จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,332.7145.095.6 %394.9100.674.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,199.024,780.3-2.4 %80.0143.7-79.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,318.51,920.042.1 %452.0323.928.3 %
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,051.61,762.042.3 %553.635.493.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,736.210,880.041.9 %2,600.8499.780.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,686.2410.091.3 %306.4107.365.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,489.8621.086.2 %343.5106.968.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,425.6420.090.5 %430.7106.275.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,195.2541.089.6 %303.6107.564.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,179.8390.090.7 %357.0102.071.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,293.3232.094.6 %442.20.00.0 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,807.45,325.6-10.8 %1,079.5235.378.2 %
ด่านศุลกากรหนองคาย57,147.439,558.230.8 %2,055.7705.865.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,454.24,053.425.7 %1,219.21,027.915.7 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย1,407.82,946.3-109.3 %501.5308.838.4 %
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,954.82,963.025.1 %813.3874.1-7.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,246.41,067.067.1 %706.6434.038.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,083.4810.084.1 %528.0179.366.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,398.72,060.072.2 %1,452.31,417.42.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,431.71,620.033.4 %524.4878.8-67.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,653.23,371.47.7 %743.8607.118.4 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,235.24,489.014.3 %948.3156.583.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,441.52,456.061.9 %1,231.6422.065.7 %
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,555.01,620.054.4 %699.20.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,606.0510.068.2 %60.665.8-8.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,213.9493.084.7 %528.0478.89.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,076.13,732.08.4 %851.3323.562.0 %
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,943.68,711.0-120.9 %946.4516.845.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย2,254.53,393.0-50.5 %730.0190.074.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,129.312,834.5-150.2 %1,079.543.196.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,925.84,138.0-5.4 %547.0504.27.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,593.03,060.014.8 %718.2326.054.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,091.85,051.10.8 %832.3319.861.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,715.72,044.964.2 %661.1238.963.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,234.31,995.738.3 %490.050.389.7 %
สถานพินิจฯหนองคาย11,431.13,013.073.6 %667.7307.853.9 %
รจจ.หนองคาย 59,860.930,525.249.0 %672.6408.739.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,545.61,276.049.9 %394.9126.568.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,934.72,919.525.8 %899.7765.614.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,030.4939.069.0 %471.0333.529.2 %
สปส.จ.หนองคาย4,749.34,229.810.9 %876.9460.247.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,793.21,612.057.5 %699.2158.077.4 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,150.82,100.049.4 %775.2514.033.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 272,769.123,456.567.8 %1,496.21,304.612.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 113,827.916,352.6-18.3 %1,437.2754.847.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,117.37,100.049.7 %1,378.0652.452.7 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,201.13,174.00.8 %314.459.381.1 %
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย80,631.975,442.06.4 %1,273.61,513.3-18.8 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย70,354.923,968.065.9 %586.6381.035.0 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย28,360.613,012.054.1 %699.5521.525.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,059.118,977.6-88.7 %1,590.91,119.529.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,714.41,750.052.9 %585.1353.539.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,315.4764.077.0 %490.0503.3-2.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย39,669.315,190.061.7 %2,864.54,023.7-40.5 %
รวม 665,025 406,206 39 % 43,244 26,198 39 %