จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,638.40820.0077.5 %5.0234.5449.9678.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,314.851,760.0046.9 %5.0399.3419.0095.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,179.361,933.0039.2 %5.0481.7568.5185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 416,673.0939,000.00-133.9 %0.04,379.12178.3095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 144,246.0228,000.0036.7 %5.03,285.12962.3570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 231,798.0724,284.0023.6 %5.02,518.46798.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,382.50672.0084.7 %5.0259.7395.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 14,939.071,497.0069.7 %5.0333.3686.4574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,436.473,580.0051.9 %5.0348.6438.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,441.321,350.0075.2 %5.0290.2199.0065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,114.013,259.0054.2 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,724.25822.0077.9 %5.0217.1476.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,061.153,871.0036.1 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,166.371,839.0064.4 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,510.6913,000.00-99.7 %0.01,432.55685.3152.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,656.722,523.005.0 %2.51,072.92655.5038.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,209.132,269.0046.1 %5.0900.13548.1939.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,593.961,305.0049.7 %5.0367.65123.5066.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,838.571,275.0055.1 %5.0336.72117.7165.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,638.932,171.0040.3 %5.0580.68925.30-59.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,140.322,155.00-0.7 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,333.121,542.0064.4 %5.0957.15618.3035.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,731.4527,965.00-138.4 %0.01,698.8054.2696.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,394.181,594.0053.0 %5.0493.5995.9380.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,853.197,354.00-90.9 %0.0974.34368.1062.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,609.161,046.0071.0 %5.0667.450.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,833.13350.0087.6 %5.0310.6148.6084.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,800.173,522.00-95.6 %0.0715.87315.0756.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,400.0324,814.00-164.0 %0.01,527.663,112.20-103.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,916.893,778.0023.2 %5.0805.05450.6244.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,706.762,200.0040.6 %5.0614.89267.9256.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,070.8015,368.00-153.1 %0.01,337.47144.0589.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,684.511,062.0090.9 %5.0609.06272.5255.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,710.841,990.0046.4 %5.0520.48248.1952.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,041.752,300.0054.4 %5.0728.96200.7072.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,179.905,222.0015.5 %5.01,251.91545.6056.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,652.9611,827.00-54.5 %0.01,140.96126.2488.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,756.386,494.0039.6 %5.0358.90524.59-46.2 %0.0
รจก.บางขวาง 150,494.16170,232.00-13.1 %0.01,865.57539.1471.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี49,634.9944,847.009.6 %4.5812.04455.3543.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,803.21586.0079.1 %5.0253.5650.7980.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,513.571,554.0065.6 %5.0976.17458.8953.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,407.941,443.0057.7 %5.0481.75239.5550.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี8,645.5615,632.00-80.8 %0.01,622.71399.0075.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,356.241,223.0063.6 %5.0519.81152.1070.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,589.213,560.0022.4 %5.0544.91232.7557.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)34,332.0516,617.0051.6 %5.01,401.25294.6279.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 190,471.1512,325.0086.4 %5.0345.06370.78-7.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 230,174.0014,804.0050.9 %5.0616.49340.7344.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,125.692,620.0036.5 %5.0326.48329.97-1.1 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,629.619,569.00-44.3 %0.0256.96429.02-67.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี50,609.4818,344.0063.8 %5.0424.44856.95-101.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี13,584.0417,029.00-25.4 %0.02,122.15905.2357.3 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก716,388.25552,052.0022.9 %5.011,786.531,107.5690.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ225,096.44112,000.0050.2 %5.0347.10415.62-19.7 %0.0
สถาบันทันตกรรม91,161.3960,000.0034.2 %5.0233.1493.9159.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0492.1925.0894.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,573.072,679.0025.0 %5.0618.74454.2626.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,852.31790.0072.3 %5.0272.5794.7165.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี11,138.3122,800.00-104.7 %0.05,098.049,920.00-94.6 %0.0
รวม 1,779,959 1,336,519 24.91 % 64,912 31,362 51.68 %