จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,702.9820.077.9 %234.550.078.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี0.01,760.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,235.71,933.040.3 %481.868.585.8 %
สำนักงานสรรพากรภาค 416,082.539,000.0-142.5 %4,379.1178.395.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 145,030.528,000.037.8 %3,285.1962.370.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 232,361.924,284.025.0 %2,518.5798.068.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,168.63,871.037.2 %319.795.070.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,258.01,839.065.0 %258.785.567.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,460.2672.084.9 %259.795.063.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,537.81,350.075.6 %290.299.065.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,568.33,580.052.7 %348.638.089.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,703.82,523.06.7 %1,072.9655.538.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,283.82,269.047.0 %900.1548.239.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,888.91,275.055.9 %336.7117.765.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,703.52,171.041.4 %580.7925.3-59.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,178.32,155.01.1 %407.80.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,410.01,888.057.2 %957.2650.832.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,673.11,046.071.5 %667.50.999.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี0.03,522.00.0 %0.0315.10.0 %
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี16,785.92,200.086.9 %5,082.5267.994.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,178.415,368.0-148.7 %1,286.8144.088.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี0.03,000.00.0 %0.095.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี4,945.55,222.0-5.6 %1,251.9545.656.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,947.16,494.040.7 %358.9524.6-46.2 %
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี50,515.044,847.011.2 %812.0455.443.9 %
รจก.บางขวาง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.050.80.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สปส.จ.นนทบุรี8,751.015,632.0-78.6 %1,603.7399.075.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,415.80.00.0 %519.8152.170.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,664.83,560.023.7 %542.7232.857.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)34,940.816,617.052.4 %1,401.3294.679.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 230,709.014,804.051.8 %616.5340.744.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 192,075.212,325.086.6 %345.1370.8-7.5 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี11,842.017,029.0-43.8 %2,094.0905.256.8 %
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ0.0112,000.00.0 %0.0415.60.0 %
สถาบันทันตกรรม0.060,000.00.0 %0.093.90.0 %
สถาบันโรคทรวงอก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)0.00.10.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,902.9790.072.8 %272.60.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 428,506 273,564 0 % 32,806 10,001 0 %