จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,113.441,839.2640.9 %5.02,089.5693.0795.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,684.161,472.0060.0 %5.0576.46242.3258.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,818.448,801.17-29.1 %0.01,317.74429.7667.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น24,902.0024,924.50-0.1 %0.0148.22226.92-53.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,864.754,837.8029.5 %5.052.62110.74-110.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 163,779.7357,907.0064.6 %5.0348.08866.04-148.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,857.8412,233.70-151.8 %0.01,584.31181.6588.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,039.852,883.005.2 %2.5823.6747.5994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,711.4021,504.00-21.4 %0.04,284.581,453.3066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,083.341,443.0064.7 %5.0429.8388.6679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,333.321,192.0072.5 %5.0314.4789.6271.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,309.08424.0090.2 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,264.75419.0090.2 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,002.53327.0091.8 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,969.31942.0076.3 %5.0490.45169.9665.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,830.16154.0096.0 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,595.65985.0078.6 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,960.80536.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,605.07325.0091.0 %5.0297.7476.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,231.471,063.0074.9 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,250.80850.0080.0 %5.0460.3255.4288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,925.92384.0090.2 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,971.14418.0089.5 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,005.61406.0089.9 %5.0349.7876.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,546.49461.0087.0 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,676.59452.0087.7 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,818.64299.0092.2 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,721.40381.0089.8 %5.0402.639.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,755.86257.0093.2 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,744.873,745.44-0.0 %0.01,070.94726.4232.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,294.31510.0077.8 %5.0428.08163.4961.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,482.16794.0068.0 %5.0467.6194.8679.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,357.17448.0081.0 %5.0414.38161.4461.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,336.60851.0063.6 %5.0531.58100.4781.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,102.301,445.3053.4 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,205.703,713.0011.7 %5.01,375.13352.1574.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,327.311,675.0049.7 %5.01,740.54673.1461.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,900.062,328.0040.3 %5.01,051.86927.2711.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 618,679.6745,247.00-142.2 %0.07,510.666,930.007.7 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,968.89901.0069.7 %5.0747.610.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,406.532,870.0069.5 %5.03,580.993,243.539.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,101.294,284.0016.0 %5.01,641.361,819.75-10.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,618.8919,635.50-157.7 %0.02,670.871,826.8531.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,638.3921,516.0019.2 %5.0972.54237.5175.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,211.135,935.98-41.0 %0.02,063.3024.9498.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,827.8911,631.00-536.3 %0.0524.271,794.55-242.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,724.334,791.3228.7 %5.02,268.89707.7568.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,455.003,545.3220.4 %5.01,019.30345.8066.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,538.922,075.0041.4 %5.01,375.721,208.1612.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น5,456.2545,638.67-736.4 %0.01,641.36446.5072.8 %5.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น45,476.10212,385.02-367.0 %0.0615.79535.2513.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,540.7116,529.79-43.2 %0.03,980.334,049.05-1.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,245.449,134.5540.1 %5.02,196.80199.5090.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,240.482,933.0073.9 %5.01,089.8978.6392.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,099.726,845.00-67.0 %0.01,571.61175.7588.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)52,132.1311,886.3377.2 %5.021,854.351,629.8292.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,747.4613,961.73-142.9 %0.02,282.571,394.1938.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,327.215,309.3027.5 %5.03,058.921,235.0059.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,359.7911,151.1545.2 %5.0323.08109.6166.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,523.74787.0048.4 %5.071.0072.39-2.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,223.552,153.0049.0 %5.01,070.88113.8189.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,221.051,272.0060.5 %5.0804.65223.1072.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,022.656,051.44-100.2 %0.0766.62369.4351.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,042.3344,801.00-457.1 %0.02,192.822,964.86-35.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,819.463,575.0038.6 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,507.7616,813.00-123.9 %0.01,907.6486.1495.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น2,599.121,394.0046.4 %5.0576.463,992.85-592.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,105.463,627.00-16.8 %0.0804.65426.5547.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,625.128,810.00-90.5 %0.01,051.86203.6680.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,509.036,220.14-37.9 %0.01,280.05322.8174.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,924.693,732.8924.2 %5.01,320.04355.3973.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,715.934,192.00-12.8 %0.012,226.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,341.605,834.0062.0 %5.0767.59462.1139.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,387.9713,800.0015.8 %5.0525.07348.3233.7 %5.0
รจก.ขอนแก่น 81,679.6666,030.1919.2 %5.01,591.0536.1597.7 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 28,806.156,604.0077.1 %5.0883.68372.1057.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 414,133.567,818.3044.7 %5.03,069.891,673.9945.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,624.121,514.0042.3 %5.0652.53227.4265.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,829.7118,381.0028.8 %5.01,905.92189.5390.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,249.522,459.0024.3 %5.0918.75532.4942.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,185.237,923.003.2 %1.51,850.53770.5458.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,979.313,159.0020.6 %5.01,184.97681.4542.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,136.242,994.0027.6 %5.01,665.77149.0491.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,599.936,929.91-92.5 %0.0994.81460.0753.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น24,719.734,865.8080.3 %5.01,684.53381.0777.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)20,223.54821.7195.9 %5.02,568.391,066.5558.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 128,022.8015,551.0044.5 %5.01,002.19731.5027.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 28,901.4910,997.23-23.5 %0.0734.99341.0253.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 354,528.8911,550.4878.8 %5.01,367.30552.9059.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 434,141.6617,316.5449.3 %5.01,689.681,274.1224.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 535,945.837,131.3380.2 %5.0821.491,393.25-69.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,137.6714,383.63-134.4 %0.0414.30520.00-25.5 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น38,752.6915,281.7960.6 %5.0359.95819.33-127.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น84,091.5375,860.009.8 %4.51,946.241,002.7848.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง28,236.7518,088.0035.9 %5.01,083.47642.5640.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น156,465.5350,062.0268.0 %5.01,151.94620.0746.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น28,747.8131,895.67-10.9 %0.01,071.231,807.60-68.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น29,260.7219,045.4434.9 %5.0975.96367.0362.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน57,874.0316,350.0071.7 %5.01,015.39666.6334.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ99,675.4831,212.0068.7 %5.01,176.35611.8248.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น76,815.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,210.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่46,933.4517,472.0062.8 %5.0942.20757.5719.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล36,604.8420,624.0043.7 %5.01,008.301,003.000.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,441.4825,380.00-200.7 %0.01,540.412,040.43-32.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น17,370.72150,480.03-766.3 %0.04,714.311,787.5062.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น18,051.6932,241.00-78.6 %0.0990.73423.9057.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,696.18800.0070.3 %5.0899.65144.7283.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น138,817.2064,226.6053.7 %5.02,159.78316.9085.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,653.452,758.0024.5 %5.0899.79267.0370.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,026.0710,546.00-109.8 %0.02,153.44107.3595.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,432.781,079.0055.6 %5.01,378.730.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,953.861,453.0050.8 %5.0785.64237.3969.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 489,081.6614,156.0684.1 %5.028,910.753,949.3286.3 %5.0
รวม 1,987,281 1,550,341 21.99 % 183,644 74,780 59.28 %