จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,472.95692.0072.0 %5.0402.0373.0281.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,083.225,324.0041.4 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,625.1611,422.50-103.1 %0.0111.760.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,035.801,469.0051.6 %5.0668.2552.5092.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,709.461,536.0043.3 %5.0668.25109.9383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว20,658.317,203.0065.1 %5.01,466.92652.5455.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,823.331,374.0064.1 %5.0386.88105.0772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,817.61655.0082.8 %5.0333.2672.3878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,512.28504.0085.7 %5.0220.090.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,957.16877.0077.8 %5.0269.1658.1978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,620.86337.0090.7 %5.0286.250.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,519.77402.0088.6 %5.0425.9162.7485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,649.51726.0080.1 %5.0276.39103.3662.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,394.201,951.0055.6 %5.01,124.631,455.17-29.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,848.771,960.8071.4 %5.0699.8260.7691.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,400.18435.0087.2 %5.0459.07173.3262.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,671.011,579.0057.0 %5.0915.46556.6439.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,919.241,038.0064.4 %5.0668.25235.1064.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว4,030.521,225.2969.6 %5.0516.12364.8529.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,595.682,604.0027.6 %5.0858.412,889.36-236.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,958.67969.0050.5 %5.0490.39943.69-92.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,735.741,525.0059.2 %5.0954.08357.5262.5 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,243.054,274.82-0.7 %0.01,181.68381.8967.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว6,922.279,959.61-43.9 %0.01,276.76338.8573.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,137.861,314.0074.4 %5.0858.41546.2936.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,319.89972.0070.7 %5.0399.34119.7570.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,060.78462.0084.9 %5.0573.170.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,890.752,967.5023.7 %5.0615.030.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว61,303.3258,566.964.5 %2.023,772.691,923.6091.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,636.461,816.0050.1 %5.0915.46951.42-3.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,148.551,569.2274.5 %5.0472.54611.20-29.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,117.408,086.76-96.4 %0.0991.52180.8081.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,131.02914.0091.8 %5.0687.27792.30-15.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,114.042,574.0017.3 %5.0744.31339.3854.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,328.591,915.00-44.1 %0.0520.69725.30-39.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,124.161,892.0054.1 %5.0972.51370.5061.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,650.772,770.00-4.5 %0.0611.2036.4794.0 %5.0
สพ. สระแก้ว11,330.254,237.0062.6 %5.0763.33455.9940.3 %5.0
รจจ.สระแก้ว 44,227.0427,068.0038.8 %5.0901.031,263.26-40.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,755.57812.0070.5 %5.0516.71109.0078.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,548.441,832.0048.4 %5.0801.36592.5726.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,069.011,008.0067.2 %5.0592.19189.8167.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,329.206,146.7316.1 %5.01,010.54786.0522.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,914.171,230.0068.6 %5.0763.33427.5044.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,311.1618,391.34-62.6 %0.03,672.78586.0584.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,438.826,867.2644.8 %5.01,292.831,142.4511.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,238.053,856.0068.5 %5.0984.73157.4284.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,630.3812,164.9026.9 %5.01,502.71621.2358.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 231,108.3317,746.7843.0 %5.01,595.321,064.3533.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,918.383,398.0089.0 %5.0204.700.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว53,181.2829,856.9443.9 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,761.6724,722.01-8.6 %0.0884.532,640.00-198.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น84,251.0528,550.8166.1 %5.0843.791,049.85-24.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,140.6015,896.40-283.9 %0.01,774.951,655.926.7 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 1,451.132,514.00-73.2 %0.0611.88268.5856.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,816.981,140.0059.5 %5.0497.1124.7595.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว71,092.8411,050.4084.5 %5.035,588.384,308.2587.9 %5.0
รวม 658,683 364,351 44.68 % 102,910 34,514 66.46 %