จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,559.95864.0066.2 %5.0467.00134.1271.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม21,238.5812,986.7038.9 %5.0122.7371.7341.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,693.201,504.0044.2 %5.0524.04112.0278.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,850.092,779.002.5 %1.0619.1256.2090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม15,896.1811,360.0028.5 %5.03,148.23841.8873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,335.67464.0086.1 %5.0278.8810.4396.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,821.15366.0090.4 %5.0226.479.8995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,825.64428.0088.8 %5.0210.1682.1060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,667.33639.0082.6 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,359.23617.0081.6 %5.0316.3881.1574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,421.90232.0093.2 %5.0308.4179.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,398.58375.0089.0 %5.0158.8210.0993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,405.22628.0085.7 %5.0302.1386.9971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,409.80310.0090.9 %5.0184.629.7694.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,236.90638.0084.9 %5.0277.8282.1170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,762.43516.0086.3 %5.0354.8999.6471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,585.341,568.0065.8 %5.0381.14101.3473.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,236.171,716.4959.5 %5.0828.30437.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม2,282.741,546.0032.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,103.01654.9068.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,408.041,326.0061.1 %5.0809.28637.8021.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,172.901,600.0049.6 %5.0676.15390.0742.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,908.751,071.0063.2 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,429.594,058.0145.4 %5.02,444.661,371.1643.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,503.354,612.74-84.3 %0.0576.62786.92-36.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,166.072,476.2152.1 %5.01,550.911,190.7623.2 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,775.762,196.0041.8 %5.0896.45182.4979.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,097.4915,900.80-211.9 %0.01,151.57250.2278.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,079.442,099.4731.8 %5.0771.25645.9416.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,543.82498.0067.7 %5.058.1731.5445.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,836.35975.0065.6 %5.0463.9672.2884.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,990.44555.0081.4 %5.0562.07205.9763.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,570.293,793.40-6.2 %0.0866.33210.2275.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,107.0138,139.63-646.8 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,191.136,859.00-63.7 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,322.082,358.00-1.5 %0.0409.95199.3251.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,244.579,756.30-18.3 %0.02,157.5071.5096.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,346.741,661.00-23.3 %0.0475.87520.83-9.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,784.662,204.0041.8 %5.0699.71275.4660.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,449.175,198.00-16.8 %0.0885.350.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม4,924.532,041.0058.6 %5.0923.36215.2076.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,122.942,434.2360.2 %5.0676.4033.2995.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,006.722,529.0077.0 %5.0733.22426.0641.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 36,178.7237,037.35-2.4 %0.0823.54924.15-12.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,028.672,831.006.5 %3.0600.11393.3434.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,921.463,784.003.5 %1.5548.75206.9262.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,654.991,483.0044.1 %5.0543.07321.5840.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,876.425,763.00-48.7 %0.0866.31302.8765.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,355.171,747.0047.9 %5.0714.20537.1424.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,187.644,065.56-242.3 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)24,803.099,122.8863.2 %5.01,798.45189.1389.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 320,103.569,645.9452.0 %5.01,052.77903.6014.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 131,960.7820,591.6335.6 %5.01,357.20399.2270.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 250,376.1216,675.0066.9 %5.018,708.53720.7096.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,364.422,794.0073.0 %5.0346.90150.6956.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม16,708.96118.1799.3 %5.0692.21736.72-6.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย50,335.9913,904.0072.4 %5.0798.15593.0325.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม77,080.7348,528.0037.0 %5.01,545.651,134.7526.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม169,465.6331,254.0081.6 %5.0846.71442.7047.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม63,740.6216,428.0074.2 %5.0732.46495.9132.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม32,763.0335,677.00-8.9 %0.0910.651,782.36-95.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม7,809.9824,499.00-213.7 %0.01,756.241,536.2812.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,153.391,963.0037.7 %5.0714.21368.5848.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,901.26918.0068.4 %5.0562.07330.8141.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม40,325.7717,065.3857.7 %5.05,940.503,022.3549.1 %5.0
รวม 854,167 460,429 46.10 % 71,977 28,996 59.71 %