จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,303.91495.0078.5 %5.0366.740.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,281.438,940.9037.4 %5.0228.2288.6561.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,663.921,193.0055.2 %5.0480.84109.6477.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,760.621,956.0029.1 %5.0556.9097.6582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,607.795,536.6116.2 %5.01,469.67580.3460.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,539.671,108.2968.7 %5.0236.5890.0661.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,578.70272.0092.4 %5.0344.60133.3261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,335.45290.0091.3 %5.0249.4888.6964.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,412.47265.0092.2 %5.0280.5469.6675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,316.65411.0087.6 %5.0277.1680.2371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,215.36138.0095.7 %5.0237.2423.0190.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,627.642,258.0037.8 %5.0899.19599.0033.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,635.871,954.0046.3 %5.0880.17730.4617.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,887.13905.0068.7 %5.0575.92340.2240.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,891.42590.2079.6 %5.0575.92187.4067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,234.651,924.0054.6 %5.01,165.41830.7628.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,770.011,213.2331.5 %5.0450.97620.65-37.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู5,089.622,652.0047.9 %5.0849.19507.1240.3 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�4,162.831,525.0563.4 %5.01,127.38114.0089.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�5,074.9710,201.93-101.0 %0.0975.25323.0166.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,807.481,395.0050.3 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,506.84228.0084.9 %5.047.5424.1449.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,815.28700.0075.1 %5.0418.35108.3074.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,558.37365.0085.7 %5.0471.84390.6817.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,128.152,494.0020.3 %5.0671.00222.7766.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,673.3053,474.87-1,044.3 %0.01,355.5723,474.00-1,631.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,162.615,018.00-58.7 %0.0690.01392.9743.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู6,314.971,767.0072.0 %5.0823.13120.0985.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,706.3412,264.82-114.9 %0.01,798.04100.8794.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,188.681,515.0085.1 %5.0575.92429.6925.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,893.522,680.507.4 %3.5651.98681.24-4.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,540.392,647.0025.2 %5.0861.16481.2644.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,247.821,800.0057.6 %5.0553.65244.1655.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,606.822,409.007.6 %3.5480.8435.0792.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู29,817.572,340.0092.2 %5.0626.36303.8051.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�36,869.6923,422.8636.5 %5.0717.57848.33-18.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,250.73711.0068.4 %5.0385.7642.7588.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,897.691,483.0048.8 %5.0651.9877.8188.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,663.79677.0074.6 %5.0480.84255.1446.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,845.603,404.0011.5 %5.0747.06414.8144.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,032.761,889.0037.7 %5.0632.97177.6571.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,148.143,009.424.4 %2.0671.00717.16-6.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 219,486.1611,583.9440.6 %5.01,071.68536.0650.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 8,924.3818,404.00-106.2 %0.01,055.17971.148.0 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู1,205.583,268.11-171.1 %0.0299.79285.004.9 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู34,625.5434,992.00-1.1 %0.0896.83688.0023.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง43,864.111,345.6896.9 %5.0622.15445.3428.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�6,714.7313,039.60-94.2 %0.01,479.851,208.3118.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,123.211,451.0053.5 %5.0632.97441.0130.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,669.71790.0070.4 %5.0385.76240.1637.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,947.502,398.4685.0 %5.04,062.315,247.55-29.2 %0.0
รวม 359,628 256,796 28.59 % 37,679 45,288 -20.19 %