จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,430.91.0100.0 %535.60.999.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.0124.90.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี115,612.15,020.095.7 %4,610.5236.994.9 %
สำนักงานคลังเขต 485,500.81,808.097.9 %4,641.848.699.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรภาค 1011,464.328,297.0-146.8 %3,563.6330.090.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,039.13,685.926.9 %533.959.488.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,571.8402.088.7 %251.080.867.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี0.0867.00.0 %0.095.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,587.8300.094.6 %879.210.098.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,550.894.098.3 %993.5114.088.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง353.7582.0-64.6 %311.8114.063.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,587.8361.093.5 %823.276.090.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,570.4464.087.0 %283.785.569.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,865.2232.094.0 %298.89.097.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,518.7325.090.8 %250.476.069.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,823.1670.082.5 %286.676.073.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,170.10.00.0 %343.7165.052.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักชลประทานที่ 50.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 50.02,125.00.0 %0.0769.40.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี0.04,480.00.0 %0.0748.30.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี4,493.417,859.0-297.4 %1,201.1599.350.1 %
ท่าอากาศยานอุดรธานี0.0520,358.40.0 %0.0201.40.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,576.91,370.061.7 %953.91.999.8 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (จ.อุดรธานี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,663.811,092.5-14.8 %3,704.5160.395.7 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,803.2628.877.6 %687.70.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,339.14,354.7-0.4 %1,201.1516.557.0 %
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,367.219,832.2-91.3 %2,136.6261.387.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,449.92,918.834.4 %1,201.1488.159.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,860.63,590.47.0 %1,068.0217.979.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,029.83,257.246.0 %1,771.6244.786.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางอุดรธานี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,883.91,177.159.2 %630.657.290.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,974.21,428.090.5 %5,144.764.598.7 %
สปจ.อุดรธานี8,981.68,685.03.3 %1,570.6763.751.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี3,889.12,523.035.1 %877.8269.869.3 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 40.011,792.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี19,528.126,599.0-36.2 %2,846.72,497.412.3 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,992.1679.077.3 %1,209.3143.688.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)0.06,870.00.0 %0.0220.20.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,148.31,792.043.1 %1,204.8247.679.5 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 361,458 150,028 0 % 45,330 8,016 0 %