จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์0.01,484.80.0 %0.035.70.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,477.80.00.0 %227.071.968.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,798.10.00.0 %367.4124.566.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,421.80.00.0 %335.336.489.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,189.7717.077.5 %520.2517.80.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,837.80.00.0 %504.892.281.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,967.90.00.0 %581.0228.060.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,809.8906.067.8 %679.4521.623.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,294.53,129.050.3 %2,067.6735.864.4 %
ส.ป.ก. บุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,938.612,280.0-2.9 %1,915.5855.555.3 %
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์0.051,998.30.0 %0.0574.60.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์0.01,507.30.0 %0.0180.50.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,383.1650.972.7 %508.30.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,555.710,307.417.9 %1,554.2190.087.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์0.04,505.50.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.บุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจจ.บุรีรัมย์ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์3,833.43,397.111.4 %983.7573.841.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,800.81,670.040.4 %679.46.099.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสตึก84,769.021,808.074.3 %943.10.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 130,575 54,865 0 % 10,415 3,953 0 %