จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,375.79580.0075.6 %5.0715.33179.2774.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา41,532.5320,799.0049.9 %5.0266.23212.0920.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,354.451,064.4080.1 %5.0162.44152.925.9 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,300.704,349.00-1.1 %0.01,114.67408.1663.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,997.442,265.0024.4 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,102.443,542.00-14.2 %0.0474.5750.0889.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 926,949.3627,087.00-0.5 %0.03,420.00101.6597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,479.1957,960.00-169.8 %0.04,705.481,547.9567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,756.2210,154.1020.4 %5.02,621.561,525.9741.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,819.804,282.3726.4 %5.0572.8495.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3057.9583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,422.02206.0094.0 %5.0200.2364.9867.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,068.231,035.0074.6 %5.0357.73110.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,951.72679.0082.8 %5.0243.59101.0058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,624.44412.0088.6 %5.0241.8988.8763.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,441.07444.0087.1 %5.0430.5588.8979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,647.49529.0085.5 %5.0259.4380.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,504.19759.0078.3 %5.0393.4830.5292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,475.72574.0083.5 %5.0191.2274.5461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,656.77490.0086.6 %5.0273.7790.1567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,440.34401.0088.3 %5.0171.0416.4290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,557.01258.0092.7 %5.0234.6416.7492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,661.07364.0090.1 %5.0440.3876.2982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,458.55649.0081.2 %5.0281.0389.7068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,545.53369.0089.6 %5.0248.5015.5393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,651.79370.0092.0 %5.0371.6357.2984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,582.06920.0074.3 %5.0351.7772.3579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,451.401,488.0072.7 %5.0560.87121.4378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,617.48782.0083.1 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,701.16614.0083.4 %5.0519.2693.6082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,617.87971.0073.2 %5.0469.1599.2578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,732.85794.0078.7 %5.0388.36109.9371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,590.591,039.0071.1 %5.0403.2088.1178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง27,922.70468.0098.3 %5.013,313.4216.4299.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,673.94183.0095.0 %5.0314.1916.4294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,963.62317.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,634.146,923.76-22.9 %0.02,091.27551.5073.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,763.764,996.6835.6 %5.02,750.04704.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,000.56351.5064.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,682.73687.0074.4 %5.0370.98323.0012.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,829.45755.0073.3 %5.0635.22377.1540.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,541.471,106.0056.5 %5.0465.99277.4040.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,437.63785.0067.8 %5.0507.80361.9528.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,969.461,692.9943.0 %5.0667.00380.0043.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,666.303,162.0013.8 %5.0829.43143.0782.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,631.393,748.0019.1 %5.01,494.99844.5543.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,255.121,217.2362.6 %5.01,533.76127.7691.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,172.681,296.0059.2 %5.0962.54145.3584.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 863,590.4759,951.605.7 %2.525,799.966,256.7075.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,592.961,640.0054.4 %5.0896.57427.3952.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,739.60970.0064.6 %5.0867.46246.5071.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,711.877,283.2346.9 %5.04,765.741,632.0265.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์257,805.27669,682.25-159.8 %0.03,783.5213,438.25-255.2 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,957.095,118.00-3.2 %0.02,355.122,100.3510.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,751.7511,890.006.8 %3.01,583.610.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,210.185,239.00-137.0 %0.0666.741,406.53-111.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,964.872,123.0669.5 %5.02,578.901,143.8055.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)4,766.566,839.76-43.5 %0.01,685.15850.5649.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,787.232,548.2732.7 %5.01,441.62833.2742.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา29,961.4225,153.1416.0 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 39,746.6520,448.5548.6 %5.0222.49482.55-116.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,692.7733,909.00-190.0 %0.04,416.147,596.20-72.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,644.118,266.00-8.1 %0.02,821.681,069.7062.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,555.301,685.0052.6 %5.01,217.00325.9573.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,704.913,627.002.1 %1.01,228.76256.9079.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,324.0411,929.66-88.6 %0.02,331.691,651.5029.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,503.6314,452.00-52.1 %0.04,031.671,522.0062.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,628.7310,362.03-20.1 %0.03,530.101,140.0067.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,192.31639.0080.0 %5.0105.60136.06-28.