จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,758.05533.0080.7 %5.0261.9876.8570.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,796.445,240.00-9.2 %0.0813.4549.9793.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,385.722,003.0040.8 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 133,798.6432,142.004.9 %2.04,882.87750.5084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 224,589.9631,000.00-26.1 %0.03,563.23504.0485.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 328,924.7419,675.6032.0 %5.04,024.09862.7278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,339.741,799.0071.6 %5.0300.02122.6459.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,139.321,035.0075.0 %5.0396.5755.1586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,247.774,858.007.4 %3.5433.1395.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,061.562,420.0052.2 %5.0429.44110.3074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 27,258.4331,000.00-327.1 %0.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,684.091,912.0071.4 %5.0425.59100.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,381.122,398.0045.3 %5.0338.05116.8565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,172.482,736.2055.7 %5.0414.11110.7973.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 23,960.386,109.00-54.3 %0.0837.63858.36-2.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,405.355,613.0012.4 %5.01,079.99250.3476.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,166.362,935.0029.6 %5.0794.43142.5082.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,819.471,751.0037.9 %5.0414.11108.1873.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,560.843,665.0019.6 %5.0414.11345.8616.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,422.703,478.00-1.6 %0.0634.76237.9362.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,426.292,703.00-89.5 %0.0280.17230.8517.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,417.814,492.00-1.7 %0.01,003.61505.4049.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,145.5417,120.00-139.6 %0.01,174.75131.5988.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,508.932,663.0024.1 %5.0604.27180.5070.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,810.541,405.0063.1 %5.0680.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,697.801,265.0065.8 %5.0376.08209.9544.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,606.723,853.0016.4 %5.0794.43332.3058.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,230.0744,176.83-744.7 %0.01,288.851,490.99-15.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,672.084,342.00-18.2 %0.0699.35420.5739.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,735.903,353.00-22.6 %0.0319.0354.0583.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,109.9413,713.00-92.9 %0.01,250.8258.8295.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,089.312,915.0073.7 %5.0471.1699.7578.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,665.062,997.0035.8 %5.0604.27228.0762.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,237.463,405.0019.6 %5.0851.48103.6687.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,453.446,276.0056.6 %5.01,802.28376.5279.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,466.6012,897.00-135.9 %0.01,269.83119.6490.6 %5.0
สพ.สมุทรปราการ396,501.9414,468.0096.4 %5.0808.23352.5256.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,661.7527,902.00-4.7 %0.01,041.66813.5821.9 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 122,199.51147,000.00-20.3 %0.01,855.141,555.1516.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,703.751,143.0057.7 %5.0319.03237.5025.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,211.6510,853.00-74.7 %0.01,421.9649.4896.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,230.8370,000.00-117.2 %0.02,355.39501.6578.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,186.499,127.00-27.0 %0.01,079.67822.7023.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ66,997.4347,704.0028.8 %5.05,909.731,699.9971.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,316.322,147.0035.3 %5.0509.19179.7964.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,347.403,891.00-188.8 %0.0507.83299.4441.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,918.6512,412.00-152.3 %0.0863.03398.8853.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,318.8617,535.0013.7 %5.0856.48521.7439.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,258.328,813.0014.1 %5.0287.34125.0456.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ33,779.9735,621.00-5.5 %0.0648.181,534.21-136.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ96,561.0676,499.0020.8 %5.01,544.13965.6137.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ63,217.6926,162.0058.6 %5.0451.73759.07-68.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์28,600.6420,000.0030.1 %5.0399.93343.6514.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ43,481.8617,713.0059.3 %5.015,062.24969.9593.6 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย917,577.06321,083.5365.0 %5.014,542.091,477.1789.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 5,975.026,500.00-8.8 %0.0851.48727.2214.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,807.64813.0078.6 %5.0319.03174.3445.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ45,363.309,872.0078.2 %5.03,064.625,565.10-81.6 %0.0
รวม 2,195,364 1,177,137 46.38 % 89,379 29,517 66.97 %