จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 263,889.5023,772.0062.8 %5.0406.76513.07-26.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,530.241,226.0051.5 %5.0662.45170.1774.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี31,933.465,782.4081.9 %5.0126.71108.1514.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี78,639.1545,887.3941.6 %5.0363.92615.69-69.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี308,593.2816,540.2894.6 %5.01,372.69183.6586.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,248.823,943.98-21.4 %0.0909.6692.8789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี25,789.2325,452.001.3 %0.53,476.821,124.6967.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,524.512,174.0052.0 %5.0405.2299.7075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,289.39725.0083.1 %5.0294.6043.0885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,782.5040.0098.9 %5.0365.0983.1377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,359.34238.0092.9 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,476.06361.0089.6 %5.0449.4764.3085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,782.47533.0085.9 %5.0266.6064.9375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,579.15232.0094.9 %5.0354.9362.5582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,667.80471.0087.2 %5.0373.5063.7482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,527.24501.0085.8 %5.0286.4164.9977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,828.61530.0086.2 %5.0350.0961.3182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,805.82511.0086.6 %5.0396.1463.4384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,497.94606.0082.7 %5.0498.33100.6679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,538.15545.0084.6 %5.0303.9064.1078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,096.40403.0090.2 %5.0395.981.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,751.86361.0090.4 %5.0190.041.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,815.23486.0087.3 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,889.66289.0092.6 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,771.59623.0083.5 %5.0338.5662.9581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,479.30129.0096.3 %5.0192.131.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์369.02195.0047.2 %5.0148.4062.7757.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,726.43475.0087.3 %5.0175.181.0099.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,165.7429,224.01-70.2 %0.01,481.39595.8159.8 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,781.923,471.008.2 %4.0748.11165.0977.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,936.6210,907.00-120.9 %0.01,461.122,300.08-57.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,761.061,000.0063.8 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,696.861,000.0062.9 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,201.021,407.0056.0 %5.0557.93231.9758.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,741.871,430.1047.8 %5.0584.83276.4952.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,250.26500.0084.6 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,827.122,133.8024.5 %5.0414.43107.7074.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,274.702,226.1532.0 %5.0895.73215.5975.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,118.642,117.5248.6 %5.01,270.961,041.5018.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,299.332,735.0217.1 %5.0928.68459.8650.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 720,976.7645,000.00-114.5 %0.07,545.643,050.0059.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,415.002,019.6554.3 %5.01,479.44333.9077.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,733.471,271.0086.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,449.534,330.0048.8 %5.01,080.801,900.00-75.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,409.074,574.00-3.7 %0.01,880.042,309.81-22.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,214.1827,157.990.2 %0.52,446.01966.0060.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,198.595,585.16-154.0 %0.0560.99900.00-60.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,249.135,690.008.9 %4.02,093.732,310.04-10.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,974.514,510.039.3 %4.51,461.12571.8260.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,584.3812,729.75-9.9 %0.02,316.84268.2388.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี240,948.69213,650.6711.3 %5.01,280.672,589.22-102.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,897.5915,886.00-60.5 %0.03,916.956,144.70-56.9 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,177.645,000.003.4 %1.51,764.203,345.45-89.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,690.561,427.0061.3 %5.01,080.80251.8576.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,090.938,670.49-111.9 %0.01,440.93310.9178.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,279.2111,323.427.8 %3.54,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,027.1712,891.7428.5 %5.0380.34443.87-16.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,744.03435.0098.1 %5.0203.9371.6364.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,455.89558.0083.9 %5.01,156.8889.5892.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,375.17835.2075.3 %5.0895.73336.4562.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,696.673,943.00-6.7 %0.01,080.80509.7552.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,497.5015,000.0023.1 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,661.171,000.0072.7 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,333.693,724.0014.1 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,510.8515,235.74-176.5 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,959.032,000.0071.3 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,666.121,500.0059.1 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,018.007,483.76-49.1 %0.01,461.12774.4347.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,888.868,000.00-1.4 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,217.727,000.00-117.5 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,038.4916,166.0032.7 %5.0869.64612.6729.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี67,855.4819,016.0072.0 %5.0626.50771.65-23.2 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 96,549.2067,606.9430.0 %5.01,929.12874.3054.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,789.331,463.5147.5 %5.0719.50244.0866.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,865.133,385.8912.4 %5.01,143.78338.8970.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,049.1916,012.0027.4 %5.01,446.87593.6759.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,881.331,791.0037.8 %5.0500.38245.1751.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,527.586,199.565.0 %2.51,543.10528.0065.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,579.124,000.0012.6 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,991.762,365.8620.9 %5.01,154.62306.3573.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี25,475.7618,821.4526.1 %5.010,018.32950.0090.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,882.8410,000.00-104.8 %0.01,764.2092.5094.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี12,698.465,000.0060.6 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1114,623.0630,000.0073.8 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 249,844.1814,455.1371.0 %5.01,472.14570.0061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3300,607.5015,694.7494.8 %5.01,742.9120,900.00-1,099.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4114,477.9514,879.9187.0 %5.03,086.55407.5586.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 546,175.8612,168.0073.6 %5.01,848.691,822.641.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม54,023.7540,000.0026.0 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี54,023.7530,000.0044.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี99,013.7530,000.0069.7 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี60,310.2525,000.0058.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี52,060.2540,000.0023.2 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ73,374.1320,000.0072.7 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล84,656.0025,000.0070.5 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ73,374.1320,000.0072.7 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี27,897.2230,000.00-7.5 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,273.7628,331.12-205.5 %0.03,778.84530.0186.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,574.8119,883.31-13.1 %0.01,111.06196.0082.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,099.741,879.0039.4 %5.0624.99142.5077.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี28,983.4431,306.00-8.0 %0.02,934.66642.5078.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,589.243,073.0014.4 %5.01,004.74597.2740.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,305.267,875.00-138.3 %0.0890.64200.4577.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,305.261,000.0069.7 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี66,745.5622,990.7165.6 %5.06,449.687,079.85-9.8 %0.0
รวม 2,750,101 1,274,979 53.64 % 143,606 89,905 37.39 %