จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,306.95808.0065.0 %5.0551.34160.4670.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,009.0210,066.50-0.6 %0.051.7353.67-3.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,835.369,970.5054.3 %5.077.61265.76-242.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย23,267.5212,210.5647.5 %5.0126.1971.7443.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,385.471,747.0026.8 %5.0627.41385.2738.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,936.962,130.0027.5 %5.0396.3598.3175.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย14,539.7212,488.0014.1 %5.02,871.30440.8084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,516.24392.0088.9 %5.0453.6890.2580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,987.881,169.0070.7 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,366.50485.0088.9 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,286.52681.0079.3 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,224.22619.0085.3 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว625.7624.0096.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว808.89225.0072.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,345.15464.0086.1 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,249.88537.0083.5 %5.0397.5957.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,611.23634.0082.4 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน2,868.984,003.20-39.5 %0.0835.55361.9656.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,699.668,470.522.6 %1.01,479.18608.1158.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,175.694,375.80-4.8 %0.01,407.07956.6632.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,365.10875.0063.0 %5.01,548.34140.3290.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,636.271,286.0064.6 %5.0988.72436.1155.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,886.26656.0077.3 %5.0760.52459.1639.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,617.88319.4887.8 %5.01,586.38437.0772.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,100.551,523.0062.9 %5.0969.91329.1566.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,842.131,712.007.1 %3.5541.07457.9015.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,684.041,949.6058.4 %5.01,616.24641.2760.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,709.031,890.0049.0 %5.01,045.76115.6388.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,095.9712,116.97-137.8 %0.01,330.99230.8582.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย52,098.2536,159.9930.6 %5.0564.12486.0413.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,160.732,028.0035.8 %5.0931.65361.5761.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,594.23882.0044.7 %5.072.5869.584.1 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,094.60293.0073.2 %5.068.2471.69-5.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,851.771,022.0064.2 %5.0836.1136.0195.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,475.84512.0079.3 %5.0627.41198.7968.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,072.072,437.6220.7 %5.0568.33255.8255.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,985.503,420.0031.4 %5.01,376.063,099.52-125.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,679.492,852.0022.5 %5.01,102.79833.3324.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,212.211,461.0054.5 %5.0893.63271.5369.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,152.807,002.38-68.6 %0.01,254.9376.7193.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,558.691,936.0081.7 %5.0912.65443.9451.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,969.821,834.0038.2 %5.0817.5668.4391.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,927.243,019.0023.1 %5.014,623.86376.6897.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,979.962,078.2547.8 %5.01,159.881,095.235.6 %2.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,761.112,250.0018.5 %5.0684.4665.5490.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,503.912,452.0076.7 %5.0874.61277.6068.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย33,812.7424,530.2827.5 %5.01,000.02216.2378.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,991.88294.5190.2 %5.01,546.8686.7994.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,220.501,239.0061.5 %5.0950.68149.0984.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย699.89520.0025.7 %5.0684.45277.7359.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,085.553,808.506.8 %3.0988.72388.6160.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,198.691,851.0042.1 %5.0931.66234.0874.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,254.931,391.2067.3 %5.0558.33900.00-61.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 133,378.5118,867.9943.5 %5.01,695.51386.0277.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)134,441.897,327.6894.5 %5.0334.98456.00-36.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 314,294.166,561.6654.1 %5.01,628.78406.2075.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 213,413.9546,303.67-245.2 %0.01,545.77478.9769.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย29,609.152,072.7893.0 %5.0343.97369.64-7.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย7,021.5911,671.00-66.2 %0.0838.37739.7511.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง46,226.9911,633.0074.8 %5.01,020.941,454.15-42.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย56,629.0458,209.08-2.8 %0.01,002.69346.5865.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย64,543.5538,040.0041.1 %5.01,586.17542.1365.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย7,779.0311,774.90-51.4 %0.02,162.721,545.2528.6 %5.0
โรงพยาบาลเลย352,229.81420,053.59-19.3 %0.06,880.4215,495.36-125.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,164.562,434.0023.1 %5.0950.68459.7151.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,636.311,525.0042.2 %5.0646.41248.9761.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 13,577.2611,752.3513.4 %5.04,326.714,249.391.8 %0.5
รวม 1,103,273 847,329 23.20 % 80,440 44,691 44.44 %