จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,585.51,226.052.6 %371.2170.254.2 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.0108.20.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,615.40.00.0 %303.90.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,383.0115.397.4 %294.60.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,604.20.00.0 %286.40.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง499.50.00.0 %165.90.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร7,538.30.00.0 %970.30.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,574.30.00.0 %498.30.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,912.10.00.0 %350.10.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรเขมราฐ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,052.829,224.0-71.4 %1,481.4595.859.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานชลประทานที่ 70.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,511.30.00.0 %1,479.4333.977.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 9 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,420.512,891.730.0 %380.3443.9-16.7 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,531.3558.084.2 %1,156.989.692.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,448.81,000.071.0 %895.7475.047.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี0.03,943.00.0 %0.0509.80.0 %
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี0.03,724.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,563.016,166.034.2 %869.6612.729.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,655.70.00.0 %1,929.1874.354.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,944.21,210.058.9 %500.4245.251.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,670.06,199.67.1 %1,543.1528.065.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,057.02,365.922.6 %1,154.6306.473.5 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 50.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,267.71,000.069.4 %890.6475.046.7 %
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี12,149.81,000.091.8 %2,879.0475.083.5 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,667.63,073.016.2 %52,119.1597.398.9 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,267.71,000.069.4 %890.6475.046.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,267.71,000.069.4 %890.6475.046.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี11,756.41,000.091.5 %2,407.6475.080.3 %
รวม 124,033 79,029 0 % 71,840 7,647 0 %