จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,591.26567.8484.2 %5.0380.79143.9462.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ14,829.4712,839.1013.4 %5.058.07248.00-327.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,006.421,191.1660.4 %5.0532.91154.7471.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,001.086,190.39-106.3 %0.0570.9553.6490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,107.536,065.0114.7 %5.01,692.90467.2072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,297.14914.0082.7 %5.0213.6260.2671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,810.31451.0088.2 %5.0239.8873.6069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,454.18375.0089.1 %5.0356.1454.3984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,576.41342.0090.4 %5.0212.09112.2547.1 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,696.33367.0092.2 %5.0196.9771.7363.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,767.872,063.0745.2 %5.0913.24622.2031.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,565.441,491.0058.2 %5.0761.11546.9728.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,107.501,068.3665.6 %5.0608.99380.7237.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,619.53725.0072.3 %5.0418.8323.2094.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,123.043,048.0026.1 %5.0989.311,247.60-26.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,856.133,960.00-113.3 %0.0440.72849.30-92.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,323.681,310.0060.6 %5.0666.03579.5013.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,632.752,508.2831.0 %5.0548.06177.9467.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ5,210.248,901.15-70.8 %0.0856.19194.1577.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,427.391,893.0044.8 %5.0704.07109.2584.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,463.011,379.1660.2 %5.0666.0353.9891.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,757.70799.7771.0 %5.0475.870.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,187.861,940.0039.1 %5.0647.02288.9555.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,803.55227.4295.3 %5.01,312.582,651.87-102.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,559.421,065.5583.8 %5.0837.18529.7436.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,125.251,747.0044.1 %5.0628.00332.1147.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ6,741.7811,851.39-75.8 %0.01,597.820.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,774.231,127.2659.4 %5.0475.87160.1366.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,667.233,308.789.8 %4.5799.17761.084.8 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,183.342,515.1621.0 %5.0647.0217.9997.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,046.142,615.0014.2 %5.0818.16821.06-0.4 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,560.491,992.0622.2 %5.0418.8364.7784.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,231.091,647.0085.3 %5.0659.07389.3640.9 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 28,777.1232,719.18-13.7 %0.0665.61668.63-0.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,531.47438.0082.7 %5.0380.7957.0085.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,078.661,663.5046.0 %5.0570.9571.9787.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,521.57659.7473.8 %5.0418.8357.5886.3 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ3,653.012,402.6134.2 %5.0818.16474.6442.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,389.28664.0084.9 %5.0589.9775.3987.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,267.553,746.00-14.6 %0.0685.05249.8163.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ67,837.7514,696.0078.3 %5.01,437.84909.9636.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,655.353,274.20-23.3 %0.0294.94134.9054.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน45,243.897,440.0083.6 %5.0578.27900.45-55.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญไม่ครบ49,330.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ39.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,584.6516,589.86-43.2 %0.01,444.141,807.24-25.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,091.031,749.0043.4 %5.0570.95395.8430.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,790.911,234.2355.8 %5.0418.85543.37-29.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,825.8812,993.7522.8 %5.04,521.172,595.6242.6 %5.0
รวม 342,353 188,756 44.87 % 34,739 21,186 39.01 %