จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,027.27927.1069.4 %5.0584.36289.9750.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,893.7612,872.2023.8 %5.080.50275.32-242.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,365.024,616.01-95.2 %0.0470.26166.5064.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,994.661,484.8350.4 %5.0736.4935.7095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,036.979,544.0049.9 %5.02,695.13138.7094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,507.82543.0084.5 %5.0264.9315.8594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,467.23189.0094.5 %5.0295.5712.8295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,563.50575.0083.9 %5.0308.4316.5694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,725.53436.0088.3 %5.0350.6872.4979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,728.82525.0085.9 %5.0367.38124.4566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด419.28604.00-44.1 %0.0342.0527.6991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,571.66331.0090.7 %5.0293.5586.8270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,593.57620.0082.7 %5.0308.0890.7570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,239.89421.0090.1 %5.0306.2653.7782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,473.51201.0094.2 %5.0177.6715.9091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,945.21940.0076.2 %5.0423.7436.3891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09109.9968.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,576.47367.0089.7 %5.0376.9053.1385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,414.33416.0087.8 %5.0228.9571.9368.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,571.24446.0087.5 %5.0237.1864.6872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,535.35374.0089.4 %5.0418.8754.3787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,966.91567.0085.7 %5.0403.4636.1191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,696.09448.0087.9 %5.0268.7778.0870.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,559.11283.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,497.181,869.9746.5 %5.0945.66915.803.2 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,785.971,246.6555.3 %5.0504.7692.1581.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,913.75777.0073.3 %5.0581.00228.0060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,131.49717.0077.1 %5.0520.18517.750.5 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,853.821,037.0063.7 %5.0539.88218.5059.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,923.753,137.0320.1 %5.01,135.821,085.194.5 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,773.83835.2477.9 %5.0831.57360.4556.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,758.57906.0067.2 %5.0679.42521.6323.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,952.533,560.9028.1 %5.01,325.982,142.49-61.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,465.594,351.00-76.5 %0.0605.291,183.70-95.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,203.273,367.0019.9 %5.01,287.95445.8065.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,720.7812,280.00-4.8 %0.01,915.48855.4755.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์612,199.6951,998.2991.5 %5.04,263.19574.6086.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,680.461,507.2959.0 %5.0793.51180.5077.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์6,631.30547.0091.8 %5.0122.21107.7911.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,228.46668.0087.2 %5.0106.65103.103.3 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,339.58661.3171.7 %5.0508.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,818.31832.7470.5 %5.0660.42299.7554.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,482.292,666.0023.4 %5.0945.64729.5422.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,127.69668.0078.6 %5.0793.542,479.65-212.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,039.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ324.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,504.272,120.0015.3 %5.0527.311,521.72-188.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,326.6010,307.4216.4 %5.01,554.18190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,094.223,368.0069.6 %5.0945.66768.0018.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,715.932,718.0642.4 %5.01,175.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,195.704,505.4927.3 %5.01,459.09656.4555.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์2,909.352,120.0027.1 %5.0698.461,521.72-117.9 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,511.563,810.00-51.7 %0.0527.312.9099.5 %5.0
สพ.บุรีรัมย์61,108.4110,351.0083.1 %5.0863.84501.7041.9 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 16,990.4732,309.52-90.2 %0.0497.54257.0848.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,415.05920.8461.9 %5.0622.62376.9639.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,749.721,670.0039.3 %5.0679.44212.2068.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,632.257,101.657.0 %3.5945.66329.5665.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,181.521,439.4054.8 %5.0812.55248.1569.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,623.479,278.84-253.7 %0.01,135.82573.5249.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 170,064.2311,724.0083.3 %5.01,094.56168.7084.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 245,272.961,439.4096.8 %5.02,541.81248.1590.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 327,345.7713,715.8249.8 %5.02,559.23179.2493.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,128.838,711.0156.7 %5.02,586.80667.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)21,509.958,777.1759.2 %5.02,488.34917.3063.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์18,303.721.00100.0 %5.0187.680.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10,558.0919,016.00-80.1 %0.0688.39394.4442.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์17,616.5150,404.00-186.1 %0.0635.521,188.87-87.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์10,221.031.00100.0 %5.0610.120.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง89,830.671.00100.0 %5.0748.440.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก85,099.6721,808.0074.4 %5.0943.07494.3847.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์10,759.191.00100.0 %5.0620.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,255.2828,140.40-54.1 %0.02,671.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,398.012,530.0025.5 %5.0907.65553.0639.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,864.91688.9776.0 %5.0641.41394.0338.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์14,951.1726,172.69-75.1 %0.05,467.244,864.4411.0 %5.0
รวม 1,400,500 416,515 70.26 % 62,835 32,203 48.75 %