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,220.52387.0068.3 %5.046.780.9098.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,562.87652.0058.3 %5.030.5655.54-81.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,487.081,013.0070.9 %5.01,095.6560.4994.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,890.251,455.0062.6 %5.01,076.64226.0479.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,834.363,292.0014.1 %5.01,228.78715.0741.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,746.6010,679.00-85.8 %0.01,818.262,745.55-51.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,472.953,589.0052.0 %5.01,951.37369.5581.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,724.282,281.0051.7 %5.01,209.75158.8286.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,956.2916,484.02-50.5 %0.02,445.79140.6094.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,389.8116,122.00-118.2 %0.03,140.781,182.7562.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,581.192,313.0080.0 %5.01,254.21440.8064.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,004.173,346.0016.4 %5.01,342.86514.3961.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,986.773,476.0030.3 %5.01,666.15590.3564.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา7,154.755,339.0025.4 %5.02,065.47534.3374.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,813.374,889.0015.9 %5.01,228.76102.1991.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา88,528.3025,403.0071.3 %5.0901.18280.2968.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา63,827.863,762.0394.1 %5.01,035.07526.1549.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 73,874.9564,672.0012.5 %5.01,839.25794.7356.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 129,506.9987,402.3632.5 %5.02,006.32991.5250.6 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 79,791.92116,686.95-46.2 %0.01,835.321,655.129.8 %4.5
ทสญ.นครราชสีมา78,856.7637,900.0051.9 %5.01,866.79969.0048.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,467.7417,102.82-63.4 %0.02,604.87976.2362.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,712.361,530.0043.6 %5.0810.41209.0074.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,428.127,923.00-46.0 %0.01,494.99674.5054.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา482,792.9415,571.0096.8 %5.023,666.37292.2598.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,415.591,929.0056.3 %5.01,076.64366.0966.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,343.9511,361.63-21.6 %0.02,673.991,082.1059.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,366.094,336.53-28.8 %0.02,316.58196.5491.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,179.155,475.0011.4 %5.02,485.51706.3271.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,476.818,764.0035.0 %5.01,437.94868.3039.6 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,755.033,824.8819.6 %5.0884.1516.4098.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,133.486,680.0044.9 %5.02,296.49574.6075.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)55,139.5211,268.9679.6 %5.01,038.23737.7028.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 136,638.6913,944.0061.9 %5.01,006.52418.8958.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 214,273.8013,113.128.1 %4.0647.15386.9440.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,350.6210,799.244.9 %2.01,972.63138.2993.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 414,541.1713,648.006.1 %3.01,674.79705.0357.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 52,596.2810,374.00-299.6 %0.01,598.85607.9562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,200.5013,413.5372.2 %5.01,294.19626.1451.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 712,998.071.00100.0 %5.01,587.390.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,389.448,131.653.1 %1.5570.81469.4317.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา95,680.8067,194.0029.8 %5.02,326.401,890.5018.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย27,390.0517,392.8036.5 %5.01,195.63977.1518.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี51,607.70138.0499.7 %5.01,458.65856.5541.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ49,714.3646,552.006.4 %3.01,481.66568.3761.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา163,953.0965,420.0060.1 %5.01,466.851,371.746.5 %3.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา60,058.2221,640.0064.0 %5.01,014.41618.1339.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา51,140.4830,944.0039.5 %5.01,396.76361.8874.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง66,802.7210,056.0084.9 %5.01,258.17903.4628.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย38,858.4523,085.9940.6 %5.01,444.34920.2536.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,840.811,183.2058.3 %5.01,899.120.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่81,723.9523,499.7671.2 %5.01,358.77579.5257.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา59,003.8643,666.0026.0 %5.01,259.513,403.50-170.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง101,829.4821,048.0079.3 %5.01,285.38643.5249.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา30,966.2334,968.00-12.9 %0.03,054.292,838.357.1 %3.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา91,937.3510,307.7688.8 %5.05,057.642,152.8857.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา40,619.9232,016.0021.2 %5.01,380.02550.0660.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.1954.6895.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา49,018.4638,784.0020.9 %5.03,779.701,105.9970.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,758.529,055.00-140.9 %0.01,285.81901.8029.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน4,563.047,288.00-59.7 %0.01,986.57969.7751.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,780.951,465.0047.3 %5.01,461.3577.4894.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,296.741,597.0051.6 %5.0455.56465.48-2.2 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 354,593.3838,753.0029.0 %5.018,710.248,587.0854.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา17,146.6528,700.00-67.4 %0.06,684.616,051.609.5 %4.5
รวม 3,294,740 2,242,412 31.94 % 267,971 113,141 57.78 %