จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์0.010,499.00.0 %0.0784.50.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,439.01,037.076.6 %312.942.686.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,635.2588.083.8 %383.10.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,392.4856.074.8 %274.752.880.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,278.12,402.043.9 %1,099.6598.045.6 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 70.04,188.80.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,396.32,825.316.8 %833.5696.816.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,184.01,865.564.0 %1,289.9674.747.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์0.05,322.90.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์0.02,414.30.0 %0.0283.70.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,267.63,044.028.7 %1,107.535.396.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์7,104.813,295.2-87.1 %1,308.90.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,108.40.00.0 %57.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,894.31,024.064.6 %643.3221.765.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,505.23,028.013.6 %814.4339.958.3 %
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.03,254.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,186.92,294.545.2 %909.5369.259.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,003.72,769.053.9 %1,162.6382.167.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.02,635.00.0 %0.0448.50.0 %
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2,854.22,626.58.0 %719.7169.876.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,817.2837.070.3 %565.9336.840.5 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,826.14,264.126.8 %1,236.1668.545.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 151,073.420,196.560.5 %2,076.5667.567.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,057.823,507.0-30.2 %2,021.02,451.7-21.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,165.83,231.0-2.1 %757.31.899.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 136,082 89,691 0 % 15,824 7,709 0 %