จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู0.08,940.90.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,866.81,956.031.8 %556.997.782.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,463.7290.091.6 %249.588.764.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,380.3272.092.0 %344.6133.361.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�0.02,258.00.0 %0.0599.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู887.4905.0-2.0 %386.7340.212.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,791.9590.278.9 %575.9187.467.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู0.01,213.20.0 %0.0620.70.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
�.�.�. หนองบัวลำภ�0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�5,059.410,201.9-101.6 %975.3323.066.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,915.51,395.052.2 %633.067.989.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,564.81.099.9 %47.50.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,923.6700.076.1 %418.4108.374.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,656.8365.086.3 %471.8390.717.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู0.02,494.00.0 %0.0222.80.0 %
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู0.053,474.90.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,073.55,018.0-63.3 %488.8393.019.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู1,793.71,767.01.5 %468.4120.174.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู0.017,949.80.0 %0.0100.90.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,580.61,515.085.7 %575.9429.725.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,004.82,680.510.8 %652.0681.2-4.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,571.22,647.025.9 %861.2429.150.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,411.21,800.059.2 %553.7244.255.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู744.12,409.0-223.8 %367.335.190.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู29,999.62,340.092.2 %773.3303.860.7 %
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�38,156.923,422.938.6 %716.4848.3-18.4 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,337.3711.069.6 %385.842.888.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,009.11,483.050.7 %652.077.888.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,766.2677.075.5 %480.8255.146.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,414.93,404.022.9 %747.1414.844.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 20.011,583.90.0 %0.0536.10.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือ�0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,243.31,451.055.3 %633.0441.030.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,324.6790.066.0 %385.8240.237.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู0.02,398.50.0 %0.05,247.60.0 %
รวม 141,941 68,791 0 % 13,353 6,693 0 %