จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว20,731.37,203.065.3 %1,466.9652.555.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,859.31.0100.0 %288.258.279.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,836.80.00.0 %386.9105.172.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,831.1655.082.9 %333.372.478.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,633.6337.090.7 %286.30.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,662.4726.080.2 %276.4103.462.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,532.2402.088.6 %425.962.785.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ0.01,960.80.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว0.01,038.00.0 %0.0235.10.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว581.51,225.3-110.7 %516.1364.829.3 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก. สระแก้ว4,257.84,274.8-0.4 %1,180.0381.967.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว6,757.39,959.6-47.4 %1,200.710.299.1 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,331.6972.070.8 %399.3119.770.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,024.2462.084.7 %554.20.999.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว0.08,848.40.0 %0.0110.40.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,750.91,892.049.6 %972.5370.561.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ. สระแก้ว11,370.34,237.062.7 %763.3456.040.3 %
รจจ.สระแก้ว 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,765.3812.070.6 %516.7109.078.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,079.91,008.067.3 %592.2189.867.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,661.64,907.7-5.3 %801.4500.237.6 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,826.91,140.059.7 %497.124.795.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 85,657 40,214 0 % 11,171 3,582 0 %