จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,352.731.00100.0 %5.0535.56131.3975.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,194.628,261.9026.2 %5.081.15124.88-53.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี14,632.0714,758.19-0.9 %0.085.6525.1270.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี111,896.025,019.9695.5 %5.04,610.52236.9294.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 482,752.561,807.9797.8 %5.04,641.7948.5899.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,412.401,652.2251.6 %5.0877.85151.1782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1012,781.9928,297.00-121.4 %0.03,563.64320.9391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี17,220.7317,981.11-4.4 %0.04,871.211,082.0777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,699.193,685.8835.3 %5.0533.9059.3888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,456.97402.0088.4 %5.0251.0080.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี800.38867.00-8.3 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,972.98875.5278.0 %5.0215.0074.1465.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,408.20300.0094.5 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง267.961.0099.6 %5.0350.870.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,372.3694.0098.3 %5.0993.45114.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,726.43241.0093.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,680.60582.0084.2 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,508.46369.0089.5 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,408.20361.0093.3 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,584.07405.0088.7 %5.0442.0157.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,455.61464.0086.6 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,741.00232.0093.8 %5.0298.769.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,193.45388.0090.7 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,405.63325.0090.5 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,735.31670.0082.1 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,011.206,160.19-22.9 %0.02,363.371,438.7339.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,075.284,024.00-30.8 %0.0877.84434.0350.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,100.341,556.0025.9 %5.0343.69157.0454.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,393.95478.5080.0 %5.0433.25155.7964.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,439.45655.0073.1 %5.0477.57245.3948.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,439.45364.0085.1 %5.0447.08146.8367.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,908.131,651.0043.2 %5.0744.73202.3272.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี6,218.106,601.01-6.2 %0.01,224.05843.5531.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,184.371,518.8552.3 %5.0782.76565.7127.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 540,507.7325,790.0036.3 %5.06,864.0540,303.75-487.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,536.282,125.0039.9 %5.01,590.10769.3751.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี598.91556.947.0 %3.5630.64255.0059.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,853.424,716.0046.7 %5.03,197.802,450.5723.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,186.374,410.89-101.7 %0.0584.77705.05-20.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,430.814,480.0017.5 %5.01,714.55748.3056.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,554.905,589.00-118.8 %0.01,410.300.9599.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,843.622,320.0039.6 %5.01,703.152,662.63-56.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี12,881.3517,859.00-38.6 %0.01,885.70599.2868.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี195,636.09520,358.38-166.0 %0.0751.87201.4073.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,461.961,370.0060.4 %5.0953.913,756.30-293.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)10,346.004,161.6059.8 %5.01,151.600.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,353.1411,092.50-18.6 %0.03,704.54160.2795.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,684.3110,225.244.3 %2.04,449.794,296.573.4 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,142.872,078.003.0 %1.577.550.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,358.7085.6493.7 %5.0877.8535.9995.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,893.891.00100.0 %5.0763.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,199.604,354.68-3.7 %0.01,201.12516.4857.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,834.901.00100.0 %5.01,581.440.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,879.508,792.03-205.3 %0.01,253.10721.2742.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,495.001,699.0051.4 %5.01,048.99539.9848.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,961.3819,832.22-80.9 %0.02,136.63261.3487.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,306.852,918.8332.2 %5.01,201.12488.1059.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,736.463,590.403.9 %1.51,068.00207.0080.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,058.813,257.2146.2 %5.01,904.71244.6987.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,793.512,976.0037.9 %5.01,429.31370.3674.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,484.955,267.00-254.7 %0.0494.42110.9177.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี20,909.498,427.0059.7 %5.0525.71301.1942.7 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 79,688.6343,854.9045.0 %5.01,648.89900.4145.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,791.241,177.0757.8 %5.0630.6457.2290.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,083.733,515.9413.9 %5.01,125.06255.4777.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,492.931,428.0090.1 %5.05,144.70253.9195.1 %5.0
สปจ.อุดรธานี8,692.898,685.000.1 %0.51,570.59763.7051.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี3,764.132,522.9833.0 %5.0877.85269.8169.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,480.4650,786.33-826.7 %0.01,169.99260.0377.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,031.88153.0097.5 %5.02,653.571,161.3756.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 16,855.5911,097.60-61.9 %0.01,402.701,085.4022.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 232,407.073,188.9390.2 %5.01,443.221,151.4520.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 39,227.8614,257.62-54.5 %0.01,351.30474.6964.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 443,165.2111,792.0172.7 %5.01,521.35624.4259.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,243.954,056.8850.8 %5.0357.8049.4986.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,444.9012,456.17-0.1 %0.0460.78351.7123.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี82,571.47842.1999.0 %5.01,821.18201.1689.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี76,956.4224,845.0067.7 %5.01,089.66566.4548.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี90,731.6447,555.0047.6 %5.01,171.97950.4018.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี64,798.2429,253.0054.9 %5.01,023.621,377.68-34.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี34,557.4420,715.9940.1 %5.01,043.94580.6544.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี72,285.9633,923.6053.1 %5.01,000.70978.952.2 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ72,259.9513,343.0081.5 %5.01,017.80583.5242.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน99,373.9247,037.9652.7 %5.01,025.302,212.35-115.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี26,893.3526,599.001.1 %0.54,199.782,497.4040.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี44,137.1728,185.1936.1 %5.01,328.34329.6775.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,433.31679.0072.1 %5.01,209.29143.6088.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,497.002,705.0039.8 %5.01,061.95523.8450.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,734.086,870.00-45.1 %0.01,687.48220.1887.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,093.831,792.0042.1 %5.01,223.81247.5679.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,335.043,749.4063.7 %5.02,693.24816.3069.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,121.98361.0088.4 %5.0858.83399.3153.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี32,626.8616,164.9350.5 %5.03,136.092,382.0324.0 %5.0
รวม 1,700,139 1,262,979 25.71 % 128,352 90,847 29.22 %