จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก2,998.22,196.926.7 %575.349.791.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก0.072.00.0 %0.043.80.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,157.810,740.024.1 %2,077.673.596.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายก3,957.50.00.0 %231.5101.656.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,550.7408.088.5 %153.60.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,807.3692.081.8 %237.595.159.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,647.4806.077.9 %247.173.570.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,716.62,266.039.0 %632.3478.224.4 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,707.31.099.9 %385.11.099.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,747.72,182.841.8 %689.4117.483.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก4,437.810,303.5-132.2 %727.40.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก0.0813.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,789.0966.065.4 %442.2160.563.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,707.911,957.012.8 %1,278.9145.688.6 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,060.73,342.0-9.2 %349.954.884.3 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,073.81,598.048.0 %556.3348.837.3 %
เรือนจำจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,159.21,468.053.5 %613.3237.161.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,737.61,094.060.0 %385.1150.261.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก0.00.00.0 %0.0915.30.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,821.41,815.052.5 %575.3532.77.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 74,120 51,836 0 % 9,277 2,620 0 %