จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา42,290.420,799.050.8 %266.2212.120.3 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,452.21,064.480.5 %162.40.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังเขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรภาค 910,066.727,087.0-169.1 %3,115.7101.796.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,871.257,960.0-165.0 %4,705.51,567.166.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,484.5206.094.1 %200.266.566.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,723.5490.086.8 %273.890.167.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,503.1401.088.6 %171.016.490.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,621.9258.092.9 %234.616.792.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,727.9364.090.2 %440.476.382.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,521.7649.081.6 %281.089.768.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,701.7782.083.4 %318.3125.960.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,683.9971.073.6 %469.199.278.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,801.0794.079.1 %388.4106.972.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,656.11,039.071.6 %376.188.176.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง28,432.2468.098.4 %13,259.24.5100.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,741.0183.095.1 %272.216.494.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,036.0317.092.1 %388.70.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,926.04,282.427.7 %572.895.083.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 24,532.41.0100.0 %326.358.082.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,142.51,035.075.0 %357.7110.569.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,503.9444.087.3 %430.590.778.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,714.1529.085.8 %259.480.069.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,568.1759.078.7 %393.530.592.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,539.1574.083.8 %191.274.561.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,737.06,923.8-20.7 %2,091.30.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,905.44,996.736.8 %2,750.0704.074.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,573.2785.069.5 %545.8361.933.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,085.01,693.045.1 %667.0380.043.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,245.20.00.0 %1,000.69,234.6-822.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,314.51,217.263.3 %1,533.8127.891.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักชลประทานที่ 864,750.959,951.67.4 %25,800.06,256.775.7 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,657.61,640.055.2 %896.6474.947.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,789.6970.065.2 %867.5246.571.6 %
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,047.55,118.0-1.4 %2,355.10.00.0 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,856.32,548.333.9 %1,441.6833.342.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 40,472.020,448.649.5 %222.50.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,620.21,685.053.5 %1,217.0326.073.2 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,439.411,929.7-85.3 %2,110.71,651.521.8 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 50.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,961.21,455.063.3 %1,076.6226.079.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,926.93,292.016.2 %1,228.8715.141.8 %
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา41,846.216,484.060.6 %2,445.8140.694.3 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,077.2242.094.1 %975.5514.447.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา7,285.35,339.026.7 %1,941.7534.372.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา64,992.63,762.094.2 %1,035.1526.149.2 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางนครราชสีมา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางคลองไผ่ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 81,248.0116,687.0-43.6 %1,835.31,655.19.8 %
ทสญ.นครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 30.017,102.80.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,427.54,336.5-26.5 %1,057.6196.581.4 %
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,291.95,475.013.0 %2,485.5706.371.6 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)56,145.711,269.079.9 %1,038.2737.728.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 30.08,296.10.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 137,307.313,944.062.6 %1,006.5418.958.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 50.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 90.00.10.0 %0.054.70.0 %
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน0.07,288.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,356.91,597.052.4 %1,093.2465.557.4 %
ตำรวจภูธรภาค 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 649,356 425,246 0 % 83,354 30,651 0 %