จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,682.21,483.959.7 %525.847.291.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,744.67,876.632.9 %245.952.378.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,644.81,100.033.1 %961.0219.677.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ0.02,841.60.0 %0.072.10.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ8,606.07,768.09.7 %2,207.9563.374.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,716.8466.087.5 %227.991.659.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,326.01,900.056.1 %268.885.768.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,729.4623.083.3 %323.586.673.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,748.9544.085.5 %337.985.974.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,600.1237.093.4 %215.18.895.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,664.6342.090.7 %264.50.999.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,627.7256.092.9 %192.40.999.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,638.6240.093.4 %278.286.469.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,600.1271.092.5 %152.59.094.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,634.3333.090.8 %227.90.999.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,593.5209.094.2 %233.942.781.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,632.6250.093.1 %178.22.398.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,705.4649.082.5 %264.086.067.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,591.3435.087.9 %189.72.898.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,584.8297.091.7 %194.69.295.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,011.8619.084.6 %435.286.780.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,653.7279.092.4 %207.89.895.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,763.6671.082.2 %256.961.376.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,421.93,124.572.6 %857.8227.173.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,637.4510.080.7 %482.7253.647.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,588.3567.078.1 %506.0190.062.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,514.5734.070.8 %389.4166.357.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง10,638.31.0100.0 %360.647.586.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,150.81,210.861.6 %421.0152.163.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,312.41,481.155.3 %358.0490.4-37.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,216.76,216.063.9 %3,177.71,446.154.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ11,498.413,968.1-21.5 %944.80.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,716.11,433.016.5 %65.371.6-9.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,830.9507.082.1 %620.889.385.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,606.04,233.9-17.4 %609.60.00.0 %
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,150.84,577.811.1 %1,400.598.393.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ1,148.52,703.8-135.4 %558.1284.049.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ10,771.212,602.1-17.0 %3,252.70.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,441.33,124.19.2 %857.8382.255.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ0.05,747.50.0 %0.0151.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ6,337.74,286.632.4 %393.0377.14.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ1,147.03,079.0-168.4 %481.93.399.3 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,613.42,212.480.9 %914.8349.761.8 %
รจจ.ศรีสะเกษ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,661.9976.363.3 %553.561.688.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,752.02,864.223.7 %800.7316.460.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,860.3716.674.9 %629.7197.268.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,435.94,917.99.5 %1,124.0425.262.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,555.43,482.023.6 %1,181.1278.576.4 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 40.09,637.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)105,485.721,080.080.0 %2,786.0636.377.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ0.029,016.00.0 %0.01,020.30.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ20,168.11.0100.0 %5,791.93,231.844.2 %
รวม 350,161 127,460 0 % 33,102 11,415 0 %