จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,999.90549.0081.7 %5.0503.61521.55-3.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,626.455,511.7059.6 %5.0145.92141.103.3 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด44,587.055,511.7087.6 %5.0118.0383.8629.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,437.061,662.0051.6 %5.0450.76247.3245.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,069.592,399.0021.8 %5.0471.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,663.718,102.9265.8 %5.03,260.94917.8971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,536.651,729.0061.9 %5.0231.4753.6976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,015.53353.0091.2 %5.0312.2870.5377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,843.49374.0090.3 %5.0235.0554.7576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,365.63291.0091.4 %5.0184.4015.7291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,771.64265.0093.0 %5.0123.8146.5162.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,156.52404.0090.3 %5.0346.0167.7180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,899.94371.0092.4 %5.0349.7376.8178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,514.69330.0090.6 %5.0239.2154.2977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,863.50144.0092.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,776.82723.0080.9 %5.0254.3671.5271.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,380.52189.0094.4 %5.0180.0516.7990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,325.49314.0092.7 %5.0185.6658.8368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,463.40986.0077.9 %5.0231.2872.1668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,691.21418.0088.7 %5.0290.8770.4575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,777.73248.0093.4 %5.0265.6250.5181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,308.86383.0091.1 %5.0230.1426.6388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,116.004,999.01-21.5 %0.0998.031,621.63-62.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,831.394,999.01-76.6 %0.0250.4861.7575.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,819.86661.5076.5 %5.0320.59247.0023.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,534.89712.0071.9 %5.0524.39227.0556.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,603.30756.0071.0 %5.0517.16161.5068.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,160.232,091.0049.7 %5.0803.95729.499.3 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,232.232,280.0029.5 %5.0712.80806.36-13.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,242.43810.0080.9 %5.0750.82424.1743.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,891.353,210.0017.5 %5.01,563.381,615.68-3.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,185.765,772.00-164.1 %0.0585.431,188.63-103.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,631.314,670.0017.1 %5.01,100.141,059.473.7 %1.5
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,249.894,486.00-5.6 %0.01,058.01154.4285.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)9,091.3822,582.31-148.4 %0.01,667.25167.8989.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด26,876.2646,879.00-74.4 %0.0116.33711.85-511.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,370.201,425.9057.7 %5.0857.38150.5782.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,022.421,923.004.9 %2.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,220.52646.0047.1 %5.039.0635.0310.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,173.41936.0070.5 %5.0750.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,199.77500.0084.4 %5.0674.76522.8022.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,024.233,153.00-4.3 %0.0636.73513.7919.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,063.7236,733.20-420.0 %0.02,852.402,541.1310.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,161.704,315.0016.4 %5.01,226.23673.0945.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,145.422,687.0070.6 %5.03,127.82364.4188.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,846.704,486.0023.3 %5.01,128.23151.6886.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,291.031,815.0083.9 %5.01,055.08415.1560.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,217.713,060.0027.4 %5.01,169.18865.9325.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,847.754,611.00-19.8 %0.0704.06705.10-0.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,935.743,785.1423.3 %5.01,359.311,037.6223.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,526.874,118.00-16.8 %0.0541.9842.4892.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,839.1212,367.00-25.7 %0.0274.89280.72-2.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,685.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0386.584,411.29-1,041.1 %0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 50,176.2051,105.51-1.9 %0.0997.61144.0085.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด600.61462.0023.1 %5.0238.96151.5336.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,082.741,347.0056.3 %5.0750.83305.1559.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,854.012,329.0018.4 %5.0693.78186.8273.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,673.656,274.53-34.3 %0.01,169.18333.7071.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,088.992,381.0041.8 %5.01,074.10453.5557.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,966.2311,492.20-15.3 %0.0919.60502.0245.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 180,921.9118,844.0076.7 %5.01,194.02237.1080.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 29,814.2116,212.00-65.2 %0.01,170.731,047.4910.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,301.459,550.2560.7 %5.01,445.89391.6972.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,626.7610,303.94-184.1 %0.02,272.66436.5180.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,268.165,029.00-121.7 %0.0173.30465.51-168.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,020.636,421.9228.8 %5.0188.52252.96-34.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด139,062.0374,763.0046.2 %5.01,567.261,810.44-15.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด135,018.22121,424.0010.1 %5.0876.94954.26-8.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,003.1846,586.00-16.5 %0.01,133.803,250.00-186.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย22,616.316,812.0069.9 %5.0905.30140.0684.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร28,529.026,936.0075.7 %5.0808.5610.8398.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง185,922.2719,471.0089.5 %5.0916.67557.7939.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด84,433.3728,066.0066.8 %5.0760.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,668.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,007.20602.9170.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,325.601,763.0047.0 %5.0731.80257.8564.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,170.82899.0071.6 %5.0655.75378.7342.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด45,674.3417,202.3862.3 %5.08,233.835,583.2132.2 %5.0
รวม 1,205,579 688,402 42.90 % 66,490 43,062 35.23 %