จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,382.6870.080.1 %490.6292.440.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร28,163.98,483.069.9 %514.848.690.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,806.01,380.050.8 %509.6429.415.7 %
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,976.11,681.043.5 %566.688.784.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,537.212,492.014.1 %1,593.5385.775.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,443.51,428.067.9 %365.972.580.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง404.2309.023.6 %414.013.096.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,277.9826.035.4 %343.689.873.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,228.0304.094.2 %256.8116.154.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,228.0297.094.3 %302.586.571.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,533.0527.088.4 %243.389.663.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,913.0379.090.3 %218.692.757.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,369.02,978.411.6 %680.7281.258.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,413.30.00.0 %137.257.058.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ1,472.3460.068.8 %461.7178.661.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,767.6441.084.1 %380.7186.251.1 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,483.01,426.068.2 %870.9572.634.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,752.71,875.050.0 %718.71,379.4-91.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,566.41,187.066.7 %642.7356.344.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,988.82,123.046.8 %813.81,379.4-69.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,785.02,842.040.6 %1,137.1519.654.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,881.52,457.058.2 %1,498.40.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,282.22,846.033.5 %908.90.00.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,111.81,857.063.7 %1,270.20.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,346.2983.770.6 %547.6427.521.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,760.02,541.032.4 %718.7621.313.6 %
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,204.72,457.052.8 %1,308.2403.869.1 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร4,743.62,451.048.3 %1,118.1413.363.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,064.31,892.038.3 %919.7410.455.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,374.71,452.066.8 %965.9514.946.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,612.02,425.032.9 %661.7441.833.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร4,033.72,509.037.8 %832.8422.349.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,626.72,421.033.2 %661.7433.234.5 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,143.02,214.046.6 %870.9621.328.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,813.12,142.043.8 %737.8441.840.1 %
สพ.ยโสธร3,549.32,554.028.0 %642.7395.938.4 %
รจจ.ยโสธร 32,744.822,430.531.5 %715.1419.741.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร3,063.02,452.019.9 %433.5433.20.1 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,626.92,542.029.9 %661.7621.36.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,156.72,452.022.3 %471.5418.911.2 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,088.44,115.7-0.7 %832.8234.271.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,672.42,423.034.0 %680.7427.537.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,832.52,422.079.5 %3,837.5518.786.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,148.52,542.050.6 %1,597.9514.967.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 26,690.22,425.063.8 %1,308.0535.859.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,469.22,132.038.5 %242.1441.8-82.5 %
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร82,437.73,424.095.8 %1,667.2433.274.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร47,757.62,242.095.3 %1,187.3433.263.5 %
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา18,545.52,422.086.9 %699.0433.238.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร5,795.32,425.058.2 %1,549.81,457.36.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,537.62,232.036.9 %623.7429.431.1 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,163.82,423.023.4 %471.5441.86.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร28,038.018,547.033.9 %4,507.42,384.547.1 %
รวม 435,393 155,161 64 % 43,136 22,841 47 %