จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,603.601,483.8558.8 %5.0525.7647.2391.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,493.817,876.6031.5 %5.0245.8752.2578.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,609.701,407.6312.6 %5.0961.00219.5877.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,138.672,841.619.5 %4.5753.9572.1190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ9,633.5610,700.00-11.1 %0.02,854.46563.2080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,673.08466.0087.3 %5.0246.9591.5962.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,586.37342.0090.5 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,683.29671.0081.8 %5.0256.9161.3076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,556.67333.0090.6 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,555.02250.0093.0 %5.0178.222.2998.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,508.21297.0091.5 %5.0194.629.1595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,575.67279.0092.2 %5.0207.809.7795.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,626.27649.0082.1 %5.0264.0086.0267.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,514.62435.0087.6 %5.0189.662.8598.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,523.24237.0093.3 %5.0215.148.7895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,516.76209.0094.1 %5.0233.8842.6681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,233.591,900.0055.1 %5.0268.7885.7268.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,926.14619.0084.2 %5.0435.2286.6680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,649.80623.0082.9 %5.0323.5586.6473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,668.81544.0085.2 %5.0337.8885.9274.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,550.25256.0092.8 %5.0192.410.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,560.94240.0093.3 %5.0278.2286.3669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,523.18271.0092.3 %5.0152.469.0094.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,177.992,343.3779.0 %5.0857.76227.0573.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,684.76781.0070.9 %5.0360.6447.5086.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,581.06510.0080.2 %5.0482.69253.6547.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,533.06567.0077.6 %5.0505.95190.0062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,460.85734.0070.2 %5.0389.42166.2557.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,296.363,166.0826.3 %5.01,134.27481.6857.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,489.411,210.8365.3 %5.0819.75152.1181.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,241.641,481.1054.3 %5.0358.04490.42-37.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,849.046,216.0063.1 %5.03,177.741,455.9654.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1,847.218,596.16-365.4 %0.0481.181,024.94-113.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,989.266,174.06-3.1 %0.01,751.561,193.5631.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ3,883.093,514.419.5 %4.51,039.1976.6292.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,333.6113,968.132.5 %1.01,324.43254.1380.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,807.761,957.0059.3 %5.0971.88932.064.1 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,679.491,433.0014.7 %5.065.2771.56-9.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,841.901,717.9455.3 %5.0849.03807.384.9 %2.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,770.44507.0081.7 %5.0620.8489.3285.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,752.134,233.91-12.8 %0.0666.66368.5744.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,040.804,577.769.2 %4.51,400.5098.3493.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,825.887,924.93-36.0 %0.01,390.25449.2867.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,835.522,703.8029.5 %5.01,028.93284.0572.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ16,732.8312,602.1024.7 %5.05,819.8389.3098.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,069.331,567.0061.5 %5.0715.921,060.63-48.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,367.793,124.107.2 %3.5857.78382.1655.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,029.595,747.544.7 %2.01,485.29150.9889.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ6,202.344,286.5630.9 %5.0393.04377.154.0 %2.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,272.523,079.9027.9 %5.0753.953.2699.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,365.442,212.3980.5 %5.0914.83349.6661.8 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 32,684.9621,391.8034.6 %5.0888.81505.1443.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,605.08976.3062.5 %5.0553.5361.6488.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,671.862,864.1622.0 %5.0800.74316.4460.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,799.23716.6174.4 %5.0629.68197.1568.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,319.814,917.937.6 %3.51,123.99425.1862.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,458.133,482.0021.9 %5.01,181.08278.5376.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,194.9311,770.52-436.3 %0.0851.25776.758.8 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 39,132.2412,956.45-41.9 %0.0200.56183.108.7 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 239,915.139,159.6077.1 %5.01,090.48534.8551.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 410,862.609,636.9611.3 %5.01,469.75360.9975.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)103,728.3321,080.0079.7 %5.02,785.98637.3577.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 19,062.7820,239.30-123.3 %0.02,242.99418.5081.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,501.425,224.00-108.8 %0.0293.78122.5558.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ116,751.1153,514.0054.2 %5.02,050.991,312.9436.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ41,487.3178,648.00-89.6 %0.01,243.272,032.90-63.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ23,585.2417,853.0024.3 %5.0902.91163.1781.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์40,413.3615,823.9460.8 %5.01,030.30735.6928.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ48,148.8216,895.0064.9 %5.0880.07306.0265.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ119,743.1829,558.0075.3 %5.0864.63499.4042.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,982.0324,794.00-30.6 %0.02,129.002,600.21-22.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,147.992,453.0022.1 %5.0734.96297.4859.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,895.321,876.0035.2 %5.0398.76364.598.6 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ19,737.4814,562.5926.2 %5.05,791.923,231.7944.2 %5.0
รวม 917,701 520,261 43.31 % 70,565 29,602 58.05 %