จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม22,016.612,986.741.0 %122.771.741.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,954.52,779.05.9 %619.156.290.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,392.1638.085.5 %277.882.170.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,482.3617.082.3 %316.481.274.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,566.6628.086.2 %302.187.071.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,534.7310.091.2 %184.69.894.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,457.9464.086.6 %278.910.496.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,523.1375.089.4 %158.810.193.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,961.1366.090.8 %226.59.995.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,532.91,326.062.5 %809.3637.821.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก. มหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,940.2975.066.8 %464.072.384.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,100.0555.082.1 %562.1206.063.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,546.69,756.3-14.2 %2,157.571.596.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,104.92,041.060.0 %923.4215.276.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,409.92,529.077.8 %733.2426.141.9 %
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,752.21,483.046.1 %543.1321.640.8 %
สปส.จ.มหาสารคาม0.05,763.00.0 %0.0302.90.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 10.020,591.60.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,268.91,963.039.9 %714.2368.648.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม0.0918.00.0 %0.0330.80.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 92,544 39,792 0 % 9,394 2,737 0 %