จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,098.40.00.0 %503.6218.356.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด6,829.35,511.719.3 %39.868.5-72.2 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด46,051.65,511.788.0 %118.083.929.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,550.01,662.053.2 %450.8247.345.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,170.42,399.024.3 %471.30.999.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,441.08,102.966.8 %3,260.9917.971.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,685.71,729.063.1 %231.553.776.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,147.4353.091.5 %312.370.577.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,969.7374.090.6 %235.1702.2-198.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,476.2291.091.6 %184.415.791.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,998.3265.093.4 %85.849.941.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,293.0404.090.6 %346.076.677.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,060.9371.092.7 %349.776.878.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,630.1330.090.9 %239.254.377.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,924.7144.092.5 %287.10.999.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,467.6314.093.0 %185.758.868.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,812.5418.089.0 %290.970.575.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,901.8248.093.6 %265.66.697.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,450.4383.091.4 %230.126.688.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,900.9723.081.5 %254.477.269.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,491.6189.094.6 %180.116.890.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,610.0986.078.6 %231.372.268.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,251.24,999.0-17.6 %998.0715.728.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ645.8756.0-17.1 %276.5161.541.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด185.34,999.0-2,597.8 %19.00.995.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,912.5661.577.3 %320.6247.023.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,886.2712.075.3 %543.4238.356.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,296.92,091.051.3 %804.0729.59.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,338.42,280.031.7 %712.8806.4-13.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,381.8810.081.5 %750.8424.243.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด4,019.23,210.020.1 %1,563.41,615.7-3.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,257.65,772.0-155.7 %585.41,188.6-103.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด14,701.84,670.068.2 %1,900.11,059.544.2 %
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,389.54,486.0-2.2 %1,058.0154.485.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)9,390.022,582.3-140.5 %1,667.3167.989.9 %
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด27,759.143,524.1-56.8 %116.3711.9-511.9 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,480.91,425.959.0 %857.4150.682.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,088.91,923.07.9 %68.0213.6-214.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,260.6646.048.8 %39.135.010.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,304.9500.084.9 %674.8522.822.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,123.63,153.0-0.9 %636.7540.515.1 %
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด29,534.536,733.2-24.4 %3,803.22,814.226.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,284.04,315.018.3 %1,207.2673.144.2 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด4,317.711,782.8-172.9 %1,515.19,595.0-533.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,038.84,486.025.7 %1,128.2151.786.6 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,661.91,815.084.4 %1,055.1415.160.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,839.33,060.020.3 %960.0865.99.8 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,974.14,611.0-16.0 %704.1619.312.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,097.93,785.125.8 %1,359.31,037.623.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,642.74,118.0-13.0 %542.0443.718.1 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,162.312,367.0-21.7 %274.9280.7-2.1 %
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,824.351,105.51.4 %997.6144.085.6 %
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,773.30.00.0 %386.64,411.3-1,041.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด620.3462.025.5 %239.0151.536.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,184.01,347.057.7 %750.8305.159.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,947.82,329.021.0 %693.8186.873.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,827.26,274.5-30.0 %1,169.2333.771.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,223.32,381.043.6 %1,074.1453.557.8 %
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 183,579.90.00.0 %1,194.0237.180.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 210,136.616,212.0-59.9 %288.91,047.5-262.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 325,099.79,550.362.0 %1,445.9391.772.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,745.910,303.9-175.1 %2,272.7436.580.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,342.75,029.0-114.7 %173.3465.5-168.6 %
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,316.96,421.931.1 %188.5253.0-34.2 %
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด143,629.874,763.047.9 %1,567.31,964.4-25.3 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด139,453.1121,424.012.9 %876.910.898.8 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,317.146,586.0-12.8 %1,133.810.899.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,359.26,812.070.8 %905.3140.184.5 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,466.16,936.076.5 %808.610.898.7 %
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง192,029.219,471.089.9 %916.7557.839.1 %
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด87,206.728,066.067.8 %760.20.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,952.925,698.0-187.0 %2,007.20.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,434.81,763.048.7 %731.8257.864.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,275.0899.072.5 %655.8378.742.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด47,174.6255.099.5 %8,233.8520.093.7 %
รวม 1,167,657 671,072 43 % 61,598 42,215 31 %