จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์0.00.00.0 %0.0110.30.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,240.22,935.030.8 %794.4142.582.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,869.51,751.039.0 %414.1108.273.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ11,105.73,665.067.0 %357.1345.93.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,466.62,703.0-84.3 %280.2230.817.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ0.04,492.00.0 %0.0505.40.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,571.12,663.025.4 %604.3180.570.1 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,763.41,265.066.4 %376.1210.044.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,556.43,853.015.4 %794.4332.358.2 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ951.03,353.0-252.6 %195.454.072.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ0.03,405.00.0 %0.0103.70.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.สมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,134.527,902.0-2.8 %1,041.7813.621.9 %
รจก.สมุทรปราการ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ0.01,143.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,196.418,426.056.3 %14,436.41,030.892.9 %
สถาบันราชประชาสมาสัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 101,855 68,516 0 % 19,294 3,449 0 %