จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,858.231,103.0061.4 %5.0347.10206.4940.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,494.382,196.9037.1 %5.0575.2949.6691.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,409.4072.0097.9 %5.0537.2143.8491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,013.4710,740.0017.5 %5.02,141.44930.8956.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,634.73806.0077.8 %5.0247.0773.5470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.46101.5856.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,538.38408.0088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,794.04692.0081.8 %5.0237.4595.1459.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,703.662,266.0038.8 %5.0632.25478.1824.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,810.501,691.0064.8 %5.0423.16514.11-21.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,178.342,248.0046.2 %5.0727.42397.5545.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,024.531,837.0039.3 %5.0537.26253.0452.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,582.171,252.0065.0 %5.0442.18209.0052.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก10,598.502,257.0078.7 %5.01,012.66533.1247.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,604.335,522.52-244.2 %0.0363.7084.4376.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,254.682,760.0035.1 %5.0917.58608.6333.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,734.712,182.8041.6 %5.0689.39117.3983.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก5,839.5110,303.48-76.4 %0.01,316.91431.1267.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,415.811,314.0061.5 %5.0651.35363.8144.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,204.99813.0074.6 %5.0594.310.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,779.31966.0065.2 %5.0442.18160.5163.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,441.072,105.0038.8 %5.0651.3564.2990.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,551.9812,428.00-173.0 %0.01,069.712,043.39-91.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,099.486,236.00-22.3 %0.01,145.77796.7630.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,206.171,965.0038.7 %5.0613.32141.4876.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,660.3411,956.9512.5 %5.01,278.88145.6088.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,457.201,901.0045.0 %5.0708.36485.4531.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,318.932,886.0013.0 %5.0613.32173.2071.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,588.751,856.0066.8 %5.0822.50481.2541.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,050.113,342.00-9.6 %0.0349.9154.8184.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,063.091,598.0047.8 %5.0556.27348.8537.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก674,638.8818,236.0097.3 %5.06,113.331,345.6378.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,426.331,212.0050.0 %5.0309.07106.9065.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,148.251,468.0053.4 %5.0613.32237.1561.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,775.961,094.0060.6 %5.0404.15150.1762.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,428.653,902.7211.9 %5.0784.42328.8158.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,391.511,203.0064.5 %5.0537.26306.1643.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,526.943,103.9812.0 %5.0518.24465.5010.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก7,770.0420,963.80-169.8 %0.01,173.42915.2922.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,375.691,281.5062.0 %5.0260.04347.18-33.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์27,608.5110,968.0060.3 %5.0468.56756.88-61.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก58,805.7219,905.0066.2 %5.0477.83640.32-34.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก80,050.8155,983.0030.1 %5.01,197.581,127.235.9 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,423.4214,729.53-74.9 %0.01,199.92961.7319.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,811.301,815.0052.4 %5.0575.29532.677.4 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,796.75832.0070.3 %5.0366.1180.4678.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก336,660.4410,780.1796.8 %5.0150,924.333,821.1297.5 %5.0
รวม 1,360,550 265,182 80.51 % 186,800 22,511 87.95 %