จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,191.86145.0095.5 %5.0394.90100.6174.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,073.4624,780.27-7.4 %0.079.99143.72-79.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,178.261,920.0039.6 %5.0451.95323.9528.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,922.701,762.0039.7 %5.0553.6035.4093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,944.5410,880.0039.4 %5.02,600.76499.7080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,975.67541.0089.1 %5.0303.63107.4664.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,238.61420.0090.1 %5.0430.68106.2175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,003.14390.0090.3 %5.0356.96101.9771.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,111.88232.0094.4 %5.0442.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,488.15410.0090.9 %5.0306.44107.2765.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,300.08621.0085.6 %5.0343.45106.9468.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,604.265,437.32-18.1 %0.01,079.48120.7588.8 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย54,414.2643,721.1719.7 %5.02,055.74250.9887.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,223.734,053.4122.4 %5.01,219.161,027.9015.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,373.342,946.3232.6 %5.0718.17308.7557.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,744.292,963.0020.9 %5.0794.24874.09-10.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,109.231,067.0065.7 %5.0706.59433.9738.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,868.62810.0083.4 %5.0528.01179.3466.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,086.082,060.0070.9 %5.01,668.991,417.4015.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,328.981,620.0030.4 %5.0524.39878.75-67.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,498.803,371.433.6 %1.5743.76607.0718.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,014.024,489.0210.5 %5.0948.32156.5083.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,169.322,456.0060.2 %5.01,231.61422.0265.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,404.741,620.0052.4 %5.0699.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,538.16510.0066.8 %5.060.602.8595.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,037.701,517.0050.1 %5.0642.0797.9584.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,078.13493.0084.0 %5.0528.01478.809.3 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,903.903,732.004.4 %2.0851.29323.5462.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,845.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,231.612,878.79-133.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,776.938,710.99-130.6 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,650.503,393.0040.0 %5.01,459.80190.0087.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,912.5912,834.45-161.3 %0.01,079.4843.1296.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,759.924,138.00-10.1 %0.0547.03504.187.8 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,441.223,060.0011.1 %5.0718.17326.0054.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,876.664,377.0010.2 %5.0832.27312.5162.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,474.182,044.8562.6 %5.0661.13238.9363.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,097.631,995.7335.6 %5.0489.9850.3089.7 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,948.143,013.0072.5 %5.0667.69304.0054.5 %5.0
รจจ.หนองคาย 57,331.5630,525.2446.8 %5.0672.63426.0936.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,438.001,276.0047.7 %5.0394.89126.4968.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,768.452,919.5422.5 %5.0899.72765.6314.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,902.36939.0067.6 %5.0470.97333.5329.2 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,548.634,229.847.0 %3.5876.87460.1747.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,632.921,612.0055.6 %5.0699.16157.9577.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,975.432,100.0047.2 %5.0775.22513.9533.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)13,520.767,100.0047.5 %5.01,377.97536.4461.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 114,981.0016,352.64-9.2 %0.01,440.62754.7747.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 269,694.3323,456.5066.3 %5.01,496.201,304.6112.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,065.823,174.00-3.5 %0.0314.3559.3581.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย67,382.1323,968.0064.4 %5.0586.62378.7935.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย27,162.2713,012.0052.1 %5.0699.55521.4525.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย77,224.9463,371.9917.9 %5.01,273.591,066.7416.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,793.4817,084.31-74.4 %0.01,596.501,745.71-9.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,557.431,750.0050.8 %5.0585.06353.4739.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,175.30764.0075.9 %5.0489.98503.28-2.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย37,993.1415,190.0060.0 %5.02,864.504,023.70-40.5 %0.0
รวม 647,912 397,360 38.67 % 46,271 28,611 38.17 %