จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์66.81.098.5 %61.90.998.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์28,855.012,152.057.9 %99.1151.5-52.8 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์119,159.5111.099.9 %2,262.4105.595.3 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,679.43,441.56.5 %977.1115.588.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,597.51,393.046.4 %670.832.095.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,368.016,264.020.1 %2,268.2700.169.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,206.0390.090.7 %283.013.895.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,332.6762.082.4 %329.873.377.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,303.71,238.071.2 %320.583.074.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,231.6626.085.2 %172.113.692.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,384.71,585.063.9 %217.60.999.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,420.7739.083.3 %307.851.483.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,267.7664.084.4 %234.735.684.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,231.6425.090.0 %246.410.795.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,267.7413.090.3 %242.013.694.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,238.8470.088.9 %195.213.793.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,303.7569.086.8 %311.354.882.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,195.6483.088.5 %345.513.096.2 %
ด่านศุลกากรช่องจอม11,142.27,297.034.5 %1,454.7659.654.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,535.26,066.3-71.6 %918.0370.459.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์0.01.00.0 %0.052.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,546.9466.081.7 %488.9251.248.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,685.4709.073.6 %546.7394.827.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์660.53,294.0-398.7 %222.7451.5-102.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,155.21,627.824.5 %746.9587.521.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,058.71,012.066.9 %651.8457.829.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์600.51.099.8 %203.00.999.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,915.43,223.2-10.6 %692.61,615.0-133.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,356.24,562.514.8 %1,697.71,796.0-5.8 %
ส.ป.ก. สุรินทร์4,572.13,084.832.5 %1,355.4217.683.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,486.013,260.0-77.1 %1,177.10.999.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,953.12,071.047.6 %1,070.2311.170.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์0.01.00.0 %0.017.40.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,129.61.099.9 %58.853.68.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)53,830.1111.099.8 %496.9105.578.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,323.61,026.069.1 %800.866.591.7 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,675.4435.083.7 %613.89.598.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,623.33,433.35.2 %899.0428.052.4 %
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,036.118,538.3-130.7 %1,692.82,606.2-54.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์600.51.099.8 %203.00.999.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์1,231.51,692.0-37.4 %568.7361.236.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,492.310,350.39.9 %3,694.4130.096.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,598.82,423.8-51.6 %638.1620.92.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์182.11,875.8-930.2 %23.11,145.1-4,861.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์182.15,042.0-2,669.0 %23.14,860.2-20,957.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,761.14,419.023.3 %1,268.3935.426.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,057.02,550.016.6 %645.9111.382.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,294.52,219.080.4 %842.0365.256.6 %
เรือนจำกลางสุรินทร์89.9131.7-46.5 %248.6123.250.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,582.1777.069.9 %518.7230.555.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,770.62,936.122.1 %937.0471.249.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,625.6962.063.4 %256.499.561.2 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,280.45,207.117.1 %766.0440.842.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,309.92,373.628.3 %823.07.299.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์182.14,554.0-2,401.0 %23.1185.0-701.7 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,713.42,786.078.1 %1,375.8184.186.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 134,479.213,369.961.2 %1,297.7230.482.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 20.015,308.30.0 %0.0267.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 353.11.098.1 %92.80.999.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)53.11.098.1 %24.90.996.2 %
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,931.412,911.2-8.2 %390.3463.6-18.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์279.555,607.0-19,795.9 %510.30.999.8 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์118,259.424,286.079.5 %1,002.71,362.3-35.9 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์55,607.217,260.069.0 %876.01,003.1-14.5 %
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม227.61.099.6 %648.70.999.9 %
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท59,984.918,325.069.5 %807.1337.458.2 %
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ227.611,946.3-5,148.3 %600.7525.612.5 %
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ96,074.58,338.791.3 %898.41,074.0-19.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์9,387.419,560.5-108.4 %2,045.63,955.7-93.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,623.52,818.622.2 %842.0409.551.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,022.8906.070.0 %613.82.899.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์30,041.819,744.034.3 %7,509.17,820.9-4.2 %
รวม 839,603 367,322 56 % 56,348 39,327 30 %