จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,289.02870.0079.7 %5.0490.56292.4040.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,606.558,483.0032.7 %5.0169.0048.6471.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,968.991,380.0053.5 %5.0509.58429.4015.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,316.381,681.0049.3 %5.0566.6288.6884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,226.7912,492.0012.2 %5.01,593.47385.7075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,116.34297.0094.2 %5.0302.5586.4971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,436.18527.0088.1 %5.0243.2789.6163.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,829.47379.0090.1 %5.0218.5979.2963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,348.641,428.0067.2 %5.0365.8572.5180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง359.98309.0014.2 %5.0395.0412.9696.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,116.34304.0094.1 %5.0256.81116.0754.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,250.64826.0034.0 %5.0343.6089.8473.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,297.072,978.409.7 %4.5680.70281.2058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ626.08460.0026.5 %5.0449.75178.6060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5857.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,708.48441.0083.7 %5.0380.72186.2051.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,341.361,426.0067.2 %5.0851.85572.5832.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,873.931,601.0044.3 %5.0604.661,379.40-128.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,352.621,187.0064.6 %5.0585.62356.2539.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,041.192,123.0047.5 %5.0870.871,379.40-58.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,555.183,843.36-50.4 %0.0433.66708.45-63.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,866.252,842.0041.6 %5.01,213.15277.9777.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,755.963,536.8538.6 %5.01,498.40263.2582.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,190.7913,298.10-217.3 %0.0908.90322.1264.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,764.291,857.0050.7 %5.0756.782.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร2,905.25908.0068.7 %5.0661.7052.5792.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,274.73952.0070.9 %5.0547.59427.5021.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,451.683,228.006.5 %3.0718.74520.6327.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,093.615,056.000.7 %0.51,308.231,804.43-37.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,242.502,125.005.2 %2.51,118.07345.9069.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,439.645,640.0012.4 %5.01,859.70410.4077.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,281.297,188.00-67.9 %0.0965.9454.4994.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,580.712,425.0032.3 %5.0680.72270.0960.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,947.562,509.0036.4 %5.0832.83422.2649.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,070.794,527.00-11.2 %0.0870.8694.6289.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,433.173,621.8443.7 %5.0870.86594.9831.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,661.942,528.005.0 %2.5490.5636.4292.6 %5.0
สพ.ยโสธร10,958.442,554.0076.7 %5.0642.67395.8938.4 %5.0
รจจ.ยโสธร 32,045.5922,430.4830.0 %5.0715.12419.6541.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,686.661,138.0057.6 %5.0433.510.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,560.181,540.0056.7 %5.0661.70211.5168.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,089.321,018.0067.0 %5.0471.54281.9840.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,018.094,115.70-2.4 %0.0832.83234.1771.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,274.391,631.0050.2 %5.0680.70111.6383.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร5,151.6112,061.52-134.1 %0.01,260.67336.3373.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,038.5816,463.62-226.8 %0.01,597.92359.1077.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 26,547.38108.9498.3 %5.01,307.98309.7076.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,057.142,132.0030.3 %5.0272.14441.75-62.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร85,308.6038,668.0054.7 %5.01,667.15848.2149.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร46,737.9022,523.0051.8 %5.01,187.340.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา18,149.5118,174.00-0.1 %0.0698.95974.84-39.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,395.9118,536.00-150.6 %0.01,549.791,457.316.0 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,463.63155.6095.5 %5.0623.66616.151.2 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,859.79410.0085.7 %5.0471.53187.9560.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร27,439.3518,547.0032.4 %5.04,507.382,384.5047.1 %5.0
รวม 423,403 287,484 32.10 % 45,470 22,364 50.82 %