จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์619.010.000.0 %0.0239.9770.6370.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์28,232.2112,152.0057.0 %5.099.14151.50-52.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์116,587.68111.0099.9 %5.02,262.44105.4595.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,599.953,441.484.4 %2.0977.11116.4488.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,541.481,393.0045.2 %5.0670.8331.9995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,117.7316,264.0014.9 %5.02,001.95700.1565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,325.28739.0082.9 %5.0307.8051.3683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,175.56626.0085.0 %5.0191.1313.5792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,115.18390.0090.5 %5.0283.0213.7695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,210.801,238.0070.6 %5.0320.5182.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,175.56664.0084.1 %5.0234.6935.5684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,140.32425.0089.7 %5.0246.3810.7195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,175.56413.0090.1 %5.0242.0413.5994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,290.041,585.0063.1 %5.0217.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,239.09762.0082.0 %5.0329.7673.3477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,147.27470.0088.7 %5.0195.1813.6793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,210.80569.0086.5 %5.0311.3254.7982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,105.08483.0088.2 %5.0345.5312.9696.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,901.767,247.4033.5 %5.01,454.73525.8063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,458.906,066.25-75.4 %0.0918.04370.4159.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,491.97466.0081.3 %5.0488.85251.2148.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0520.1352.0190.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,627.46709.0073.0 %5.0546.69394.7927.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์646.273,294.00-409.7 %0.0222.66451.53-102.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,108.731,336.8036.6 %5.0746.89587.4621.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,992.701,012.0066.2 %5.0651.81457.8229.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,714.025,798.0024.8 %5.02,648.49624.5576.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,852.493,223.20-13.0 %0.0692.591,615.00-133.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,240.594,562.4612.9 %5.01,697.691,795.97-5.8 %0.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,473.433,084.8231.0 %5.01,355.40217.5583.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,324.3913,260.00-81.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,867.752,071.0046.5 %5.01,070.16311.1370.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7553.618.8 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)1,105.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.5364.953.8 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1417.4477.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,251.911,026.0068.4 %5.0800.7666.5091.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,617.70435.0083.4 %5.0613.78226.8563.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,545.083,433.323.2 %1.5899.02427.9652.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,862.6518,538.28-135.8 %0.01,692.822,606.22-54.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์587.523,519.00-499.0 %0.0203.02308.12-51.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,734.681,692.0054.7 %5.0937.05413.5955.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,244.2710,350.308.0 %4.03,694.37130.0596.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,564.332,423.78-54.9 %0.0638.08620.942.7 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,710.681,875.8460.2 %5.0860.991,145.06-33.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์178.165,042.00-2,730.0 %0.023.08490.17-2,023.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,636.745,419.003.9 %1.51,268.32935.4026.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,991.052,550.0014.7 %5.0645.86111.8382.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,050.732,219.0079.9 %5.0841.97365.1656.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์87.9629,097.75-32,980.7 %0.0248.61442.73-78.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,526.40777.0069.2 %5.0518.70230.4955.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,689.232,936.0720.4 %5.0937.05465.5050.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,568.89962.0062.6 %5.0256.3799.5261.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,144.875,207.1015.3 %5.0766.03440.8142.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,238.492,373.6426.7 %5.0822.967.2099.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์3,747.684,554.05-21.5 %0.0937.05267.3071.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,438.982,786.0077.6 %5.01,375.79184.1086.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 133,735.0613,369.9360.4 %5.01,297.69230.4082.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 214,224.9011,011.3422.6 %5.01,234.38115.4290.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,483.1311,871.99-25.2 %0.01,595.13119.7092.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)15,726.1512,322.8721.6 %5.02,209.77520.9976.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,362.853,920.2538.4 %5.0379.09194.3848.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,673.9312,911.22-10.6 %0.0390.26463.65-18.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท58,690.2618,325.0068.8 %5.0807.13337.3558.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์115,706.9924,286.0079.0 %5.01,002.701,362.35-35.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ222.7011,946.25-5,264.3 %0.0600.72525.6412.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ94,000.938,338.7491.1 %5.0898.361,073.99-19.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,407.0717,259.9968.3 %5.0876.04822.836.1 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม222.7020,686.00-9,188.7 %0.0648.68509.8421.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์97,775.9955,607.0043.1 %5.01,693.92837.8450.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11,349.1519,560.50-72.4 %0.02,361.334,037.59-71.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,545.262,818.5720.5 %5.0841.97409.4951.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,957.58906.0069.4 %5.0613.782.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์29,393.3819,743.9932.8 %5.07,509.077,820.95-4.2 %0.0
รวม 929,986 465,959 49.90 % 66,635 38,715 41.90 %