จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,907.1730.081.3 %592.8141.676.1 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,698.47,319.131.6 %71.370.41.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,757.13,685.8-33.7 %707.041.394.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,343.51,916.742.7 %670.252.792.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ9,276.010,400.0-12.1 %2,513.5845.566.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,597.9403.088.8 %463.249.489.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,909.4458.088.3 %461.972.284.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,497.8330.090.6 %241.647.180.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,138.11,441.565.2 %337.166.480.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,574.3471.086.8 %319.781.874.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,516.0302.093.3 %334.879.876.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,700.2385.089.6 %346.9108.468.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,663.6446.087.8 %307.5107.465.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,566.0289.091.9 %381.360.884.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,557.9454.087.2 %204.043.578.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,605.2264.094.3 %373.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,531.7366.089.6 %507.40.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,693.92,001.545.8 %422.460.585.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ1,196.44,020.4-236.0 %821.01,297.7-58.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,688.2899.066.6 %490.8274.544.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,717.21.0100.0 %531.455.189.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,273.13,091.027.7 %992.2665.233.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,375.51,376.059.2 %592.9206.865.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ6,424.54,584.028.6 %2,114.1645.169.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก.ชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,084.514,231.8-76.0 %1,312.918.298.6 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,630.3546.066.5 %75.885.1-12.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,602.2792.069.6 %707.1791.9-12.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,299.93,428.0-3.9 %565.3295.147.8 %
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ1,151.31,541.8-33.9 %609.80.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,596.211,373.0-147.4 %992.255.494.4 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ0.01,245.30.0 %0.0244.70.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,266.53,219.01.5 %916.1407.355.5 %
รจจ.ชัยภูมิ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ0.03,210.00.0 %0.0197.60.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สปส.จ.ชัยภูมิ5,764.34,582.720.5 %1,315.5477.163.7 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,248.66,978.03.7 %1,144.30.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 173,468.111,946.283.7 %1,846.8240.287.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ27,238.813,740.049.6 %1,019.7732.528.2 %
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ28,993.11,698.694.1 %951.1519.345.4 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,866.010,381.2-77.0 %2,399.71,495.037.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,995.01,868.037.6 %821.0254.169.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 276,414 131,960 0 % 26,841 10,445 0 %