จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,066.66,190.4-101.9 %571.053.690.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
หน่วยจัดเก็บย่อยพนา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,850.12,063.146.4 %913.2622.231.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.0547.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ0.012,567.70.0 %0.0849.50.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,396.21,310.061.4 %666.0579.513.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,712.02,508.332.4 %548.1177.967.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ0.01,893.00.0 %0.0109.30.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,817.9799.871.6 %475.90.999.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,702.51,065.684.1 %811.90.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ0.011,851.40.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,616.41,992.123.9 %418.864.884.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,561.01,647.082.8 %198.0389.4-96.6 %
รจจ.อำนาจเจริญ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,075.61.0100.0 %571.072.087.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,576.6659.774.4 %7,421.357.699.2 %
สปส.จ.อำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ0.014,696.00.0 %0.0910.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,230.30.00.0 %578.3900.4-55.7 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,158.51,749.044.6 %571.0395.830.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,851.81,234.256.7 %418.9543.4-29.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 47,385 21,220 0 % 13,351 3,858 0 %