จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,395.7808.066.3 %551.3160.570.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,675.29,970.556.0 %77.6265.8-242.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,394.010,066.53.2 %51.753.7-3.7 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย24,162.412,210.649.5 %126.271.743.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,049.92,130.030.2 %396.498.375.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,651.5392.089.3 %453.790.380.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว649.824.096.3 %437.20.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,374.9537.084.1 %397.657.085.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,386.7619.085.9 %287.157.080.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,534.4485.089.3 %339.157.083.2 %
ด่านศุลกากรท่าลี่9,034.38,470.56.2 %1,479.2608.158.9 %
ด่านศุลกากรเชียงคาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,456.1875.064.4 %1,548.3140.390.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,776.11,286.065.9 %988.7436.155.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย0.01,523.00.0 %0.0329.10.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,864.21,949.659.9 %1,616.2641.360.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,851.71,890.050.9 %1,045.8115.688.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย0.02,028.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.01.00.0 %0.00.90.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,655.61.099.9 %72.60.998.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,918.61,022.065.0 %817.136.095.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,571.1512.080.1 %627.4198.868.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,190.22,437.623.6 %568.30.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,821.02,852.025.4 %1,102.80.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,312.57,002.4-62.4 %1,254.976.793.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,964.81,936.082.3 %912.70.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,084.11,834.040.5 %817.668.491.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,078.34,733.0-16.1 %14,623.9376.797.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,133.02,078.349.7 %1,159.91,095.25.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,907.92,452.077.5 %874.6277.668.3 %
เรือนจำจังหวัดเลย35,113.224,530.330.1 %1,000.0216.278.4 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,107.0294.590.5 %1,546.986.894.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,344.41,239.063.0 %950.7149.184.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย726.8520.028.5 %684.550.092.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)0.03,808.50.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,321.71,851.044.3 %931.7234.174.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,418.61,391.268.5 %558.3900.0-61.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย58,807.10.00.0 %1,002.7346.665.4 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย0.011,774.90.0 %0.01,545.20.0 %
โรงพยาบาลเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,286.32,434.025.9 %950.7459.751.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,737.71,525.044.3 %646.40.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 210,950 112,359 0 % 37,232 7,426 0 %