จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,472.18879.0064.4 %5.0472.07126.6673.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์7,509.268,079.33-7.6 %0.047.8776.95-60.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,389.473,642.00-7.5 %0.0719.27168.0376.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,276.522,254.0031.2 %5.0700.2887.4587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์14,071.1810,499.0025.4 %5.03,381.53784.5576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,549.76617.0082.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,517.92811.0076.9 %5.0160.8971.6455.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,583.19406.0088.7 %5.0420.5471.9182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,297.781,037.0075.9 %5.0312.8542.6586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,284.53856.0073.9 %5.0274.6952.8080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,727.47592.0084.1 %5.0304.2870.7476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,851.53990.0074.3 %5.0218.0871.1067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,501.45331.0090.5 %5.0387.3870.6681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,590.01370.0089.7 %5.0248.3952.7878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,519.62588.0083.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,953.2494.0097.6 %5.0402.0971.6282.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,741.335,660.21-19.4 %0.01,308.78970.8525.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,096.392,402.0041.4 %5.01,080.60597.9544.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 710,641.734,188.8460.6 %5.01,438.48370.7574.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,288.242,825.2914.1 %5.0833.47696.7716.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,670.31502.0081.2 %5.0548.13132.7775.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,019.131,598.1168.2 %5.01,289.85677.8747.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,734.365,322.87-206.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,232.092,414.3453.9 %5.01,575.09283.6782.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,131.893,044.0026.3 %5.01,107.4635.2896.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,878.8313,295.21-93.3 %0.01,308.87193.1885.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,557.802,300.0035.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,073.17267.0075.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,216.211,664.0048.3 %5.0719.2734.1295.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,802.231,024.0063.5 %5.0643.31221.6665.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,393.723,028.0010.8 %5.0814.38339.9258.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,474.9528,223.50-415.5 %0.01,565.123,103.33-98.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,266.213,737.0012.4 %5.01,194.69649.4545.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,632.883,254.0029.8 %5.0852.39295.5665.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,504.8710,204.59-85.4 %0.01,346.90216.4983.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,573.812,179.9439.0 %5.0871.40687.7121.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,053.742,294.5043.4 %5.0909.45369.2459.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,325.683,952.6225.8 %5.01,080.59572.0547.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,812.762,769.0052.4 %5.01,162.62382.0767.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,085.823,178.00-3.0 %0.0624.2162.7090.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,530.012,635.0092.6 %5.0838.42448.5046.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 46,447.0639,528.6814.9 %5.0896.43927.72-3.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,564.521,563.0039.1 %5.0491.1048.3690.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,939.922,626.5046.8 %5.0757.76169.8477.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,727.61837.0069.3 %5.0565.89336.8040.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,640.874,264.1124.4 %5.01,236.14668.4845.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,754.2612.3499.7 %5.0833.40187.6677.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,077.837,765.09-52.9 %0.0909.46157.7082.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 149,449.1120,196.5159.2 %5.02,076.52667.4967.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 222,889.7510,334.1354.9 %5.0990.201,069.90-8.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 358,672.4816,257.4372.3 %5.01,303.45737.2043.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)19,339.449,470.7051.0 %5.02,057.48903.1956.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์3,020.065,936.00-96.6 %0.0350.94365.75-4.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง23,698.0914,784.0037.6 %5.0932.12950.00-1.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี40,124.4418,227.6254.6 %5.0826.08297.4264.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง38,466.3813,081.0066.0 %5.0818.36196.9175.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์30,512.9429,691.162.7 %1.0888.80950.00-6.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง36,152.0826,932.1825.5 %5.0865.801,398.17-61.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์78,345.8934,632.0055.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,483.4823,507.00-34.5 %0.02,021.042,451.73-21.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,065.093,231.00-5.4 %0.0757.32336.8455.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,789.411,837.0034.1 %5.0548.13430.4521.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์40,974.6022,508.8445.1 %5.03,667.103,194.3812.9 %5.0
รวม 746,969 451,233 39.59 % 54,957 29,607 46.13 %