จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,595.9698.073.1 %416.3147.164.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,515.71,534.056.4 %663.5164.575.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,109.02,544.918.1 %568.5157.372.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี14,983.720,184.0-34.7 %2,375.0953.359.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,612.3600.083.4 %154.447.569.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,639.2346.090.5 %396.066.583.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,044.71,031.074.5 %451.7142.568.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,798.61,255.073.8 %325.6114.065.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,693.3494.086.6 %274.666.575.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,078.11,349.066.9 %203.157.071.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,703.12,268.051.8 %541.3644.1-19.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,644.11,132.557.2 %580.2342.041.1 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,345.54,212.23.1 %967.8717.625.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,505.51,426.043.1 %568.4395.930.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,980.91,028.065.5 %568.5462.018.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,199.64,183.019.6 %1,481.21,919.3-29.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,978.42,120.4-7.2 %475.3440.67.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,504.02,243.850.2 %1,119.9757.232.4 %
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,837.41,362.064.5 %815.6573.029.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี5,837.212,707.0-117.7 %1,100.9163.385.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,577.81,572.056.1 %758.60.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,300.512,394.7-0.8 %4,290.7232.894.6 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,482.29,531.5-47.0 %2,283.4548.576.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,242.9839.074.1 %663.552.692.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,785.1949.065.9 %492.4321.234.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี2,834.33,290.1-16.1 %511.4557.6-9.0 %
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,967.939,690.4-698.9 %1,091.81,461.4-33.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,935.15,477.6-86.6 %549.40.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี1,100.92,061.0-87.2 %453.7388.414.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,807.818,262.1-133.9 %1,614.560.796.2 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,098.811,446.018.8 %2,065.21,455.929.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,080.91,362.055.8 %606.5252.058.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,504.24,108.48.8 %830.6356.257.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,899.73,599.0-24.1 %549.451.090.7 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,300.52,829.034.2 %1,102.0454.158.8 %
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 719,344.021,427.397.0 %6,526.6579.991.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,652.7950.064.2 %435.336.191.7 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,480.22,298.034.0 %701.5246.164.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,990.7920.069.2 %663.5296.255.4 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี0.04,237.50.0 %0.0549.70.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,458.13,836.029.7 %900.2324.164.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,509.51,628.853.6 %644.5343.946.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 126,244.713,481.048.6 %35,821.30.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,424.211,492.3-374.1 %1,849.2286.284.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี66,240.311,311.882.9 %447.30.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี401.54,402.6-996.6 %308.50.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี111,909.222,742.279.7 %881.4942.4-6.9 %
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี0.012,296.90.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,551.03,686.0-3.8 %777.61,121.5-44.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,458.4558.377.3 %9,068.0313.396.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 1,114,189 278,865 75 % 53,051 19,013 0 %