จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,768.07729.9680.6 %5.0592.85141.6376.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,317.697,319.0629.1 %5.071.3470.381.4 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,658.993,685.77-38.6 %0.0706.9541.2994.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,224.541,916.7340.6 %5.0670.1952.7492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,782.0110,400.0029.6 %5.02,513.46845.5066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,355.31302.0093.1 %5.0334.7679.8576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,373.29330.0090.2 %5.0241.6047.0580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,441.33264.0094.1 %5.0372.9955.2585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,533.18446.0087.4 %5.0307.5489.5470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,990.871,441.5063.9 %5.0337.1066.4080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,568.50385.0089.2 %5.0346.93108.4068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,439.05289.0091.6 %5.0381.2960.7584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,431.25454.0086.8 %5.0203.9843.4678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,770.27458.0087.9 %5.0461.9472.1884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,562.44481.0086.5 %5.0422.3760.5385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,447.06471.0086.3 %5.0319.7181.7974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,469.82403.0088.4 %5.0463.2149.4389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,406.04366.0089.3 %5.0507.43125.3675.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,074.954,020.44-30.7 %0.0840.061,297.68-54.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,620.481.00100.0 %5.0531.3655.1089.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,592.50899.0065.3 %5.0490.76274.5544.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,596.78894.0065.6 %5.0638.65190.0070.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,121.073,090.9625.0 %5.0992.19665.2333.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,825.02171.2493.9 %5.0840.06264.6468.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,255.411,376.0057.7 %5.0592.86206.8365.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,506.614,584.0038.9 %5.02,665.59645.1575.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,196.062,942.24-34.0 %0.0625.16608.432.7 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,966.034,743.004.5 %2.01,355.321,272.206.1 %3.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,781.174,016.76-6.2 %0.01,144.3136.3296.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,525.6414,231.76-89.1 %0.01,198.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,075.272,139.0047.5 %5.01,049.23197.8581.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,572.25546.0065.3 %5.075.8385.15-12.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,257.15922.8971.7 %5.0935.1342.4995.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,515.63792.0068.5 %5.0707.13791.90-12.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,182.443,428.00-7.7 %0.0565.29295.1347.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ4,910.2537,774.21-669.3 %0.01,353.492,030.72-50.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,842.775,313.68-9.7 %0.01,543.831,021.8433.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ4,181.681,541.8363.1 %5.0935.14198.9778.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,432.6711,373.00-156.6 %0.0992.1955.4494.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,503.73119.0096.6 %5.0992.19526.1147.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,828.902,408.6437.1 %5.01,125.30288.5874.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,931.541,245.2674.7 %5.01,106.28244.6977.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,438.173,395.6823.5 %5.01,011.17632.4737.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,484.82333.5492.6 %5.0706.9541.8894.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,150.223,219.00-2.2 %0.0916.12407.2755.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ32,420.712,343.0092.8 %5.01,001.69669.4133.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,365.74698.8070.5 %5.0592.85160.1773.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,354.593,210.004.3 %2.0973.16197.6579.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,048.031,068.3065.0 %5.0725.96146.4379.8 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,559.204,582.6617.6 %5.01,315.45477.0563.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,430.462,956.7333.3 %5.0973.17328.3566.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,990.666,978.000.2 %0.51,144.31126.3589.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 170,853.5811,946.2483.1 %5.01,846.77240.2487.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,346.659,397.779.2 %4.51,771.23777.2156.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 329,026.0310,114.2665.2 %5.01,555.3514.0099.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,441.032,001.6018.0 %5.0232.056.4797.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์26,903.7511,718.3656.4 %5.0929.77788.5615.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ41,134.2726,982.0034.4 %5.01,029.841,130.00-9.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ26,269.4613,740.0047.7 %5.01,019.68732.5328.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ27,961.301,698.6193.9 %5.0951.14519.3445.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ69,967.6758,057.9917.0 %5.01,634.36495.2569.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,657.2810,381.18-83.5 %0.02,399.701,494.9837.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,888.371,868.0035.3 %5.0821.04254.1469.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,908.61602.0079.3 %5.0413.14196.6052.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ45,354.2930,820.1532.0 %5.05,119.941,211.9176.3 %5.0
รวม 606,791 356,830 41.19 % 60,438 24,435 59.57 %