.93,822.923.6 %1,121.2443.360.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,576.13,148.012.0 %750.6189.374.8 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 230.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 20.022,229.60.0 %0.019,865.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 10.0152.00.0 %0.0642.60.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 30.00.00.0 %0.0419.50.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร0.017,557.90.0 %0.02,616.80.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,506.218,328.059.7 %5,823.71,061.581.8 %
รวม 185,917 136,246 0 % 29,537 17,208 0 %