จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,808.81,472.061.4 %576.5242.358.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น26,247.424,924.55.0 %151.8226.9-49.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,097.04,837.831.8 %52.6110.7-110.5 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 169,321.257,907.065.8 %348.1866.0-148.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น0.00.00.0 %0.0181.60.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,142.72,883.08.3 %823.747.694.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น16,866.921,504.0-27.5 %4,284.61,453.366.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,394.6850.080.7 %460.355.488.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,801.0452.088.1 %259.69.096.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,923.2299.092.4 %255.49.096.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,847.3381.090.1 %402.69.097.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,882.9257.093.4 %180.176.057.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,907.71,192.075.7 %314.589.671.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,454.9424.090.5 %168.38.195.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,409.0419.090.5 %167.69.094.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,138.0327.092.1 %296.076.074.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,103.6942.077.0 %490.5170.465.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,874.2154.096.0 %421.39.097.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,751.1985.079.3 %340.485.574.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,094.8536.086.9 %273.985.568.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,374.61,063.075.7 %371.8123.566.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,105.5418.089.8 %411.37.298.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,141.1406.090.2 %349.876.078.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,666.5461.087.4 %333.881.075.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,221.51,443.065.8 %429.888.779.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,094.4384.090.6 %369.57.298.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,727.0325.091.3 %297.776.074.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,569.8794.069.1 %467.694.979.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,415.7851.064.8 %531.6100.581.1 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,348.03,713.014.6 %1,375.1352.174.4 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 60.01,675.00.0 %0.0673.10.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานชลประทานที่ 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,724.83,426.064.8 %3,581.02,874.719.7 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 50.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,658.12,075.043.3 %1,375.71,208.212.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)0.09,134.50.0 %0.0199.50.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,238.46,845.0-61.5 %1,571.676.095.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,575.15,687.024.9 %3,058.9495.183.8 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,048.74,917.476.6 %323.1109.666.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,575.3787.050.0 %71.072.4-2.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,366.52,153.050.7 %1,070.9113.889.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,330.01,272.061.8 %804.7223.172.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,314.444,801.0-438.8 %2,192.82,964.9-35.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,517.316,813.0-123.7 %1,907.686.195.5 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,661.66,220.1-33.4 %1,280.1322.874.8 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,091.33,732.926.7 %1,320.0355.473.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,942.413,800.018.5 %525.1348.333.7 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทสบ.ขอนแก่น 0.06,604.00.0 %0.0372.10.0 %
รจก.ขอนแก่น 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 414,611.87,818.346.5 %3,069.91,383.854.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,712.31,514.044.2 %652.50.999.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น4,091.44,928.0-20.4 %1,089.9266.775.5 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,359.52,459.026.8 %918.8532.542.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,462.27,923.06.4 %1,850.5770.558.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,088.83,159.022.7 %1,146.9681.540.6 %
สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น0.02,994.00.0 %0.0149.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 128,951.215,551.046.3 %997.6731.526.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 20.00.00.0 %0.0341.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 40.00.00.0 %0.01,274.10.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 50.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน59,832.216,350.072.7 %1,015.40.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น12,290.2150,929.9-1,128.0 %4,714.11,874.760.2 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,787.4800.071.3 %899.7144.783.9 %
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,777.12,758.027.0 %899.8267.070.3 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,242.010,546.0-101.2 %2,172.4107.495.1 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,515.11,079.057.1 %1,378.70.999.9 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น0.01,453.00.0 %0.0237.40.0 %
ตำรวจภูธรภาค 492,095.714,156.184.6 %28,910.80.00.0 %
รวม 661,591 483,105 0 % 54,079 20,658 0 %